Методичні вказівки для студентів медичного факультету з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет

Кафедра медичної реабілітації

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для студентів медичного факультету

з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина»

 

 

 

 

Лиман — 2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра медичної реабілітації

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів медичного факультету

з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина»

 

 

Методичні вказівки підготували: д.мед.н., професор В.М. Сокрут – завідувач кафедри  медичної реабілітації ДонНМУ; к.мед.н., доцент Алексєєва Л.А. — доцент кафедри  медичної реабілітації ДонНМУ

 

Методичні вказівки обговорено на засіданні кафедри  “01 ” вересня   2016 р.

Протокол № 2

Завідувач кафедри – д.мед.н. Сокрут В.М.  ___________________

 

Методичні вказівки ухвалено на засіданні циклової комісії «___02_»____09______2016 р.

Протокол №

Голова циклової методичної комісії д.мед.н., професор М.В. Єрмолаєва _______

 

 

 

 

 

 

Лиман 2016

Актуальність. Питання фізкультури та спорту стають особливо актуальними на сучасному етапі, коли, згідно останніх даних світової літератури, за функціональним станом у кожної другої людини планети є проблеми зі здоров’ям. Окрім того, явища акселерації за фізичним розвитком та ретардації функціональних можливостей органів та систем, як наслідок науково-технічної революції, змушують звернути особливу увагу на фізичну культуру. Морфо-функцiональнi змiни, якi формуються в opгaнiзмi внаслiдок виконання фiзичних вправ, заслуговують на особливу увагу лiкаря, адже цi змiни здатнi пiдвищити оздоровчий потенцiал людини.

 

Конкретні цілі – уміти: Цілі вихідного рівня – уміти:
визначення стану здоров’я, групи здоров’я. самостійно проводити визначення функціонального стану організму спортсмена;
структура ЛФД . Завдання і зміст лікарського контролю за особами, що займаються фізичною культурою та спортом; виконувати розподіл на медичні групи за станом  здоров’я;
задачі, організацію і зміст лікарського контролю; визначати стан здоров’я;

проводити розподіл на медичні групи;

проводити визначення фізичного розвитку;

 

Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирівши запропоновані завдання:

 

 1. Основні розділи спортивної медицини, лікарський контроль, загальна і спортивна патологія, фізіологія та гігієна спорту.
 2. Структура ЛФД. Завдання і зміст лікарського контролю за особами, що займаються фізичною культурою та спортом.
 3. Задачі, організація і зміст лікарського контролю.
 4. Визначення фізичного розвитку, стану здоров’я, медичних груп для занять фізичною культурою.
 5. Обсяг медичного обстеження фізкультурників і спортсменів.
 6. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату у осіб, що займаються спортом.
 7. Метод антропометричних стандартів для визначення фізичного розвитку.
 8. Метод кореляції для визначення фізичного розвитку.
 9. Метод антропометричних індексів для визначення фізичного розвитку.
 10. Загальні закономірності змін функціонального стану організму під впливом фізичних навантажень.
 11.  Динаміка адаптаційних реакцій організму на фізичне навантаження.
 12.  Зміни функції кровообігу у нетренованих осіб і спортсменів.
 13.  Зміни функції дихання в умовах динамічних і статичних навантажень.
 14.  Зміни системи крові, їх характеристика.
 15.  Зміни системи травлення  в умовах фізнавантажень.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Спортивная медицина.Под ред. Сокрута, Казакова,2009. 780с.
 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник/ Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
 3. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 4. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.

Зміст навчання.

Інформація, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, викладена у літературних джерелах та лекціях.

 1. Медична реабілітація під ред.. В.М.Сокрута, підручник, 2015 р., 576 с.
 2. Кенц В.В., Лобенко О.О., Косовєров Є.О. Фізіотерапія. Медична реабілітація і курортологія. Одеса ,1998. – 79 с.

 

 1. Міжпредметна інтеграція.

 

Забезпечуючі предмети Знати Вміти
1. Анатомія

 

 

 

 

2. Біохімія

 

 

 

 

3. Нормальна

фізіологія

 

 

 

 

4. Патологічна

фізіологія

 

 

5.Фармакологія

 

 

 

 

 

 

 

6.Пропедевтика

внутрішніх

хвороб

 

 

7.Пропедевтика

дитячих

хвороб

 

 

8.Загальна

хірургія

 

Анатомія скелетно-м’язової,

серцево-судинної, дихальної, травної, нервової  систем.

 

 

Роль сурфактанту та дихальних білків в умовах адаптації до фізичного навантаження, метаболізм та робота м’язів.

Особливості фізіологічного стану організму після дії на нього фізичного навантажен-ня в нормі.

 

 

Особливості фізіологічного стану організму після дії на нього фізичного навантажен-ня при патологічних станах.

Основні групи препаратів, які призначаються для лікування  та надання невідкладної медичної допомоги хворим, покази та протипокази до їх призначення, побічні дії.

 

Симптоматологія порушень роботи серцево-судинної системи, дихальних шляхів, травної системи, нирок .

Будову та функції серцево-судинної системи, дихальних шляхів, травної та нервової систем.

 

 

Симптоматологія гострих хірургічних станів. Травми скелетно-м’язової системи.

Визначати правильність тілобудови, постави, цілісність шкірних покривів, волосяний покрив і т.д.

Аналізувати фізіологічні константи м’язової роботи, стану ферментної системи організму.

 

Визначати зміну пульсу, АТ, ОЦК, ЗПОС, інтерпретувати зміни у загальному аналізі крові після фізичного навантаження.

Вміти виявити клінічні прояви гострого перенапруження, хронічної втоми різних ступеней важкості.

Записувати всі лікарські призначення в “лист призначення” і в “процедурну карту хворо-го”. Складати вимоги в аптеку на призначені хворим лікарські засоби.

Проводити клінічну, лабораторну та інструментальну діагнос-тику хворих з різною патологією.

Проводити клінічну, лабораторну та інструментальну діагнос-тику хворих дітей з різною патологією.

Проводити клінічну, лабораторну та інструментальну діагностику хірургічних хворих.

 1. Організація змісту навчального матеріалу.
 • навчити студентів послідовно, методично правильно проводити опитування спортсменів;
 • звернути увагу студентів на правильність проведення збору спортивного анамнезу та анамнезу життя з урахуванням психологічних особливостей, його освітнього рівня та віку;
 • виховувати студентів на власному прикладі відношення до хворого під час опитування, навичками спілкування з пацієнтом, зовнішнім виглядом, культурою мовлення;
 • звернути увагу студентів на моральні та правову наслідки порушень норм медичної етики та деонтології в спілкуванні з хворим.

 

 1. План та організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

 

п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

 

Розподіл часу Види контролю Засоби навчання
1. Підготовчий етап:

Організація заняття.

Визначення навчальної

мети та мотивація. Контроль вихідного рівня знань та вмінь:

—     спортивна медицина;

—     лікарський контроль;

—     оцінка фізичного розвитку;

—     проводити визначення функціонального стану      дихальної системи у спортсменів, фізкультурників;

—     зміни з боку серцево-судинної, дихальної систем, органів ШКТ, крові у спортсменів у результаті впливу фізнавантаження.

15 % Фронтальне опитування,

Таблиці, малюнки, слайди,  студентам пропонується відповісти на одне з питань теми.

 

Підручники, методичні рекомендації
2. Основний етап: формування професійних вмінь та навичок, формувати завдання та знати:

—     форми лікарського контролю,

—     особливості обстеження фізкультурників і спортсменів,

—     особливості медичної документації,

—     визначення фізичного розвитку та функціонального стану організму з врахуванням рівня тренованості спортсмена.

65 % Опитування та огляд спортсменів. Аналіз даних опитування. Перевірка практичних навичок під час опитування. Пацієнти обласного фізкультурного диспансеру, відділення  реабілітації кардіологічного диспансеру.
3. Заключний етап.

Контроль та корекція рівня професійного вміння і навичок.

Підведення загальних підсумків.

Домашнє завдання.

20 % Тестовий контроль. Індивідуальний контроль практичних навичок при обстеженні спортсмена. Тестові завдання

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

 

 1. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

6.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основами завдання заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів, кожному з них пропонується вирішити типове питання з даної теми.

6.2. Основний етап:

Спортивна медицина (СМ) визначається як наука, що становить складову частину системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури та спорту і покликана визначати стан здоров’я, фізичний розвиток і функціональний стан організму фізкультурників та спортсменів, а також здійснювати профілактику, діагностику і лікування захворювань та ушкоджень, пов’язаних із заняттям фізкультурою і спортом.

У СМ виділяють наступні основні напрямки: лікарський контроль за тими, хто займається фізкультурою і спортом, загальна та окрема патологія стосовно фізкультурної та спортивної діяльності, фізіологія і гігієна спорту. Окрім того виділяють наступні напрямки: функціональну спортивну медицину дітей і підлітків, спортивну гінекологію, спортивну кардіологію, спортивну ендокринологію, спортивну фармакологію, спортивну патофізіологію.

Головні завдання лікарсько-фізкультурної служби

 • Визначення стану та рівня здоров’я, а також відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму на різних етапах тренувального процесу.
 • Надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги у разі виявлення відхилень у стані здоров’я, що пов’язані із заняттям спортом.
 • Участь в управлінні тренувальним процесом.
 • Санітарно-гігієнічне та медичне забезпечення спортивно-масових заходів і навчально-тренувальних зборів.
 • Проведення відновного лікування спортсменів після захворювань і травм.
 • Координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів.

Створена в Україні система організації медичного забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, передбачає лікарський контроль фізкультурно-оздоровчої діяльності (у виробничій, навчально-виховній та соціально-побутовій сферах), а також занять у самодіяльному масовому спорті та спорті вищих досягнень. Це спортсмени, особи середнього і похилого віку, що займаються оздоровчою фізкультурою в групах здоров’я; діти дошкільних виховних закладів; учні середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладів; студенти вищих навчальних закладів, а також інваліди (включаючи дітей з фізичними і розумовими вадами), що займаються фізичною культурою і спортом, які є складовою частиною їх дозвілля, фізичної реабілітації та соціально-трудової адаптації.

Медичне забезпечення осіб, які займаються спортом і фізичною культурою, реабілітацію та оздоровлення здійснюють спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, лікарсько-фізкультурні диспансери і під їх організаційно-методичним керівництвом — лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я.

Лікарсько-фізкультурний диспансер — центр спортивної медицини, відділення (кабінет) спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення збірних команд та резерву (країни, області, міста)відділення (кабінет) спортивної медицини, медичного забезпечення тих, хто займається фізкультурою та спортом (у т.ч. за державними програмами та дитячо-юнацького спорту)

відділення діагностики та тестування:

— клініко-біохімічна лабораторія;

— кабінет функціональної діагностики;

— кабінети лікарів-спеціалістів (отоларинголога, офтальмоло­га, хірурга, невропатолога, акушер-гінеколога та ін.)

— стаціонар

відділення реабілітації:

— кабінет ЛФК;

— кабінет фізіотерапії та масажу;

— гідротерапія;

— кабінети мануальної терапії та голкорефлексотерапії.

— організаційно-методичний кабінет

— адміністративно-господарська частина

Основні форми лікарського контролю:

 1. Поглиблені лікарські обстеження контингентів населення, котрі займаються фізичною культурою та спортом.
 2. Диспансеризація спортсменів.
 3. Визначення рівня та резерву здоров’я, адаптаційного потенціалу організму з метою прогнозування стану здоров’я.
 4. Консультація лікаря з питань фізкультури та спорту.
 5. Медичне забезпечення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів.
 6. Профілактика спортивного травматизму і патологічного стану, що виникає внаслідок нераціональних занять фізичною культурою та спортом.
 7. Організація та проведення заходів щодо відновлення спортивної працездатності після змагань, важких тренувальних навантажень, реабілітація спортсменів після травм і хвороб.
 8. Лікарсько-педагогічний контроль у процесі навчально-тренувальних занять у групах фізкультури оздоровчого напрямку, а також фізкультурних занять за державними програмами у дитячих дошкільних установах, загально-освітніх школах, ліцеях і вищих навчальних закладах.
 9. Складання та проведення індивідуальних оздоровчих програм, аналіз їх ефективності.
 10. Проведення відновного лікування (реабілітації) спортсменів.

До складу лікарсько-фізкультурної служби входять: Київський державний центр спортивної медицини, обласні, міські, районні (міжрайонні) лікарсько-фізкультурні диспансери; відділення (кабінети) СМ та лікувальної фізкультури загальної лікувально-профілактичної мережі. Спеціалізовані медичні служби спортивних товариств, клубів, спортивних баз, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ фізичної культури здійснюють свою роботу під організаційно-методичним керівництвом лікарсько-фізкультурного диспансеру.

Медико-біологічне забезпечення та диспансеризація осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, здійснюють у такому порядку:

 1. Дітей дошкільного віку обстежують лікарі дитячих закладів (поліклінік).

2 Учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів, які займаються за державними програмами фізичного виховання, обстежують 1 раз протягом року лікарі, котрі обслуговують зазначені навчальні заклади (на основі даних про стан здоров’я та фізичний розвиток їх розподіляють для занять фізичними вправами на медичні групи: основну, підготовчу, спеціальну).

 1. Членів колективів фізкультури обстежують не рідше ніж 1 раз на рік лікарі зі СМ, які обслуговують ці колективи. Осіб, які обрали шлях спортивного вдосконалення, не розподіляють на медичні групи, їм дають індивідуальний висновок про допуск до занять у спортивних секціях.
 2. Осіб, які займаються у госпрозрахункових секціях з видів спорту, оздоровчих кооперативах, професіональних спортивних клубах тощо, об­слуговують лікарсько-фізкультурні диспансери на госпрозрахунковій основі.
 3. Особи середнього та похилого віку, які займаються фізичною культурою, можуть проходити медичне обстеження в поліклініках за місцем проживання.
 4. Провідних спортсменів збірних команд, учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та ветеранів спорту мають обстежувати в лікарсько-фізкультурних диспансерах за територіальним принципом. Персональну відповідальність за допуск спортсмена до тренувань і змагань за станом здоров’я несе спортивний лікар.

Лікарсько-фізкультурний диспансер — це лікувально-профілактичний заклад, призначений для організаційно-методичного керівництва лікарсько-фізкультурною службою в регіоні (області, місті, районі), медико-біологічного забезпечення збірних команд та їх резерву, медичного забезпечення осіб, які займаються фізкультурою і спортом, оздоровлення населення. Керівництво лікарсько-фізкультурним диспансером і контроль за його діяльністю здійснюють органи управління охорони здоров’я за підпорядкованістю та Київський державний центр спортивної медицини. Загальне керівництво лікарсько-фізкультурними диспансерами здійснює Міністерство охорони здоров’я України. Діяльність диспансеру здійснюється в контакті з науково-дослідними інститутами, лікувально-профілактичними закладами, спортивними організаціями, асоціаціями і федераціями за видами спорту, комплексними науковими групами, кафедрами СМ та реабілітації медичних інститутів.

Залежно від потужності лікарсько-фізкультурний диспансер може мати такі підрозділи:

1) відділ (відділення, кабінет) СМ, медико-біологічного забезпечення збірних команд і резерву (країни, області, міста);

2) відділення (кабінет) СМ, медичного забезпечення тих, хто займається фізкультурою та спортом (у тому числі за державними програмами);

3) відділення діагностики і тестування, до якого входять: клініко-біохімічна лабораторія, кабінет функціональної діагностики, кабінет лікарів за фахом (отоларинголога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, хірурга, невропатолога, акушера-гінеколога, стоматолога та ін.); 4) відділення реабілітації, до якого входять: кабінет лікувальної фізкультури, кабінет масажу і фізіотерапії, кабінет мануальної та голкорефлексотерапії та ін.;

5) організаційно-методичний кабінет, до складу якого входять статистики;

6) адміністративно-господарська частина.

Дослідження фізичного розвитку розпочинається з зовнішнього огляду (соматоскопія). Оцінюють тип будови тіла (нормостенічний, гіперстенічний, астенічний), стан шкіри та слизових оболонок (колір, чиста, волога, еластична, наявність висипок, пігментацій, рубців т.і.), розвиток підшкірно-жирової клітковини (за товщиною горизонтальної складки під нижнім кутом лопатки, як слабкий — до 1 см, помірний — 2-3 см. або значний — більше 3 см), розвиток м’язів за зовнішньою формою, рельєфом та тонусом (слабкий, задовільний та добрий), стан килових воріт (в нормі зовнішнє пахвинне кільце пропускає кінчик мізинця), форму грудної клітки (циліндрична, конічна, плоска, патологічні форми), форму спини (нормальна, кругла, плоска, кругло-запала), наявність патологічних викривлень хребта (кіфози, сколіози, лордози, їх поєднання), форму ніг (нормальні, 0-подібні, X-подібні), стан склепіння стопи (нормальна, сплющена, плоска).

Доповнюють дані зовнішнього огляду антропометричними вимірюваннями: зріст (стоячи та сидячи), вага, обводи голови, шиї, грудної клітки (сантиметрова стрічка розташовується ззаду під нижніми кутами лопаток, спереду у чоловіків по сосковій лінії, у жінок — на рівні прикріплення четвертого ребра до грудини); обвід плеча, передпліччя, талії, стегна, гомілки, плечовий діаметр, боковий та передньо-задній діаметр грудної клітки, розміри тазу.

Для оцiнки фiзичного розвитку можуть бути використаннi наступні методи: антропометричних стандартiв iз кресленням на їx основі антропометричного профiлю, метод кореляцiї, метод антропометричних iндексiв та метод перцентилiв.

Метод антропометричних стандартiв дозволяє порiвняти кожен вимiряний показник iз середнiми величинами цих показникiв фiзичного роз­витку, одержаними пiд час обстеження тих груп населення, до яких на­лежить дослiджувана особа. Перевага цього методу полягає у врахуванні конкретних умов життєдiяльностi людини. Принциповою основою методу антропометричних стандартiв є положення про вiдсутнiсть єдиної, уза­гальненої для рiзних за віком, професiєю тощо людей норми фiзичного розвитку, навпаки, цей метод виходить з дiалектичного уявлення про конкретнiсть тiлобудови, яка залежить вiд конкретних обставив.

Для оцiнки будь-якого показника фiзичного розвитку у досліджуваної особи потрiбно крім вимiру цього показника знати його антропометричний стандарт. Такий стандарт отримують, обчислюючи за допомогою методу математичної статистики основні середнi величини, що характеризують вимiряний пqказник у значної групи осiб, тотожних iз дослiджуваною особою за статтю, віком, соцiальним статусом, професiею або спортивною спецiалiзацiєю. Обчислюють так показники: середню арифметичну величину, що позначається лiтерою М (Mediana), i середнє квадратичне вiдхилення вcix зареєстрованих у групi показникiв вiд цiєi величини, позначуване лiтерою J (сигма). Величина сигми визначає межi так званої типової групи (норми) для кожної ознаки фiзичного розвитку. Так, нормальнi величини для кожної ознаки становлять iнтервал вiд М + а до М — а. До групи осiб, обмежених такими показниками, включається близько 72% ycix дослiджуваних осiб. У 28 % осiб, якi опинилися за межами норми, показники фiзичного розвитку бiльше нiж М + а або менше нiж М — а.. Зрозумiло: що менша величина сигми, то менший «розкид» показникiв у групi, тобто вона «щiльнiша» за показниками.

Для оцiнки кожного конкретного показника фiзичного розвитку треба вiд вимiряного показника вiдняти М, а отриману рiзницю, враховуючи знак, роздiлити на величину сигми. Якщо результат дiлення буде в межах 0+0,5 сігми то таку ознаку фiзичного розвитку треба оцiнити як «середню»; якщо результат буде в межах +0,5… + 1,0 сігми — як «вищу вiд середньoї», в межах + 1,0… +2,0 сігми — як «високу» i понад +2,0 сігми — як «дуже високу». Вiдповiдно результат дiлення в межах -0,5…-1,0 сігми — «нижча вiд середньої», -1,0… до -2,0 сігми -«низька» і нижче вiд -2,0 сігми -«дуже низька».

Метод кореляції, тобто взаємозв’язку, спiввiдношення, дaє можливiсть оцiнити в об’єктивних кiлькicних показниках певнi сторони бiологiчної органiзацiї людини. Чим бiльше взаємозв’язанi мiж собою показники фiзичного розвитку в процесi розвитку органiзму, тим досконалiша його бiологiчна органiзацiя. Зв’язок мiж числовою величиною 2 антропометричних ознак виражається у математичнiй формi коефiцiєнта кореляцiї, який позначається латинською лiтерою г. Позитивним зв’язком є такий, за котрого збiльшення однiєї ознаки (наприклад, зросту) призводить до збiльшення iншої (наприклад, маси тiла). У разi негативної кореляцiї зв’язок зворотний — зменшення однiєї ознаки (наприклад, ЧСС у стані спокою) у процесi зростання тpeнoвaнocтi поєднується iз збiльшенням iншої (наприклад, ЖЕЛ). Граничне значения г дорiвнює + 1; чим ближче r до одиницi, тим тiснiший зв’язок мiж ознаками.

Метод антропометрuчнuх iндeкciв є спрощеним вapiaнтом визначення корелятивних зв’язкiв мiж ознаками фiзичного розвитку, перевагою його є простота i легкість використання, недолiком — неточнiсть i нелогiчнiсть, пов’язанi з емпiричним пiдходом до розрахункiв. Наприклад, у iндексу Пiньє, за яким розраховується мiцнicть тiлобудови (вона дорiвнює I=P — (М+О), де І — величина iндексу, Р — зрiст у см, М — маса тiла у кг, 0- окружнiсть грудної клiтки), вiд лiнiйних величин (см) вiднi­мають об’ємнi (кг).

Кожний з видiв спорту по-своєму видозмiнює фiзичний розвиток людини, особливо пiдлiткiв. Kpiм того, особливостi фiзичного розвитку сприяють досягненню високих результатiв у певних видах спорту (так, атлетично розвинутi спортсмени мають перевагу у спринтi, а легкi, невисокi ­у стайєрському бiгу). Лiкар повинен враховувати особливостi фiзичного розвитку, рекомендуючи молодiй людинi заняття тим чи iншим видом спорту. Два основних принципи визначають тaкi рекомендацiї: по-перше, використання природних переваг у фiзичному розвитку та функцiональному cтaнi органiзму, якi пiдвищують результативнiсть занять певним видом спорту, i, по-друге, застосування таких занять фiзичними вправами, якi гармонiзують фiзичний розвиток, усуваючи небезпеку надмiрної спецiалiзацiї.

Вплив фізичного навантаження на організм

Існує 2 фізіологічні механізми, які забезпечують злагоджену діяльність системи, що до час навантаження «витрачає» енергетичний потенцiал,- нервово-м’язовий апарат, iз системами, які здійснюють діяльнiсть, пiдпорядковану фiзичному навантаженню,- серцево-судинною i дихальною системами. Перший з цих механiзмів дiє швидко, особливо у тренованих осiб. Це механiзм рефлексів iз м’язiв на внутрiшнi органи та обмiн речовин — моторно-вiсцеральнuх рефлексiв. Другий механізм представлений гуморальними змінами. Цей механiзм, на відміну вiд рефлекторного, що включається ще до початку м’язової дiяльностi (умовні рефлекси на наступну фiзичну роботу), починає дiяти лише пiд час роботи м’язiв, коли в тканинах i органах внутрiшньої секреції видiляються i надходять у кров бiологiчно активні речовини. До них належать, насамперед, адреналiн і норадреналiн, що їx виробляють наднирковi залози (кiлькiсть адреналiну може зроcтати від 0,05 до 0,65 нг на 1 мл кровi, норадреналiну — вiд 0,5 до 1,8 нг на 1 мл крові). Kpiм того, функцiональний стан змiнюють iншi гормони i речовини, що виробляються пiд час м’язової дiяльностi – усі вони беруть участь у формуваннi найбiльш сприятливої для дiяльностi органiзму регуляцiї функцiй. Жодна речовина або видiлення органiзму, якi ми вважаємо шлаками чи залишками обмiну речовин, не залишається непридатною — прикладом може бути вуглекислота. 3вичайно, вона є «вiдходом» обмiну речовин, але пiдвищуючи кислотнiсть тканин, вуглекислота зумовлює дуже важливий ефект посиленої дисоцiацiї оксигемоглобiну, що пiдвищує дихання тканин саме тодi, коли рiзко зростає потреба в цьому диханнi.

Особливо необхідно звернути увагу на загальну характеристику впливу фiзичних навантажень на органiзм.

У безпосереднiх реакцiях органiзму на фiзичне навантаження треба розрiзняти 5 фаз. Перша з них — фаза умовнорефлекторних реакцiй органiзму, якi передують навантаженню, готуючи органiзм до наступного перiоду рiзко зростаючих запитiв до обмiну речовин, дiяльностi органів кровообiгу і дихання. Друга фаза — фаза робочого зростання реакцiй, якi спостерiгаються пiд час виконання фiзичного навантаження,- piвeнь, якого досягають зрушення функцiй органiзму, залежить вiд величини навантаження i розподiлу його в часi. Третя і четверта фази — фази відновлення — охоплюють перiод вiд моменту закiнчення роботи до повернення зрушень органiзму до вихiдного рiвня. У цьому перiодi розрiзняють 2 вiдновнi фази: фазу швидкого вiдновлення i фазу уповiльненого вiдновлення (зауважимо, що, на вiдмiну вiд iнших чотирьох фаз, межа мiж цими двома фазами вiдновного перiоду виражена нечiтко). П’ята, або негативна, фаза характеризується зниженням реакцiй. Вона є своєрiдною завершальною частиною вiдновного перiоду i, разом з тим, фазою, яка означає перехiд до нового якiсного стану органiзму, що виходить на новий piвeнь функцiональних можливостей .

Кожна з фаз, якi притаманнi безпосередньому впливу фiзичного навантаження на органiзм, перебiгає по-рiзному залежно вiд тренованості органiзму. Kpiм того, що фiзкультурники і особливо спортсмени відрiзняються вiд нетренованих осiб  значно сильнішими реакціями і швидшим відновленням, аналіз кожної з фаз виявляє істотні вiдмiнностi, якi також залежать від рiвня тренованості організму. Найважливiше адаптацiйне значення, таким чином, мають «негативна фаза» реакцiй кровообiгу та дихання, а також швидкiсть вiдновлення посилених пiд час навантаження реакцiй. Саме ці реакції формують icтотні вiдмiнностi функцiонального стану органiзму спортсменiв, якi зберiгаються тривалий час i можуть спостерiгатися протягом усього життя, тобто десятки pоків. Так, поступове, систематичне «накопичення» негативних фаз кровообiгу i дихання формують у тренованих осiб брадикардiю i гiпотензiю, тобто низьку частоту серцевих скорочень (ЧСС) i низький piвeнь артерiального тиску.

Безпосередньо в процесi виконання фiзичних навантажень спостерiгаються почастішання серцевих скорочень, пiдвищення систолiчного i середнього артерiального тиску, збiльшення систолiчного i хвилиннoгo об’єму кpові, а також потужнрстi роботи серця за рахунок iнтенсивнiшого функцiонування структур мiокарда i споживання кисню з кpовi, що циркулює по судинах. Дiастолiчний тиск пiд час фiзичного навантаження здебiльшого знижується поряд iз пiдвищенням систолiчного тиску, що забезпечує найкращi умови для кровопостачання працюючих м’язiв.

Важливою особливiстю реакцiй серцево-судинної системи, яка добре виражена у квалiфiкованих спортсменiв, є вiдповiднiсть мiж величиною навантаження i реакцiями кровообiгу. Така вiдповiднiсть — правило iнтенсивностi, тобто залежність реакцій кровообігу від інтенсивності навантаження,- забезпечує роботу м’язiв киснем i необхiдними речовинами в тій мipi, яка визначається їx реальними потребами. Така вiд­овiднiсть властива не будь-яким формам м’язовоi дiяльностi, а лише фiзичним навантаженням, тобто iзольовано вiд iнших видiв дiяльностi м’язiв. У разi взаємодії фізичного навантаження з роботою iнших м’язiв,як це буває за умов активного вiдпочинку або змiни одного виду дiяльності на iнший, реакції серцево-судинної системи, як i функцiї дихання, не пiдпорядковуються правилу iнтенсивностi.

Правило iнтенсивностi має важливе значення для дiагностики можливостей opгaнізму i, зокрема, його працездатностi, дозволяючи на пiдcтaвi даних щодо величини реакцiй серцево-судинної системи та швидкостi їx вiдновлення оцiнювати стан регуляторних мexaнiзмiв i функцiональних резервiв opгaнiзму.

За умов максимального фiзичного навантаження у спортсменiв спостерiгають значно бiльшi, нiж у нетренованих осiб, реакції серцево-судинної системи. Важливим наслiдком систематичного тренування є також збiльшення маси серця — гiпертрофiя мiокарда. Якщо маса серця у нетренованих дорослих осіб становить 280-350 г, то У спортсменiв воно досягає величин 350-500 г. Увесь комплекс морфофункцiональних змін, якi вiдбуваються за умов фiзичного тренування, зумовлює пiдвищену стiйкiсть серцевого м’яза до несприятливих умов. Серце тренованої людини характеризується великою опiрнiстю до тих чинникiв, якi здатнi ушкодити його. Особливе значення має факт зниження потреби у киснi i коронарного кровообiгу у тренованих осіб порівняно з нетренованими. Це свiдчить про захисний ефект фiзичного тренування, здатного значною мiрою запобiгти iшемiчнiй хворобi серця та її наслiдкам у виглядi iнфаркту чи iнших ушкоджень мiокарда. Ланками такого захисного механiзму є збільшення швидкостi розслаблення мiокарда пiсля його скорочення, вiдносне подовження дiастоли, під час якої відновні процеси перебiгають особливо iнтенсивно, а також посилення потужності мiтохондрiй мiокарда, завдяки якому значно прискорюється процес обмiну речовин у мiокардiоцитах, які набувають здатностi нормально функцiонувати в умовах iшемiї та гіпоксiї.

Систематичнi тренування призводять до протилежних змiн у дiяльностi серцево-судинної системи. Ритм серцевих скорочень, особливо у спортсмeнів, якi тренуються у видах спорту, що вимагають витривалостi (бiг, плавання, лижний та ковзанярський спорт на довгi дистанцiї), в станi спокою значно уповiльнюється, досягаючи величин 40-50 і навіть 30-32 скорочень за 1 хв, систолічний тиск знижується до 95-100 мм рт. ст., дiастолiчний — до 60-70 мм рт. ст. Систолiчний об’єм серця у спортсменів у стaнi спокою або не змiнюється, або дещо збiльшується за рахунок подовження дiастоли, що в свою чергу зумовлено брадикардiєю. Хвилинний об’єм серця в стані спокою зменшується. Причиною бiльш економної роботи серцево-судинної системи є зменшення запитiв до дiяльностi opгaнів кровообiгу внаслiдок полiпшення трофiчних процесiв вiдновлення в тканинах органiзму.

Пiд час виконання фiзичного навантаження посилюється i дiяльнiсть opгaнів дихання. Дихальнi рухи частiшають, а дихальний об’єм збiльшується. Це призводить до значного посилення легеневої вентиляцiї. Хвилинний об’єм дихання зростає вiд 5-6 л/хв до 150-200 л/хв i бiльше. Ці зміни зумовленi зростанням тканинного дихання, яке безпосередньо обслуговує iнтенсивний обмiн речовин у м’язах та iнших системах, що рiзко посилюють свою дiяльнiсть в умовах фiзичних навантажень. У фiзкультурникiв i спортсменiв, добре адаптованих до фiзичних навантажень, дихальнi рухи бiльш глибокi i менш частi, нiж у осiб, якi не займаються спортом. Це пов’язано з тим, що збiльшення вентиляцiї внаслiдок поглиблення дихання призводить до вiдносного зменшення об’єму повiтря, яке залишається пicля кожного видиху в легенях (так званий шкiдливий, або мертвий, простiр). У свою чергу це, сприяючи газообмiну альвеолярного повiтря, пiдвищує ефективнiсть вентиляцiї.

Реакцiя функцiї дихання на фiзичне навантаження залежить вiд типу м’язової дiяльностi. Реакцiя першого типу спостерiгається в умовах динамiчних навантажень i характеризується невеликим — на 10-30 % порiвняно з piвнeм спокою — посиленням легеневої вентиляцiї умовнорефлекторного походження 6езпосередньо перед навантаженням, рiзким пiдвищенням гли6ини, а потiм i частоти дихальних pyxiв. Ця перша, початкова, фаза змiн функцiї дихання продовжується кiлька секунд, а потiм змiнюється поступовим пiдйомом вентиляцiї до вiдносно стабiльного piвня — плато. За умов помiрних навантажень ця, друга, фаза триває близько 30 с. У разi виконання важких навантажень вона може тривати довго. Закiнчення роботи супроводжується раптовим падiнням вентиляцiї на певну величину внаслiдок виключення моторно-вicцеральних рефлексiв, пiсля чого спостерiгається повiльне зниження протягом перiоду вiдновлення. Другий тип peaкцiї дихального апарату на фiзичне навантаження спостерiгається у разi статичної роботи. Цей тип реакцiї характеризується порiвняно невеликим з6iльшенням легеневої вентиляції, споживання кисню та видiлення вуглекислоти пiд час навантаження i рiзким пiдйомом їx вiдразу пiсля закiнчення роботи (феномен Лiндгарда).

Систематичнi фiзичнi тренування призводять до збiльшення життєвої ємкості легень (ЖЄЛ) — вiд 3-4 л у нетренованих до 6-7 л у спортсменів, потужнocті вдиху і видиху — вiдповiдно вiд 5-5,6 л/с до 6­-7,5 л/с. Най6iльше зростання цих показникiв характерне для осiб, якi тренуються у тривалих динамiчних навантаженнях, тобто на витривалiсть. Поряд з цим дещо зменшується частота дихальних pyxiв i зростає їx глибина.

Разом з лiмфою i тканинною рiдиною кров становить внутрiшнє середовище органiзму. Саме тому за умов фiзичних навантажень у кpовi вiдбуваються iстотнi змiни, що забезпечують як можливicть виконання цих навантажень, так i саме iснування органiзму, котрий зазнає впливу чинників, здатних значно порушити нормальний стан регуляцiї функцiй.

Пiд впливом фiзичних навантажень у кpовi спостерiгаються значнi зрушення, якi залежать від характеру та iнтенсивностi виконуваних вправ, а також від рiвня тpeнoвaнoстi, віку і статі осiб. Безпосереднiй вплив фiзичних навантажень супроводжується, зменшенням об’єму циркулюючої кpовi. Така реакцiя притаманна тривалим i значним за обсягом виконаної роботи навантаженням i є наслiдком лише зменшення кiлькостi плазми; кiлькiсть еритроцитiв при цьому не зменшується. У свою чергу зменшення об’єму плазми настає внаслiдок виходу її у працюючi м’язи («набрякання» м’язiв), а також втрати води через потовиділення, випаровування.

Важливою змiною складу формених елементiв кровi є збiльшення кiлькостi лейкоцитiв в умовах фiзичного навантаження — «мiогенний лейкоцитоз». Поряд з цим спостерігається зростання кiлькостi тромбоцитiв — «мiогенний тромбоцитоз». Пiд час виконання фiзичних вправ залежно вiд їх iнтенсивностi бiльшою чи меншою мiрою знижується рН кpовi. Це є наслiдком перетворення пiровиноградної кислоти у молочну та глiкогенолiзу. Що вища iнтенсивнicть фiзичних вправ, вiд якої залежить спiввiдношення мiж аеробними та анаеробними процесами в обмiнi речовин, то значнiшим буде зниження рН. Так, під час виконання короткочасних, вкрай iнтенсивних навантажень (бiг на 200­-300 м, плавания на 50-200 м тощо) концентрація лактатдегідрогенази зростає до 240-280 мг%, а рН зниується до 6,7-7,0.

В умовах фiзичних навантажень спостерiгаються також змiни рiвня глюкози, вiльних жирних кислот i сечовини в кровi. Короткочаснi навантаження дещо пiдвищують рівень глюкози, тоді як тривалi — значно знижують його. Тривалі навантаження підвищують piвeнь жирних кислот у кpовi, мобiлiзуючи жировi депо органiзму i використовуючи жир як джерело енергії (саме тому навантаження «на витривалiсть» допомагають схуднути людям з надмiрною масою тiла). Зростає у кpoві piвeнь сечовини — продукту розпаду бiлкiв.

Діяльність м’язiв iстотно впливає на систему травлення, з iншого боку, процес травлення змiнює здатнicть виконувати фiзичнi навантаження. В умовах iнтенсивностi м’язової дiяльностi гальмується соковидiльна функцiя шлунка та кишок. Внаслiдок цього складаються несприятливiумови для травлення — через нестачу ферментiв i кровi, яка вiдволiкається до працюючих м’язiв, їжа, що потрапила до шлунка або до кишок, залишається там майже незайманою, перетворюючись у своєрiдний баласт. Так само i процес травлення, який вже розпочався, потребує значного кровопостачання. Робота, яку виконує травний апарат, стає додатковим тягарем для органiзму в умовах фiзичних навантажень. Ось чому в практицi занять фiзичними вправами i спортом треба дотримуватись правила: забезпечувати перерву мiж прийомом їжi та м’язовою дiяльнiстю не менше нiж 1,5-2 год.

Не слiд думати, що взаємозв’язки мiж фiзичними навантаженнями та процесом травлення лише негативнi. Це не так. М’язова дiяльнiсть може посилювати моторну функцiю травного апарату. Так, вправи для м’язiв живота стимулюють перистальтику. Маймо на увазi й те, що незначнi за своєю iнтенсивнiстю та загальним обсягом вправи (типу ранкової гiгiєнiчної гiмнастики, ходьби у помiрному темпi) полiпшують усі функцii системи травлення. Але значнi фiзичнi навантаження, що їx застосовують у тренуваннi висоококвалiфiкованих спортсменiв, негативно впливають на функцiю травлення. Справа в тому, що сучасна система спортивного тренування передбачає в бiльшостi атлетичних видiв спорту дво-, три- i навіть чотириразовi тренування протягом дня. Taкi навантаження iстотно гальмують соковидiльну функцiю шлунка i кишок. Варто до того ж зважити, що значнi енергетичнi потреби вимагають посиленої функцiї травлення внаслiдок збiльшеної кiлькостi їжi, яку змушенi споживати спортсмени. Саме тому в органiзмi спортсм’енiв виникає протирiччя мiж запитами до функцiї травлення i можливостями її здiйснення. Це протирiччя проявляється в порушеннях функцiї та захворюваннях травної системи, що в свою чергу потребує особливої уваги до стану системи травлення у спортсменiв. Поява скарг на зниження апетиту i диспепсичнi порушення навіть у разi задовiльного загального стану спортсмена i збереження його працездатностi потребує втручання лiкаря в режим навантажень i вiдпочинку спортсмена, а також застосування спецiальних заходiв з метою лiкування i профiлактики захворювань травної системи.

 

6.3. Контрольні питання:

 1. Основні розділи спортивної медицини, лікарський контроль, загальна і спортивна патологія, фізіологія та гігієна спорту.
 2. Структура ЛФД. Завдання і зміст лікарського контролю за особами, що займаються фізичною культурою та спортом.
 3. Задачі, організація і зміст лікарського контролю.
 4. Визначення фізичного розвитку, стану здоров’я, медичних груп для занять фізичною культурою.
 5. Обсяг медичного обстеження фізкультурників і спортсменів.
 6. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату у осіб, що займаються спортом.
 7. Метод антропометричних стандартів для визначення фізичного розвитку.
 8. Метод кореляції для визначення фізичного розвитку.
 9. Метод антропометричних індексів для визначення фізичного розвитку.
 10. Загальні закономірності змін функціонального стану організму під впливом фізичних навантажень.
 11.  Динаміка адаптаційних реакцій організму на фізичне навантаження.
 12.  Зміни функції кровообігу у нетренованих осіб і спортсменів.
 13.  Зміни функції дихання в умовах динамічних і статичних навантажень.
 14.  Зміни системи крові, їх характеристика.
 15.  Зміни системи травлення  в умовах фізнавантажень.

 6.4. Заключний етап:

На заключному етапі проводиться контроль кінцевого рівня засвоєння матеріалу, шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, атестації студентів по темі за комп’ютерною програмою. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтуванням кожної оцінки.

Викладач завдає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття: основну і додаткову.

 1. Матеріали методичного забезпечення заняття:

7.1 Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання (додаються).

7.2 Матеріали для методичного забезпечення викладання основного етапу заняття: медична документація лікарсько-фізкультурного диспансеру (061/о, 062/о, 042/о), таблиці, клінічні задачі.

7.3 Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань (клінічні ситуаційні задач II-III рівнів засвоєння).

7.4 Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

 1. Рекомендована література:

8.1. Базова

 1. Спортивная медицина.Под ред. Сокрута, Казакова,2009. 780с.
 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник/ Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
 3. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 4. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.
 5. Медична реабілітація під ред.. В.М.Сокрута, підручник, 2015 р., 576 с.
 6. Кенц В.В., Лобенко О.О., Косовєров Є.О. Фізіотерапія. Медична реабілітація і курортологія. Одеса ,1998. – 79 с.
 7.  Боголюбов В.М. (ред.) Медицинская реабилитация. В 3 – х томах. М. – Пермь. 1998.
  Санаторно – курортное лечение: Справочник. Под.ред. Г.И.Пономаренко, СПб.,1999. – 208 с.
 8. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.И. Общая физиотерапия. Учебник. – М., Медицина. – 1999. – 423 с.
 9. Пономаренко Г.И. Физические методы лечения: Спровочник. – СПб ., 1999.
  – 250 с.
 10. Техника и методика физиотерапевтических процедур. М. Медицина 1986.- 127 с.

                                                                    8.2. Допоміжна:

 1. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте: методические рекомендации для студентов ІV курса медицинского факультета / В.С. Соколовский, Н.А. Романова, В.С.Владова и др. – Одесса: Одесс. гос. мед. ун-т, 2001. – 93с.
 2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия. Учебное пособие. – Том 1 и 2.. – М.: Советский спорт, 2004.
 3. Макарова Г.А. Спортивная медицина: учебник. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.

      8.3. Інформаційні ресурси:

 1. http: moodl.bsmu.edu.ua.
 2. moz.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

Тестовые  задания для студентов  4 курса медицинского факультета

 

 1. При оперативном врачебном контроле, как правило, определяется и оценивается у спортсмена: 1 — физическая работоспособность, 2 — физическое развитие, 3 — состав тела, 4 — тип реагирования системы кровообращения на физическую нагрузку, 5 — мышечная сила спортсмена;
 2. Больному с хронической ишемической болезнью сердца на амбулаторном этапе лечения назначают следующие физические упражнения: 1 — глобальные; 2.локальные; 3.преимущественно изометрические 4. рефлекторные 5. идеомоторные;

3.Для предупреждения мышечно-суставных контрактур у больных с гемиплегией после инсульта в ФР применяется: 1. Плавное тыльное сгибание стопы с ее пронацией 2. Подошвенное сгибание стопы с ее супинацией 3. Быстрое одновременное сгибание пальцев кисти с приведением большого пальца 4.Сгибание предплечья с его пронацией 5. Быстрое максимально возможное разгибание в коленном суставе.

4.При проведении пробы с изометрическим нагрузкой кистевым динамометром для определения типа реакции системы кровообращения используется нагрузка, соответствующая 1 — максимально возможной силе правой кисти; 2-10% от нее; 3-50% от нее; 4-75% от нее ; 5-25% от нее;

5.Повышению энергозатрат, за счет расщепления жиров в ФР у лиц с ожирением, способствуют следующие средства: 1. лечебная гимнастика 2. пассивные физические упражнения 3. идеомоторные упражнения 4 — глобальные активные физические упражнения 5. — дозированная ходьба;

 1. Статические дыхательные упражнения: 1 — выполняются с участием движений рук 2 -. сопровождаются наклоном туловища вперед при выдохе 3 — относятся к изометрическим физическим упражнениям 4 — выполняются с участием только диафрагмы и межреберных мышц, 5 — относятся к пассивным физическим упражнениям;

7.Для стимуляции экстракардиальных механизмов кровообращения в ФР больного с хронической недостаточностью кровообращения необходимо включать: 1 — изометрические напряжения брюшной стенки 2 — идеомоторные упражнения 3 — динамические упражнения с углублением диафграмального дыхания 4 — форсированное дыхание, 5 — упражнения с задержкой дыхания

 1. Средства закаливания способствуют: 1 — развитию мышечной силы 2 — адаптации к краткосрочным воздействиям холода и солнца 3 — развитию аэробной выносливости 4. — компенсации двигательных нарушений, 5 — нормализации холестеринового обмена;
 2. Причиной гравитационного шока у спортсмена может быть: 1 — длительное стояние, 2 — нарушение режима питания, 3 — недостаточное количество углеводов в его питании 4 — внезапное прекращение физической нагрузки и исключение «мышечного насоса» из кровообращения, 5 — отрицательные эмоции;
 3. О преимуществе тонуса симпатического отдела ВНС при ортопроба гласит: 1-прирост пульса  на 6 уд / мин. 2 -прирост пульса  на 18уд \ мин 3 — уменьшение пульса  4 — прирост пульса  на 30 уд \ мин, 5 — неизменность пульса;
 4. Для снижения жировой массы у больного с ожирением целесообразно использовать физические нагрузки: 1 — с изометрическими напряжениями 2 — аэробные максимальной мощности 3 — аэробные в пределах 50% аэробных возможностей 4 — анаэробные, 5 — скоростно-силовые;
 5. В ФР больного с иммобилизацией металлоостеосинтезом средней трети правого бедра после снятия швов уместно назначать: 1 — активные физические упражнения травмированной конечности, 2 — идеомоторные упражнения для нижних конечностей, 3 — рефлекторные упражнения для нижних конечностей, 4 — скоростно-силовые упражнения анаэробной направленности, 5 — пассивные упражнения для травмированной конечности;
 6. Идеомоторные физические упражнения выполняются: 1 — мысленно больным 2 -. с напряжением мышц без изменения их длины 3 — с максимальным потреблением кислорода, 4 — с изменением длины мышц и движениями в суставах, 5 — с активизацией 50% хронотропного резерва;

14 Для профилактики формирования суставных контрактур у больного после перенесенного мозгового инсульта используются физические упражнения : 1 — с акцентом на тыльное сгибание стопы 2. Подошвенное сгибание стопы; 3.Сгибание пальцев кисти с приведением большого пальца 4. Сгибание предплечья и его пронация 5. Приведение плеча;

 1. Для устранения мышечной дистонии какое положение пораженным конечностям стоит придавать  больному с центральными параличами: 1. Тыльного сгибания стопы с пронацией ее и легким сгибания в коленном суставе 2. Подошвенного сгибания стопы и ротации бедра снаружи 3. Максимального разгибания в коленном суставе с супинацией стопы 4. Приведение плеча разогнутым предплечьем и согнутыми пальцами 5. Отведение плеча с согнутыми пальцами и пронированным предплечьем;
 2. Экономизация функции системы внешнего дыхания вследствие систематических адекватных физических тренировок проявится уменьшением: 1 — дыхательного объема 2 — частоты дыхания, 3 — жизненной емкости легких, 4 — бронхиальной проходимости, 5 — резерва вдоха;
 3. Для решения специальных задач ФР у женщины с беременностью 30 недель и поперечным положением плода целесообразно выполнять упражнения: 1 — лежа на боку, противоположном позиции плода 2 — с изометрическим напряжением брюшной стенки 3 — рефлекторные 4 — идеомоторные, 5 — со значительным повышением внутрибрюшного давления
 4. Дыхательные упражнения можно отнести к физическим упражнениям: 1 — активным 2 — пассивным 3 — изометрическим 4 — идеомоторным; 5-спортивно-прикладным;
 5. С целью снижения уровня гликемии у больных сахарным диабетом в ФР нужно использовать упражнения: 1. максимальной аэробной возможности больного 2. средней аэробной возможности больного 3 — изометрические 4 — анаэробной направленности, 5 — с задержкой дыхания;
 6. Для стимуляции кислотообразующей функции желудка в ФР больного используются физические упражнения: 1 — динамические малой интенсивности и малого объема 2 — динамические малой интенсивности и большого объема 3 — большой интенсивности и большого объема 4 — большой интенсивности и малого объема; 5 — преимущественно изометрические ;
 7. Отставленное действие физических нагрузок в тренировке можно определить и оценить врачебным контролем: 1 — оперативным 2 — текущим 3 — во время тренировочного занятия 4 — через несколько месяцев после тренировочных занятий, 5 — этапным;
 8. Наименьшая нагрузка на задние отделы межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела будет при положении больного 1. Стоя 2. Сидя на стуле без спинки 3. Сидя на кровати с выпрямленными ногами 4. Лежа на спине с выпрямленными ногами 5. Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами
 9. Трофическим процессам в двигательном аппарате больного с инсультом способствуют средства ФР: 1. постельный двигательный режим 2. рефлекторные физические упражнения 3. Пассивные физические упражнения 4. Идеомоторные физические упражнения 5. Лечение положением;
 10. Для индивидуализации интенсивности физической нагрузки в ФР больного хронической ишемической болезнью сердца проводят пробу: 1.ортостатическую; 2.Мартине-Кушелевского 3. клиностатическую; 4.велоэргометрическую; 5.гипоксическую
 11. Специальным заданием ФР при гипотонической гипокинетической дискинезии желчевыводящих путей является: 1 — предупреждение дуодено-гастрального рефлюкса. 2-снятия спазмов гладкой мускулатуры желчевыводящих путей 3 — усиление желчеотделения за счет плавных изменений внутрибрюшного давления 4 — повышение тонуса симпатического звена ВНС; 5-улучшение шунтирования крови через артериовенозные анастомозы органов брюшной полости;
 12. Для решения специальных задач ФР у женщины с воспалительными процессами половых органов целесообразно назначить физические упражнения: 1 — без изменений внутрибрюшного давления, 2 — с акцентом на изменения внутрибрюшного давления 3 — с акцентом на расслабление мышц живота, 4 — без наклонов туловища и высокого подъема бедер, 5 — без активизации диафрагмального дыхания;

27.Для плоской конфигурации позвоночника ребенка 10 лет при соматоскопии характерно: 1 — асимметричное положение надплечий 2 — асимметрия нижних углов лопаток 3 — уплощение одного из треугольников талии 4 — увеличение кифозирования в грудном отделе, 5 — уменьшение кифозирования в грудном отделе;

28.Отсроченный эффект физических упражнений в тренировочном занятии определяется врачебным контролем: 1-этапным 2 — текущим 3 — оперативным 3 — через год после тренировок 4 — через три месяца после тренировочного процесса, 5 — во время тренировочного занятия;

 1. Общая физическая работоспособность спортсмена ограничивается в основном за счет функционирования системы: 1 — пищеварение 2 — иммунной 3 — нервной 4 – кардио-респираторной: 5 мышечной;
 2. Субмаксимальная физическая работа сопровождается энергозатратами, которые составляют процент аэробных возможностей индивида: 1 — менее 10; 2-25, 3 — 75, 4 — в пределах 30 — 45, 5 — в пределах 25-50;
 3. Положительный кумулятивный эффект систематических физических тренировок со стороны системы крови характеризуется: 1 — ростом концентрации гемоглобина и эритроцитов, 2-уменьшением объема циркулирующей плазмы, 3-уменьшением активности ферментов крови 4 — снижением кислородной емкости крови, 5 — уменьшением резервной щелочности крови;
 4. Плотность тренировочного занятия спортсмена определяется по величине: 1 — процентного соотношения вступительной части занятия к основному, 2 — процентного соотношения активного времени занятия ко всему объему занятия, 3 – соотношения основной части занятия к заключительной части, 4 — пульсовой стоимости пиковой нагрузки; 5-пульсовой стоимости основной части занятия;
 5. В результате систематических адекватных для организма спортсмена тренировок: 1 — увеличивается ЧСС в состоянии покоя 2 — увеличивается лабильность пульса 3 — увеличивается прирост ЧСС на стандартную физическую нагрузку, 4 уменьшается прирост ЧСС на стандартную нагрузку, 5 — уменьшается физическая работоспособность;

34.У больного хронической ишемической болезнью сердца, которому провели велоэргометрическое исследования, хронотропный резерв сердца определяют по разнице: 1 — максимальной возрастной ЧСС и ЧСС в состоянии покоя; 2 — 200 минус возраст больного, 3 — 170 минус возраст больного;. 4 — 180 минус возраст больного; 5-пороговой ЧСС и ЧСС в состоянии покоя.

 1. При занятиях дыхательными упражнениями у больных с бронхиальной астмой нужно акцентировать внимание на: 1 — форсированном глубоком дыхание, 2 — удлинение вдоха 3 – удлинение выдоха 4 — форсированный выдох, 5 — верхне-грудной тип дыхания;
 2. После аорто — коронарного шунтирования средствами ФР можно решить специальные задачи: 1 — снижение конечного-диастолического объема сердца, 2 — снижение конечно-систолического объема сердца, 3 — стимуляция симпатоадреналовой системы организма 4 — увеличение периферического сопротивления сосудов; 5-уменьшения ударного объема сердца;
 3. Изометрическое напряжение мышц иммобилизованной конечности способствуют: 1 — предупреждению контрактуры в иммобилизованных суставах 2 — предупреждению мышечных атрофий конечности 3 — тромбообразованию в ней 4 — сохранению двигательного стереотипа в ЦНС, 5 — формированию временной компенсации для перемещения;
 4. После проведенного вчера хирургического вмешательства по поводу паховой грыжи занятия физическими упражнениями целесообразно проводить в форме: 1 — лечебной гимнастики, 2 — дозированные ходьбы 3 — анаэробных физических упражнений 4 — аэробных физических упражнений, 5 — изометрических физических упражнений;
 5. Для решения специальных задач физической реабилитации у беременной женщины следует использовать следующие средства: 1 — щадящий двигательный режим, 2 – велотренировку 3 — дозированную ходьбу 4 — лечебную гимнастику, 5 — механотерапию;

40.Специальнимы задачами ФР ребенка с плоской спиной являются: 1 — увеличить сгибание позвоночника 2 — уменьшить разгибание позвоночника 3 — увеличить изометрическую выносливость разгибателей позвоночника 4 — уменьшить изометрическую выносливость разгибателей позвоночника, 5 — увеличить нагрузку на позвоночник

 1. При адекватной физической нагрузке реакция системы кровообращения должна быть: 1 — дистоническая 2 — астеническая 3 — гипотоническая 4 — нормотоническая, 5 — гипертоническая;
 2. Специальными задачами ФР у больного с гипертонической болезнью являются: 1. улучшение общего самочувствия 2. повышение физической работоспособности 3. снижение потребности миокарда в кислороде 4. нормализация дренажа бронхов, 5 — стимуляция коры надпочечников;
 3. Для устранения мышечной дистонии в конечностях больного с инсультом необходимо предоставлять им лечебное положение: 1.Тильного сгибания стопы с пронацией ее и легкое сгибание в коленном суставе 2. Подошвенного сгибания стопы и ротации бедра снаружи 3. Максимального разгибания в коленном суставе с супинацией стопы 4. Приведение плеча разогнутым и пронированным предплечьем, согнутыми пальцами; 5.Отведение плеча с согнутым в локтевом суставе предплечьем, разогнутой кистью и пальцами.
 4. Для определения физического развития спортсмена методом антропометрических индексов необходимо провести: 1 — соматоскопию, 2 — соматометрию 3 — пульсометрию, 4-спирографию, 5 — тонометрии;

4 5. При ФР больного со спастическим колитом следует акцентировать внимание на: 1. частую смену исходных положений 2. идеомоторные упражнения 3. — упражнения без изменений внутрибрюшного давления, 4 — изометрические упражнения для мышц брюшного пресса, 5 — ходьбу с высоким подниманием бедер;

46.Непосредственное влияние физической нагрузки можно определить при проведении врачебного контроля: 1 — текущего, 2 — следующий день после тренировки 3 — этапного 4 — первичного, 5 — оперативного

 1. В занятиях дыхательными упражнениями у больных с бронхиальной астмой нужно акцентировать внимание на: 1 — форсированное глубокое дыхание, 2 — удлинение вдоха 3 — удлинения выдоха 4 — форсированный выдох, 5 — верхне-грудной тип дыхания;

4 8. С целью формирования вторичной костной мозоли. после снятия гипсовой иммобилизации по поводу перелома правой малоберцовой кости необходимо использовать: 1 — идеомоторные физические упражнения, 2 рефлекторные физические упражнения 3 — постельный двигательный режим 4 — статические дыхательные упражнения, 5 — физические упражнения с нагрузкой травмированной кости по оси.;

 1. Занятия по специальным программам проводятся с детьми, которые: 1 — без отклонений в состоянии здоровья, 2 — с незначительными отклонениями в состоянии здоровья 3 — с недостаточным физическим развитием без отклонений в состоянии здоровья, 4 — с отклонениями в состоянии здоровья постоянного характера, 5 — отнесены к основной медицинской группе
 2. Значительная активизация только хронотропного резерва без изменения инотропного при пробе Мартин — Кушелевского характеризуется, как реакция системы кровообращения: 1 — астеническая, 2 — гипертоническая, 3 — дистоническая. 4 — физиологическая, 5 — нормотоническая;
 3. Общую аэробную выносливость больного с заболеванием системы кровообращения повышают следующие упражнения: 1.спортивно — прикладные 2. дыхательные 3. пассивные 4. идеомоторные 5. рефлекторные
 4. Адекватность физической нагрузки в ФР беременной оценивается: 1 — пульсометрией 2 — динамометрией 3 — спирометрией 4 — велоэргометрией; 5-соматометрией;
 5. Отсроченное действие физической нагрузки можно определить врачебным контролем: 1 — первичным, 2-текущим 3 — оперативным 4. — Этапным, 5 — во время тренировочного занятия;
 6. Для стимуляции кислотообразующей функции желудка используются в ФР физические упражнения: 1 — большой интенсивности и большого объема 2 — малой интенсивности и большого объема 3 — малой интенсивности и малого объема, 4-большой интенсивности и малого объема; 5 — идеомоторные для брюшной стенки;
 7. У больного с невритом лучевого нерва для решения специального задания ФР используют положение конечности: 1. Фиксация лучевого-запястного сустава в положении ладонного сгибания 2. Фиксация его в положении максимально возможного тыльного сгибания 3. Пальцы слегка согнуты в положении ладонного сгибания кисти 4. Пальцы слегка согнуты в основных фалангах в положении легкого тыльного сгибания кисти 5. Пальцы полностью разогнуты с отведенным большим пальцем и максимальным тыльным сгибанием кисти.
 8. Гипоксические пробы целесообразно проводить при проведении врачебного контроля для определения: 1 — соматотип спортсмена 2 — уровень физического развития спортсмена 3 — гармоничности физического развития 4 — устойчивости организма спортсмена к гипоксии, 5 — тонуса симпатического отдела ВНС;
 9. При параплегии после травмы позвоночника выше уровня конского хвоста специальными заданиями ФР являются: 1.Профилактика застойной пневмонии 2. Профилактика контрактуры в тазобедренных суставах 3. Профилактика пролежней 4. Профилактика разгибательной контрактуры в нижних конечностях 5. Профилактика тромбоза глубоких вен;
 10. Лечебное положение тела и конечностей в ФР больного с инсультом относится к: 1 — средства ФР 2 — формы использования физических упражнений 3 -. методы занятия физическими упражнениями 4 — двигательного режима, 5 — идеомоторных физических упражнений;

59.Для стимуляции моторной функции кишечника в ФР больных используются физические упражнения: 1. — С резкими изменениями положения тела, 2 — с коленно-локтевого исходного положения 3 — из положения, сидя на стуле, 4 — динамические для верхних конечностей, 5 — рефлекторные;

 1. Для активизации жирового обмена у больных с ожирением целесообразно использовать физические упражнения : 1 активные динамические средней аэробной мощности 2 — максимальной аэробной мощности 3 — изометрические, 4-скоростно-силовые, 5 — рефлекторные;
 2. Пропорциональность соматометрических показателей физического развития спортсмена определяется и оценивается методом: 1 — корреляционным 2 — среднеквадратических отклонений 3 — тонусометрическим 4 — центильным, 5 — индексов;
 3. Уменьшению тонуса пораженных мышц у больного с мозговым инсультом будет способствовать прием массажа: 1. Быстрое поглаживание конечностей, находящихся в позе Вернике-Манна 2. Интенсивное разминание в том же положении 3. Прерывистая вибрация 4. Медленное поглаживание

 

конечностей, находящихся в положении противоположном возможной контрактуре, 5 — интенсивное растирание сгибателей руки и разгибателей ноги.

 1. Специальным заданием физической реабилитации больных с центральными параличами являются: 1. Увеличение тонуса пораженных мышц 2. Повышение рефлекторной возбудимости мышц 3. нормализация тонуса мышц 4. Увеличение глубоких рефлексов 5. Формирование позы Вернике-Мана
 2. Массаж воротниковой зоны приемом непрерывной вибрации больного гипертонической болезнью способствует: 1.повышению процессов возбуждения в центральной нервной системе; 2.уменьшению процессов возбуждения в центральной нервной системе 3. ускорению ЧСС 4. повышению тонуса массированных мышц 5. повышению артериального давления;
 3. Увеличению энергозатрат за счет расщепления жиров способствуют физические упражнения, направленные на развитие: 1. гибкости 2. силы 3. общей аэробной выносливости 4. скоростно-силовой реакции 5. координации движений
 4. К средству физической реабилитации относится: 1 -. трудотерапия 2 — идеомоторные физические упражнения 3 — велотренировка 4 — дозированная ходьба, 5 — массаж;

67.Специальными задачами ФР ребенка с плоской спиной являются: 1 — увеличить сгибание позвоночника 2 — уменьшить разгибание позвоночника 3 — увеличить изометрическую выносливость разгибателей позвоночника 4 — уменьшить изометрическую выносливость разгибателей позвоночника, 5 — увеличить нагрузку на позвоночник;

 1. При определении физической работоспособности величине МСК по номограмме Астранда необходимо использовать показатели пробы PWC -170: 1 — продолжительность первой нагрузки; 2 — мощность первой нагрузки 3 — пульс при первой нагрузки, 4-продолжительность второй нагрузки;; 5-мощность второй нагрузки;
 2. В раннем послеоперационном периоде целесообразно акцентировать больного: 1 — на форсирование вдоха, 2 — на форсирование выдоха 3 — на активизацию верхнегрудного дыхания 4 — на активизацию брюшного дыхания, 5 — на динамические дыхательные упражнения;

70.После снятия швов при металлоостеосинтез травмированной голени в ФР больного целесообразно использовать: 1 — идеомоторные физические упражнения 2 — физические упражнения в форме дозированной ходьбы: 3 — физические упражнения в форме плавания 4 — рефлекторные физические упражнения, 5 — постельный двигательный режим;

 1. Использование изометрических сокращений иммобилизованных мышц при травмах конечностей способствует: 1 — восстановлению двигательной активности в иммобилизованных суставах 2 — стимуляции трофических процессов в иммобилизованных мышцах 3 — восстановлению общей физической работоспособности 4 — компенсации двигательной активности; 5 — восстановлению объема движения в иммобилизованных конечности;

72.Стимуляции коллатерального кровообращения в миокарде при ХИБС способствуют: 1 — пассивные физические упражнения 2 — активные анаэробные упражнения 3 — активные аэробные упражнения локальные 4 — активные аэробные глобальные упражнения, 5 — рефлекторные упражнения;

73.В физической реабилитации больного с обструктивными нарушениями газообмена акцентируется внимание больного: 1 — на форсированное дыхание, 2 — на углубление вдоха 3 — на удлинение выдоха, 4 — на физические упражнения субмаксимальной аэробной мощности, 5 — на физические упражнения анаэробной мощности;

 1. Для нормализации гиперкинетической дискинезии желчного пузыря целесообразно использовать: 1 — физические упражнения с изометрическими напряжениями брюшной стенки 2 — упражнения без изменений внутрибрюшного давления 3 — упражнения с изменением внутрибрюшного давления 4 — пассивные физические упражнения, 5 — рефлекторные физические упражнения;

75.В заключительной части тренировочного занятия рационально активизировать хронотропного резерва: 1 — 40%, 2 — 10% 3 — 50%, 4 — 75%, 5 — 15%;

 1. Разминка в тренировочном занятии составляет от всего занятия: 1 — 25%, 2 — 50% 3 — 15% 4 — 5%, 5 — 35%;
 2. Для определения индекса Брока спортсмена с ростом 167 см необходимо отбросить: 1 — 100, 2 — 105, 3 — 110, 4 — 115, 5 — 120.
 3. В занятиях дыхательными упражнениями больному с правосторонним экссудативным плевритом следует акцентировать внимание на: 1 — удлинение вдоха 2 — статические дыхательные упражнения 3 — динамические дыхательные упражнения с гимнастическими палками 4 — форсированный вдох и выдох, 5 — задержки вдоха после выдоха;

79.Востановительные процессы в организме спортсмена после тренировки определяются врачебным контролем: 1 — оперативным 2 — текущим, 3 этапным 4 — первичным, 5 — на 2-3 день после занятия;

 1. В физической реабилитации больного с ожирением 3 степени назначаются физические упражнения: 1-анаэробной мощности 2 — субмаксимальной аэробной мощности 3 — умеренной мощности (50% МСК) кратковременные. 4 — умеренной мощности долговременные, 5 — преимущественно скоростно-силовые;
 2. Положительный кумулятивный эффект систематических физических тренировок со стороны системы крови характеризуется: 1 — ростом концентрации гемоглобина и эритроцитов, 2-уменьшением объема циркулирующей плазмы, 3-уменьшением активности ферментов крови 4 — снижением кислородной емкости крови, 5 — уменьшением резервной щелочности крови;

82.Про эффективность реабилитационных мероприятий у больного гипертонической болезнью может свидетельствовать: 1-повышение активности депрессорных систем организма, 2 — снижение активности депрессорных систем 3 — увеличение потребности миокарда в кислороде 4 — повышение ЧСС в состоянии покоя, 5 — снижение фибринолитической активности крови;

 1. У больных с центральным параличем характерно изменение мышц: 1.Снижение тонуса мышц, приводящих плечо 2. повышение тонуса мышц, приводящих плечо 3. снижение тонуса мышц-сгибателей предплечья 4. растяжения мышц, сгибающих пальцы 5. снижение рефлекторной возбудимости мышц-сгибателей кисти;
 2. Функциональные пробы проводятся с целью определения у спортсмена: 1 — соматотипа 2 — осанки 3 — скрытых патологических отклонений в организме 4-рельефности мышц, 5 — развитости подкожных жира

85 Компенсация газообмена у больного с правосторонней нижнедолевою пневмонией возможна при назначении: 1 — идеомоторных физических упражнений 2 — упражнений с акцентом на диафрагмальный тип, лежа на правом боку 3 — дыхательных упражнений с акцентом на форсированный выдох, 4 — изометрических упражнений для нижних конечностей 5. — Дыхательных упражнений по методике Стрельниковой;

 1. Общая физическая работоспособность спортсмена ограничивается в основном за счет функционирования системы: 1 — пищеварение 2 — иммунной 3 — нервной 4 — кардиореспираторной: 5 мышечной;
 2. Разжижению мокроты у больных с пневмонией способствует массажный прием: 1. поглаживание 2 — растирание 3 — вибрации непрерывной 4 — разминание, 5 — вибрации прерывистой;
 3. Отсроченное влияние физических нагрузок можно определить при проведении врачебного контроля: 1 — оперативного 2 — этапного 3 — текущего, 4 — во время тренировочного занятия, 5 — после определенного этапа тренировочных занятий;

89.Этапним врачебным контролем определяется и оценивается следующее действие физической нагрузки: 1 непосредственная 2 — срочная, 3 отсроченная 4 — кумулятивная, 5 — во время тренировочного занятия;

 1. Оценка физического развития спортсмена методом стандартов определяет: 1 — степень взаимосвязи между отдельными его показателям 2 — количественную границу процента или центиля исследуемого 3 — пропорциональность показателей относительно друг друга, 4 — величину среднеквадратических отклонений от средних однородной группы; 5-гармоничность физического развития;

91 В процедуру лечебной гимнастики больного гипертонической болезнью обязательно включают упражнения: 1. рефлекторные; 2.На расслабления мышц; 3.идеомоторные; 4.Для развития гибкости 5. скоростно-силовые

92 Расслаблению мышц способствует массажный прием: 1 — поглаживание 2 — прерывистой вибрации 3 — интенсивного растирания 4 — разминание 5. — Рубки;

 1. Соматоскопию можно определить у спортсмена: 1 — рельефность мышц, 2 — силу мышц 3 — тонус мышц 4 — толщину жировых складок, 5 — обхват туловища и конечностей;
 2. Для стимуляции кислотообразующей функции желудка используются в ФР физические упражнения: 1 — большой интенсивности и большого объема 2 — малой интенсивности и большого объема 3 — малой интенсивности и малого объема, 4-большой интенсивности и малого объема; 5 — идеомоторные для брюшной стенки;
 3. С целью решения специальных задач ФР у больного с невритом лучевого нерва используется следующий способ: 1. Изометрическое напряжение мышц предплечья 2. Активное тыльное сгибание кисти 3. Активная супинация предплечья и кисти 4. Пассивное тыльное сгибание кисти 5. Свободный двигательный режим
 4. Для выявления доклинических проявлений болезней в врачебном контроле спортсмена проводится: 1-соматоскопия 2 — соматометрия 3 — динамометрия 4 — функциональные пробы, 5 — тонусометрия;
 5. Какое средство ФР можно использовать после травмы позвоночника выше уровня конского хвоста с параплегией, для решения специальных задач: 1. Активные движения в суставах нижних конечностей 2. Изометрические напряжения мышц бедра 3. Свободный двигательный режим 4. Положение ног в небольшом отведении с разгибанием в тазобедренных и коленных суставах; 5. щадящий двигательный режим;
 6. Лечебный прием массажа разминания способствует: 1 — повышению процессов возбуждения в центральной нервной системе, 2 -. уменьшению процессов возбуждения в центральной нервной системе 3 — уменьшению тонуса массированных мышц 4 — используется в подготовительном этапе процедуры массажа, 5 — используется в заключительном этапе процедуры массажа;
 7. Дыхательные упражнения с удлинением выдоха (на пасивизацию его) способствуют: 1. улучшению бронхиальной проходимости 2. улучшению эластичных свойств легких 3. увеличению жизненной емкости легких 4. увеличению остаточного объема легких 5. уменьшению дыхательного объема.
 8. Положительный кумулятивный эффект физической реабилитации у больных с инсультом мозга проявляется 1. Появлением содружественных движений в парализованных конечностях 2. Укорочением связи в лучевой-запясному суставе 3. Увеличением тонуса мышц, приводящих плечи 4. Снижением тонуса мышц, сгибанием предплечье 5. Увеличением тонуса мышц — разгибателей голени, бедра;
 9. Оценка типа гемодинамической реакции на физическую нагрузку определяется величинами изменений: 1 — частоты и глубины дыхания, 2 — пульса и артериального давления, 3 — амплитудных и интервальных показателей биоэлектрической активности сердца 4 — жизненной емкости легких, 5 — гематологических показателей;
 10. Предоставление положения руки с разгибанием в локтевом, лучево-запястном суставе и супинации предплечья у больного с мозговым инсультом способствует: 1. Увеличению силы мышц пораженной конечности 2. Профилактике суставных контрактур 3. Уменьшению рефлекторной возбудимости мышц-сгибателей руки 4. Восстановлению вестибулярной функции 5. Увеличению растяжения периферических сосудов и нервов;

 

 1. Для решения специальных задач физической реабилитации у беременной женщины следует использовать следующие средства: 1 — щадящий двигательный режим, 2 — велотренировку 3 — дозированную ходьбу 4 — лечебную гимнастику, 5 — механотерапию;

104.В процедуре лечебной гимнастики у больного гипертонической болезнью целесообразно использовать упражнения: 1 — на расслабление мышц 2. динамические региональные 3. идеомоторные 4. анаэробные 5. локальные

 1. Улучшению дренажной функции желчевыводящих путей при гипотонической гипокинетической дискинезии способствуют следующие средства ФР: 1. лечебная гимнастика 2 — механотерапия 3 — закалка 4 — физические упражнения с акцентом на повышение внутрибрюшного давления, 5 физические упражнения без изменения внутрибрюшного давления;
 2. При плоской спине у ребенка 10 лет целесообразно использовать формы ФР: 1 — трудотерапию: 2 — изометрические физические упражнения 3 — динамические физические упражнения 4 — лечебную гимнастику, 5 — тренировочный двигательный режим;
 3. Для определения физической работоспособности индексом Гарвардского степ-теста необходимо: 1 — подняться на ступеньку 50 см в темпе 120 шагов / мин: 2 — определить пульс во время выполнения теста 3 — определить пульс после выполнения теста на 5 минуте отдыха 4 — определить пульс до тестирования и сразу после него на первых секундах, 5 — подняться на ступеньку 30 см в темпе 100 шагов / мин.
 4. В определении первой нагрузки для пробы PWC 170 у спортсмена ориентируются: 1 — на пол, 2 — рост 3 — вес 4 — рельефность мышц, 5 — развитость подкожного жира

109.Для определения МСК по номограмме Астранда необходимо использовать определенные показатели пробы PWC 170: 1 — пульс первой нагрузки 2 — мощность первой нагрузки 3 — пульс второй нагрузки 4 — длительность первой нагрузки, 5 — продолжительность второй нагрузки;

 1. В физической реабилитации больных с гипертонической болезнью 1 степени используются средства, 1 — лечебная гимнастика, 2 — велотренировка 3 — дозированная ходьба 4 — динамические физические упражнения, 5 — трудотерапия;

111.Изометричные сокращение ануса в раннем послеоперационном периоде ФР способствуют:1-стимуляции вентиляции в задненижних отделах легких, 2-снижению тонуса мышц в области послеоперационной раны 3 — предупреждению спаек 4 — стимуляции мочеиспускания, 5 — предупреждению тромбообразования;

112.Для активизации диафграмального типа дыхания в ФР прооперированного больного следует акцентировать внимание на:1 — углубление вдоха 2 — удлинение выдоха 3 — форсированное дыхание 4 — форсирование выдоха, 5 — напряжение мышц живота;

113.В ФР детей первых месяцев жизни применяют физические упражнения: 1 — идеомоторные, 2-субмаксимальной интенсивности 3 — максимальной интенсивности 4 — рефлекторные;5 — спортивно-прикладные;

 1. В ФР взрослого больного в раннем послеоперационном периоде применяются физические упражнения: 1 — идеомоторные 2 — рефлекторные 3 — спортивно-прикладные 4 — дыхательные статические, 5 — субмаксимальной аэробной мощности;
 2. Для определения общей физической работоспособности спортсмена используются пробы: 1 — с динамическими физическими нагрузками незначительной мощности, 2 — с динамическими физическими нагрузками максимальной аэробной мощности, 3 — с задержкой дыхания после выдоха, 4 — с изменением условий внешней среды, 5 — с изменением положения тела в пространстве;

116.Адекватная гемодинамическая реакция на тренировочном занятии спортсмена характеризуется изменениями относительно покоя: 1 — значительным ростом систолического давления без изменений ЧСС, 2 — значительным ростом ЧСС без изменения систолического давления, 3 — ростом диастолического давления и ЧСС, 4 — ростом ЧСС и систолического давления до уровня рекомендованных величин при врачебном контроле, 5 — снижением диастолического давления к «бесконечного тона».

117.Пиковая мощность физической нагрузки в тренировочном занятии спортсмена должна быть: 1 — сразу же после разминки, 2 — во время разминки 3 — посередине основной части 4 — в конце основной части, 5 — непосредственно перед заключительной частью,

118.Для стимуляции моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря целесообразно использовать физические упражнения: 1 — максимальной аэробной мощности, 2 — без изменений внутрибрюшного давления 3 — обязательно с изменением внутрибрюшного давления, 4 — идеомоторные, 5 — рефлекторные;

 1. Для торможения кислотообразовательной функции желудка в ФР больных с гастритом в цену применять физические упражнения: 1 — большой интенсивности и продолжительности, 2 — краткосрочные большой интенсивности после пищи 3 — краткосрочные большой интенсивности до еды, 4 — преимущественно изометрические, 5 — рефлекторные;
 2. Удлинение выдоха при занятиях дыхательными упражнениями у больного с бронхиальной астмой способствует росту: 1 — ЖЕЛ 2 — объема форсированного выдоха 3 — тонуса гладкой мускулатуры бронхов, 4 — силы мышц вдоха, 5 — остаточного объема легких
 3. Плотность тренировочного занятия спортсмена определяется по величине: 1 — процентного отношения вступительной части занятия к основному 2 — процентного отношения активного времени занятия ко всему объему занятия 3 — отношения основной части занятия к заключительной части 4 — пульсовой стоимости пиковой нагрузки; 5-пульсовой стоимости основной части занятия;

122.Дозированую ходьбу назначают больному острым инфарктом миокарда, находящегося на двигательном режиме: 1. строгом постельном 2. расширенном постельном 3. палатном 4. щадящем 5. полупостельный;

 1. Средства закаливания способствуют: 1 — развития мышечной силы 2 — адаптации к краткосрочным воздействиям холода и солнца 3 — развития аэробной выносливости 4. — Компенсации двигательных нарушений, 5 — нормализации холестеринового обмена;

124.Определение и оценка показателя физической работоспособности по методике теста восхождение на 4 этажа стандартного дома базируется на показателе: 1 — пульса к тестированию в состоянии относительного мышечного покоя, 2 — сразу же после выполнения теста, 3 — после тестирования на 3 минуте восстановления 4 — на величине артериального давления к тестированию, 5 — на величине артериального давления сразу же после тестирования;

 1. Постуральный дренаж больным с бронхоэктазами проводится: 1 — во вступительной части занятия лечебной гимнастикой, 2 — после занятия лечебной гимнастикой, 3 — в основной части занятия лечебной гимнастикой, 4 — в заключительной части занятия лечебной гимнастикой, 5 — в занятия лечебной гимнастикой;
 2. Для определения величины МПК по номограмме Астранда спортсмену необходимо провести тестирование с физической нагрузкой интенсивностью: 1 — до 25% аэробных возможностей индивида, 2 — более 75% аэробных возможностей индивида; 3-менее 10% аэробных возможностей индивида; 4-30%, 5 — 50 — 75% аэробных возможностей индивида;

127.Специальной задачей ФР при сахарном диабете является: 1. повышение уровня гликемии 2. активизация распада мышечного гликогена 3. снижение чувствительности рецепторов к инсулину 4. повышение секреции активного инсулина 5. повышение уровня глюкагона;

128.Пробу с 20 приседаниями за 30 секунд проводят спортсменам с целью определения и оценки: 1 — оценки аэробной работоспособности 2 — определение тонуса парасимпатического отдела ВНС 3 — определение изометрической выносливости крупных мышц 4 — определение типа гемодинамической реакции на физическую нагрузку , 5 — оценки физического развития;

129.В результате систематических и адекватных организму спортсмена физических тренировок: 1 — увеличивается ЧСС в состоянии покоя, 2 — увеличивается лабильность пульса 3 — увеличивается прирост ЧСС на стандартное физическая нагрузка, 4 уменьшается прирост ЧСС на стандартную нагрузку, 5 — уменьшается физическая работоспособность;

130.Куммулирующее влияние физических нагрузок определяется врачебным контролем: 1 — оперативным, 2-текущим 3 — этапным 4 — во время тренировочного занятия, 5 — на следующее утро после тренировочного занятия;

 1. У больного с острым инфарктом миокарда, находится на постельном двигательном режиме, занятия лечебной гимнастикой адекватно, если: 1.ЧСС не превышает состояние покоя больше, чем на 5-10% 2. ЧСС превышает состояние покоя на 20% 3. активизируется 40-50% хронотропного резерва.
 2. АД превышает показатели состояния покоя больше ошибки метода; 5.активизируется 75% хронотропного резерва сердца;
 3. К спортивно-прикладным физическим упражнениям относится: 1 — езда на велосипеде 2 — дыхательные 3 — пассивные 4 — идеомоторные, 5 — рефлекторные;

133.Непосредственное действие физической нагрузки определяется при проведении врачебного контроля: 1 — этапного 2 — текущего 3 — оперативного: 4 — первичного, 5 — с определением физического развития;

 1. Увеличение односекундной форсированной вентиляции после вдыхания бронхолитика свидетельствует о том, что ведущим в механизме обструкции являются: 1.отек слизистой оболочки бронхов 2.увеличение продукции мокроты; 3.уменьшение текучести мокроты; 4.спазм бронхиол; 5.гноблення мукоцилиарного эпителия.
 2. С появлением активных движений у больного с невритом лучевого нерва повышению силы мышц предплечья лучше будут способствовать: 1. Идеомоторные физические упражнения для локтевого сустава 2. Пассивные движения в лучево-запястном суставе 3. Пассивные супинации и пронации предплечья 4. Активное тыльное сгибание кисти с сопротивлением 5. Массажный прием поглаживания плеча, предплечья, кисти.
 3. Ортостатическая проба относится к пробам: 1 — с динамическими физическими нагрузками, 2 — со статическими физическими нагрузками 3 — с изменением положения тела в пространстве. 4 — с изменением условий внешней среды, 5 — с задержкой дыхания после выдоха;
 4. Специальными задачами ФР больных с параличом после травмы спинного мозга на ранней стадии будут: 1. Повышение общей физической работоспособности 2. Развитие мускулатуры плечевого пояса 3. Усвоения различных видов бытовой деятельности 4. Профилактика развития суставных контрактур 5. Профилактика застойной пневмонии;
 5. Движения в дистальных отделах конечностей у прооперированного больного день назад способствуют: 1 — предупреждению спаечного процесса 2 — предупреждению спланхноптоза 3 — активизации венозного возврата с периферии 4 — снижению мышечного тонуса в области раневой поверхности, 5 — снижению экстракардиального механизма кровообращения;
 6. Для компенсации нарушенного газообмена у больного с правосторонней пневмонией необходимо периодически занимать положение: 1.на левом боку; 2.На правом боку; 3.на спине 4.на животе 5.коленно-локтевое;.
 7. Силу пораженных мышц при неврите локтевого нерва, которые сопровождаются парезом, при появлении активных движений лучше всего возобновит: 1. Пассивное движение 2. Идеомоторные упражнения 3. Циклические спортивно-прикладные упражнения 4. Упражнения с сопротивлением движению 5. Маховое движение конечности;
 8. Велоэргометрическая проба относится к группе функциональных проб: 1 — с изометрическими физическими нагрузками, 2 — с изменением условий внешней среды, 3 — с изменением положения тела в пространстве, 4-с динамическим физическим нагрузкам; 5-с определением тонуса симпатического отдела ВНС;
 9. У пациента с ишемическим мозговым инсультом и левосторонней гемиплегии физические упражнения с изменением положения головы и туловища из разных исходных положений способствуют: 1. Устранению мышечной дистонии.2. Профилактике мышечных контрактур; 3.Профилактике суставных контрактур 4. Восстановлению функции равновесия 5. Профилактике развития патологических синкинезий
 10. В физической реабилитации лечебное положение тела и конечностей больному с мозговым инсультом назначается с целью: 1 — стимуляции общей аэробной выносливости больного; 2 — устранения патологической мышечной дистонии 3 — восстановления мышечной силы 4 — восстановления амплитуды движений в суставах, 5 — компенсации пониженной сократительной функции сердца;
 11. Лечение положением тела и конечностей при хронической недостаточности кровообращения способствует: 1. улучшению психоэмоционального состояния больного 2. снижению потребности миокарда в кислороде 3. облегчению возврата крови с периферии 4 — повышению фибринолитической активности крови 5. повышению сократительной функции сердца;
 12. В физической реабилитации больных с ожирением целесообразно применять физические упражнения: 1 — пассивные для верхних конечностей 2 — активные локальные 3 — активные аэробные 4 — активные анаэробные, 5 — изометрические;
 13. Для разгрузки позвоночника у ребенка 9 лет с плоской спиной ФР целесообразно использовать физические упражнения: 1 — асимметричные 2 — деторсийные 3 — дыхательные 4 — со смешанным висом, 5 — рефлекторные;

147.Пры оперативном контроле тренировочного занятия показатели ЧСС и АД не достигали величин, которые были рекомендованы для тренировки. На какой кумулятивный эффект можно рассчитывать, если принять такие нагрузки? 1 — улучшение функционального состояния, 2 ухудшение функционального состояния 3 — отсутствии изменений функционального состояния 4 — рост аэробной производительности у спортсмена, 5 — снижение аэробной продуктивности у спортсмена;

148.Для стимуляции трофических процессов в мышцах больного с переломом трубчатой кости, иммобилизованной гипсовой повязкой, применяются физические упражнения: 1 — рефлекторные 2 — изометрические, 3 — спортивно-прикладные 4 — пассивные, 5 — активные;

149.Адекватность физической нагрузки в спортивной тренировке можно определить: 1 антропометрией 2 — соматометрией 3 — соматоскопией 4 — динамометрией, 5 — спирометрией;

150 Рефлекторные физические упражнения применяются в в ФР больных: 1 — с артериальной гипертензией 2 — с бронхиальной астмой, 3 — с ишемической болезнью сердца, 4 — у детей раннего возраста, 5 — у детей школьного возраста;

151.Для нормализации периферического сопротивления сосудов у больного с АГ при ФР применяются: 1 — изометрические физические упражнения, 2 — анаэробные динамические упражнения 3 — локальные изометрические упражнения 4 — глобальные аэробные упражнения, 5 — рефлекторные упражнения;

152.Активизации обменных процессов у больного с ожирением способствуют физические упражнения: 1 — анаэробной направленности, 2 — аэробной направленности максимальной мощности 3 — аэробной направленности 50% максимально возможной мощности 4 — изометрические локальные, 5 — изометрические глобальные;

153.Дихательные упражнения в реабилитации больных с артериальной гипертензией способствуют: 1 — повышению мышечного тонуса плечевого пояса 2 — росту периферической сопротивления сосудов 3 -росту сердечного ритма 4 — нормализации периферического сопротивления сосудов, 5 — процессам возбуждения ЦНС

 1. Для определения функциональных возможностей и индивидуализации физических нагрузок в ФР больного после аортокоронарного шунтирования нужно провести функциональную пробу: 1 — с медикаментами, 2 — с холодом 3 — с задержкой дыхания, 4 — с дозированной и физическими нагрузками,5 — гипервентиляцией;
 2. Пробы с дозированной физической нагрузкой у больных после аортокоронарного шунтирования должны проводиться с контролем: 1 — силы правой кисти, 2-ЖЕЛ 3 — МВЛ 4 — пульса, 5 — мышечного тонуса;

156.Для расчета хронотропного резерва сердца больного после аортокоронарного шунтирования используют: 1 — величину артериального давления покоя, 2 — сумму величин пульса в покое и разности его между максимально допустимым и состоянием покоя 3 — возрастную величину максимально допустимого пульса 4 — произведение ЧСС покоя и систолического давления, 5 — сумму величины пульса в покое и разности его между пороговой величиной после велоэргометрии и состоянием покоя;

 1. Интенсивность дозированной ходьбы в ФР больных кардиологического профиля определяется величиной 1 — продолжительности ее 2 — пройденного расстояния 3 — темпа ходьбы 4 — АД, 5 — ЖЕЛ;
 2. Для нормализации моторноэвакуаторной функции желчного пузыря у больного с гипокинетической гипотонической дисфункцией в занятиях физическими упражнениями следует акцентировать внимание на упражнениях: 1 — с задержкой дыхания, 2 — с изометрическими напряжениями 3 — динамические с изменением давления в животе 4 — динамические без изменений давления в животе, 5 — рефлекторные;

159.Для нормализации сколиотической осанки у подростка при занятиях физическими упражнениями следует акцентировать внимание на: 1 — симметричном изотоническом напряжении мышц спины, 2 — на асимметричном изотоническом напряжении мышц спины 3 — выполнении сложно технических движений туловища мысленно 4 — кожно-мышечные рефлексы для разгибания спины, 5 — прыжки;

160.В физической реабилитации ребенка трех месяцев с дисплазией тазобедренных суставов целесообразно использовать: 1-изометрические физические упражнения 2 — идеомоторные упражнения 3 — лечебное положение 4 — динамические физические упражнения, 5 — упражнения на равновесие;

 1. Непосредственное влияние физической нагрузки в тренировке спортсмена определяется при: 1 — первичном врачебном контроле, 2 — в течение 2 часов после тренировки 3 — через три месяца после тренировок 4 — оперативном врачебном контроле, 5 — текущем врачебном контроле;
 2. Интенсивность физической нагрузки в занятии лечебной гимнастикой у больного хронической ишемической болезнью сердца контролируется: 1.пульсометриею; 2.спирометриею; 3.тонусометриею 4. ехокардиоскопией 5. лабораторным исследованиям крови;

163.Нормализации фибринолитической активности крови при ФР больного гипертонической болезнью способствуют физические упражнения 1 — на расслабление мышц 2 — пассивные 3 — циклические спортивно-прикладные 4 — идеомоторные, 5 — гимнастические локальные;

 1. Субмаксимальная физическая работа сопровождается энергозатратами, которые составляют процент аэробных возможностей индивида: 1 — менее 10; 2-25, 3 — 75, 4 — в пределах 30 — 45; пятый межах 25-50;
 2. Уменьшению остаточного объема легких у больных бронхиальной астмой способствуют: 1-форсированный выдох с использованием диафрагмального типа дыхания, 2 — форсированный вдох при грудном типе дыхания 3 — глубокий выдох-задержка дыхания на выдохе; 4-плавный удлиненный выдох и сжатия нижней части грудной клетки на выдохе, 5 — форсированный вдох с сопротивлением расширению грудной клетки руками на вдохе;
 3. Определение и оценка физической работоспособности с помощью Гарвардского степ — теста базируется на: 1 — величине пульса в конце тестирования 2 — скорости восстановления пульса после тестирования 3 — взаимосвязи антропометрических показателей исследуемого 4 — величине частоты дыхания во время тестирования; 5-величине пульса перед тестированием;
 4. В физической реабилитации больных сахарным диабете целесообразно использовать физические упражнения: 1 — динамические, большой интенсивности и объема 2 — динамические, анаэробных направленности энергообеспечения 3 — изометрические, локальные 4 — пассивные для нижних конечностей 5 — спортивно-прикладные, аэробной направленности;;

168.При первичном контроле спортсмена, соматоскопией можно оценить: 1 — мускульный тонус, 2 — соматотип спортсмена 3 — мускульную силу 4 — физическую работоспособность спортсмена, 5 — устойчивость организма к гипоксии;

 1. В результате систематических и адекватных организмом спортсмена тренировок: 1 — увеличивается ЧСС в состоянии покоя 2 — увеличивается лабильность пульса 3 — увеличивается прирост ЧСС на стандартную физическую нагрузку, 4 уменьшается прирост ЧСС на стандартную нагрузку, 5 — уменьшается физическая работоспособность;
 2. После аорто — коронарного шунтирования средствами ФР можно решить специальные задачи: 1 — снижение конечного диастолического объема сердца, 2 — снижение конечного систолического объема сердца, 3 — стимуляция симпатоадреналовой системы организма 4 — увеличение периферического сопротивления сосудов; 5-уменьшения ударного объема сердца
 3. Дренажный массаж нижних конечностей у больного с хронической недостаточностью кровообращения проводится приемом: 1.поглаживания по ходу крово-и лимфообращения 2. поглаживание против крово-и лимфообращения 3.разминания; 4.растирания 5. прерывистой вибрации;

172.Больному с невритом лучевого нерва, что сопровождается параличом соответствующей группы мышц с целью решения специальных задач ФР необходимо использовать: 1. Изометрическое напряжение мышц предплечья 2. Активное тыльное сгибание кисти 3. Активную супинацию предплечья 4. Фиксацию лучево-запястного сустава в положении легкого тыльного сгибания 5. Массажный прием поглаживания;.

173 Для оценки типа реакции системы кровообращения при проведении пробы Мартин — Кушелевского применяется: 1 — динамометрия 2 — спирометрия: 3 — электрокардиография 4 — пульсометрия, 5 — гониометрия;

 1. Для дренажа мокроты при правосторонней верхнедолевой пневмонии необходимо предоставлять положение: 1.лежа на спине 2.лежа на левой стороне с приподнятым ножным концом; 3.на правой стороне; 4.лежа на животе 5.сидя с опорой на высокой подушке с наклоном туловища влево.
 2. Специальные упражнения при инсультах, сопровождающиеся гемиплегией, будут: 1.-Активное сгибание предплечья 2. Пассивное разгибание кисти 3. Изометрическое напряжение мышц; 4.Пасивное максимально возможное подошвенное сгибание стоп 5. Лечение положением с максимальным приведением плеча
 3. При значительном (более 100%) росте пульса и пульсового давления относительно спокойствия на динамическую физическую нагрузку тип реакции системы кровообращения оценивается как 1 — гипертонический 2 — астенический 3 — гипотонический, 4-дистоничнгий, 5 — нормотонический
 4. Свободные маховые движения верхних конечностей и их встряхивания способствует: 1.Увеличению силы мышц 2. Увеличению общей выносливости 3. Снижению тонуса мышц; 4.Повышению рефлекторной возбудимости мышц 5. Повышению мышечного тонуса;
 5. Для определения адекватности физических нагрузок в тренировочном занятии проводится: 1 — текущий врачебный контроль, 2 — оперативный врачебный контроль 3 — этапный врачебный контроль, 4 — первичный врачебный контроль; 5-функциональное исследование;
 6. В результате систематических адекватных занятий физическими упражнениями у больного гипертонической болезнью: 1 снижается ОПСС; 2.увеличивается частота дыхания в состоянии покоя; 3.увеличивается чувствительность мышц к симпатоадреналовым воздействиям 4. увеличивается конечно-систолический объем левого желудочка 5. увеличивается потребность миокарда в кислороде;
 7. Для решения специальных задач ФР у пациента с острым невритом локтевого нерва используется: 1. Активное тыльное сгибание кисти 2. Пассивное тыльное сгибание кисти 3. Пассивное ладонной сгибание кисти 4. Активное отведение кисти 5. Супинацию предплечья

181.Допуск к занятиям физическими упражнениями определяется врачебным контролем: 1.первичным 2.оперативним 3. текущим 4 — этапным, 5 — во время тренировочного занятия;

 1. При динамических дыхательных упражнениях активизировать вдох можно при: 1 -. Сжатии грудной клетки руками на вдохе 2 -. Разгибании туловища и разведении поднятых вверх рук 3 — при удержании гантелей руками 4 — сгибании туловища, 5 — опоре руками на спинку стула;
 2. Массаж прекардиальной зоны для снижения мышечного тонуса и рефлекторного воздействия на коронарное кровообращение больному хронической ишемической болезнью сердца осуществляется приемом: 1.поглаживания 2. интенсивного растирания 3. прерывистой вибрации; 4.разминания 5. с использованием льда
 3. Непосредственное воздействие физических упражнений в процедуре лечебной гимнастики у больного с хронической ишемической болезнью сердца при оперативном контроле оценивается методом: 1.динамометрии 2. эхокардиографии 3. пульсометрии; 4.доплеркардиографии; 5.спирометрии
 4. Какой из приемов массажа способствует снижению тонуса и моторики желчевыводящих путей при гипертонической-гиперкинетической дискинезии: 1. поглаживание круговое против часовой стрелки 2. растирание 3. вибрация прерывистая в правом подреберье 4. разминания 5. вибрация непрерывная в правом подреберье;
 5. При нарушении осанки в виде круглой конфигурации позвоночника в ФР ребенка 8 лет необходимо акцентировать внимание на: 1 — растяжение прямых мышц живота; 2 — растяжение длинных мышц спины 3 — укорочение прямых мышц живота; 4 — укорочение больших грудных мышц; 5-увеличение гибкости позвоночника;
 6. При проведении пробы Штанге: 1 — задерживается дыхание после выдоха 2 — задерживается дыхания после вдоха 3 — накладываются грелки со льдом на переднюю поверхность грудной клетки 4 — проводится 20 присест, 5 — сжимается кистевой динамометр;

188.Целью оценки физического развития в спортивной медицине является определение: 1 — устойчивости организма к гипоксии, 2 — типа гемодинамической реакции на изометрическое нагрузки 3 — физической работоспособности спортсмена, 4 — индивидуального физической нагрузки в тренировке спортсмена, 5 — возбудимости симпатического отдела ВНС;

189.Плоско — изогнутая форма спины определяется выраженностью физиологических изгибов позвоночника: 1 — гр. кифоз ≤ 2 см., пояс. Лордоз 2 — 4 см; 2 — гр. кифоз ≥ 4 см, пояс. лордоз 2 — 4 см; 3 — гр. кифоз ≤ 2 см, пояс. лордоз ≥ 4 см; 4 – Гр. кифоз ≥ 4 см, пояс. лордоз ≥ 4 см, 5 — гр. кифоз ≤ 2 си, пояс. Лордоз ≤ 4 см.

190.Ускорение пульса с одновременным приростом ударного объема и снижением периферического сопротивления сосудов на физической нагрузке оценивается, как реакция: 1 — физиологическая 2 – дистоническая 3 — гипертоническая 4 — гипотоническая, 5 – дистоническая.

 1. Пробой PWC 170 определяется и оценивается в лекарственном контроле спортсмена: 1 — тонус парасимпатического отдела ВНС 2 — устойчивость организма к гипоксии, 3 — мышечный тонус 4 — физическая работоспособность, 5 — соматотип спортсмена;

192.Тонус симпатического отдела ВНС можно определить функциональной пробой: 1 — с физической динамической нагрузкой, 2 — с физической изометрической нагрузкой 3 — с задержкой дыхания после выдоха, 4 — с изменением положения тела в пространстве, 5 — с задержкой дыхания после вдоха;

 1. Для компенсации газообмена у больного с бронхиальной астмой в ФР рекомендуется: 1 — продлить вдох в дыхательных упражнениях; 2 — продлить выдох в дыхательных упражнениях; 3 — форсировать вдох; 4 — форсировать выдох; 5 — использовать интенсивные физические нагрузки;

194 Изометрические напряжения иммобилизованных мышц гипсовой повязкой решают задачи ФР:1 — восстановление объема движений в иммобилизованных суставах, 2 — предупреждение суставных контрактур 3 — нормализация трофики этих мышц 4 — восстановление координации движений иммобилизованной конечности, 5 — компенсации утраченных двигательных навыков;

 1. Повышению тонуса мышц способствует прием массажа: 1 — поглаживание 2 — легкое растирание 3 — беспрерывная вибрация 4 — прерывистая вибрация, 5 — встряхивания;

196.Адекватность физической нагрузки в занятиях лечебной гимнастикой определяется: 1 — антропометрией 2 — спирометрией 3 — соматоскопией 4 — тонусометрией, 5 — дермографией;

 1. Скрытую АГ у молодого человека можно обнаружить функциональной пробой: 1 — ортостатической 2 — клиностатической 3 — дермографической., 4-гипоксической, 5 — Мартина-Кушелевского;
 2. В ФР больного с бронхиальной астмой используется следующая форма занятий физическими упражнениями: 1 — постельный двигательный режим 2 — дыхательные динамические упражнения 3 — дыхательные статические упражнения 4 — лечебная гимнастика, спортивно-прикладные физические упражнения;

199.Интенсивнисть физической нагрузки при занятиях физическими упражнениями у больных сахарным диабетом определяется: 1 — спирографией 2 — пульсометрией 3 — динамометрией, 4-тонусометрией, 5 — дермографией;

 1. У больного с инсультом, сопровождающимся гемиплегией, через 5 дней после начала заболевания используется средство ФР: 1 — лечебная гимнастика, 2 — пассивные физические упражнения 3 — трудотерапия 4 — механотерапия, 5 — терренкур;

 

201.Методы определения физической работоспособности спортсмена базируются на прямолинейной взаимосвязи интенсивности физической нагрузки с величиной:1 — пульса 2 — АД 3 — частоты дыхания 4 — дыхательного объема, 5 — сердечного выброса;

 1. Интенсивность физической нагрузки в процедуре лечебной гимнастики у больного с гипертонической болезнью должна быть наибольшей в следующей части занятия: 1.заключительной 2. в начале основной 3. в конце основной 4. в середине основной 5. во вступительной;
 2. Групповой метод занятий лечебной гимнастикой назначается больным, находящимся на следующем двигательном режиме: 1. строгом постельном; 2.палатном; 3.свободном 4. расширенном постельном 5. полупостельном;
 3. Для определения общей физической работоспособности спортсмена используются тесты: 1 — с задержкой дыхания, 2 — с изменением условий внешней среды, 3 — с медикаментами, 4 — с физическими нагрузками, 5 — с содержанием позы;
 4. Пациентам с инсультом в остром периоде лечения в ФР назначается: 1. — Щадящий двигательный режим, 2 — дозированная ходьба 3 — лечебное положение конечностей, 4 — идеомоторные физические упражнения, 5 — изометрические упражнения для конечностей;
 5. Положительным кумулятивным влиянием на физическое развитие спортсмена систематических тренировочных занятий окажется: 1 — уменьшение поперечника диафизов трубчатых костей 2 — уменьшение содержания кальция в костях 3 — рост силы и рельефности мышц 4 — уменьшение компактного слоя костей, 5 — формирование плоскостопия ;

207 При спастических колитах целесообразно использовать физические упражнения: 1 — с повышением внутрибрюшного давления, 2-с частой сменой положения тела 3 — идеомоторные для брюшной стенки 4 — рефлекторные для нижних конечностей, 5 — без повышения внутрибрюшного давления;

 1. При оценке физического развития спортсмена методом индексов можно определить: 1 — пропорциональность его показателей 2 — их взаимосвязь 3 — различия показателей исследованного средних однородной группы 4 — тесноту взаимосвязи показателей, 5 — величину среднеквадратичных отклонений показателей обследованного по сравнению со спортсменами однородной группы;

209.Больному с ишемической болезнью сердца для активизации холестеринового обмена целесообразно назначить физические упражнения: 1 — анаэробной направленности энергообмена 2 — аэробной направленности, 3 — пассивные для туловища, 4 — рефлекторные для нижних конечностей, 5 — идеомоторные;

 1. Больному с травмой бедренной кости, иммобилизованной гипсовой повязкой, в ФР назначаются: 1 — изометрические сокращения иммобилизованных мышц 2 — спортивно-прикладные физические упражнения 3 — рефлекторные физические упражнении 4 — активные физические упражнения для иммобилизованных мышц, 5 — трудотерапия
 2. Из перечисленных физических упражнений при постоянном их использовании улучшению аэробной выносливости больного гипертонической болезнью будут способствовать: 1. на расслабление мышц 2. пассивные 3. циклические спортивно-прикладные 4. идеомоторные 5. локальные
 3. При параличе, вызванном невритом лучевого нерва, специальным упражнением, предупреждающим суставные контрактуры, являются: 1. Пассивное тыльное сгибание кисти; 2.Изометричное напряжение мышц предплечья 3. Активное тыльное сгибание кисти 4. Идеомоторноя сгибание пальцев; 5.-поглаживание паретических мышц;

213 Определение и оценка тонуса симпатического отдела ВНС проводится пробой: 1 — с изометрической физической нагрузкой 2 — с задержкой дыхания, 3 — с динамической физической нагрузкой, 4-с изменением положения тела в пространстве, 5 — с изменением условий внешней среды;

 1. Замедление и удлинение (пассивизация) выдоха у больных с бронхоспазмом способствует: 1-увеличению остаточного объема, 2-натяжению плевры 3 — уменьшению альвеолярной вентиляции, 4-более позднему спаданию бронхов на выдохе, 5 — активизации мукокинеза.
 2. Специальной задачей физической реабилитации женщины с беременностью 30 недель с поперечным предлежание плода являются: 1 — перевести плод в головное предлежание 2 — способствовать сокращению матки 3 — снизить кровообращение в органах малого таза, 4 — предупредить образование спаек, 5 — предупредить застойную пневмонию;
 3. При прямом определении максимального потребления кислорода (МПК) по методике ступенчато-возрастающей нагрузки каждая ступенька продолжается: 1 — 1-2 минуты 2 — не более 3 минут, 3-не менее 5 минут 4-30 минут 5 — более 30 минут ;
 4. При неврите лучевого нерва, который сопровождается параличом, специальные задачи можно решать средством ФР: 1.лечебная гимнастика 2. массаж 3. пассивные упражнения; 4.цикличные спортивно прикладные упражнения 5. Расширенный постельный режим;
 5. Методом антропометрических индексов можно оценить: 1 — пропорциональность антропометрических показателей 2 — отклонения показателей исследуемого средней однородной группы 3 — взаимосвязь антропометрических показателей исследуемого 4 — центильную область антропометрических величин исследуемого, 5 — рельефность мускулатуры исследуемого;
 6. Дренажный массаж нижних конечностей больному с хронической недостаточностью кровообращения проводится с целью: 1.повышения физической работоспособности; 2.улучшения психоэмоционального состояния 3. улучшения венозного возврата крови с периферии 4. активизации холестеринового обмена 5. повышения сократительной функции миокарда;
 7. Для решения специальных задач ФР у больного с невритом локтевого нерва целесообразно применять: 1. Медленное поглаживание мышц плеча и предплечья в положении легкого тыльного сгибания в луче-запястном суставе 2. Быстрое поглаживание в том же положении руки 3. Легкое растирание мышц предплечья при ладонном сгибании кисти, 4 Интенсивное разминание мышц предплечья и кисти при разогнутом луче-запястном суставе и выпрямленных пальцах, 5 — беспрерывную точечную вибрацию;
 8. Проба Генча проводится: 1 — с физическими статическими нагрузками, 2 — с изменением положения тела в пространстве 3 — с динамическими физическими нагрузками, 4-с задержкой дыхания после выдоха, 5 — с задержкой дыхания после вдоха;
 9. В каком положении необходимо периодически находиться больному с сухим левосторонним плевритом для улучшения вентиляции левого легкого и профилактики плевральных шварт: 1 — На левом боку 2 -. На правом боку; 3 -. На животе 4-на спине 5-сидя с опорой на высокую подушку.
 10. Для стимуляции моторно-эвакуаторной функции кишечника при физической реабилитации больного целесообразно применить: 1 — лечебное положение 2 — циклические спортивно-прикладные упражнения 3 — рефлекторные физические упражнения для туловища, 4 — гимнастические упражнения для шейного отдела позвоночника, 5 — идеомоторные физические упражнения;
 11. Восстановление внутримышечных запасов гликогена и гликогена в печени после напряженной мышечной деятельности происходит в течение 1 — 3-4 часов; 2-10-12 часов; 3-12-48 часов 4 — трех — четырех дней, 5 — недели ;
 12. При обструктивных нарушениях газообмена в физической реабилитации больных необходимо использовать физические упражнения: 1 — идеомоторные 2 — рефлекторные 3 — дыхательные с форсированием вдоха 4 — дыхательные с форсированием выдоха, 5 — дыхательные с удлинением выдоха;

226 Нормализовать моторику желчевыводящих путей при гипотонической — гипокинетической гипокинезии может: 1. вибрация прерывистая в правом подреберье 2. растирание 3. поглаживание круговое по часовой стрелке 4. поглаживание круговое против часовой стрелки 5. вибрация непрерывная;

 1. В физической реабилитации больных с ожирением целесообразно использовать физические упражнения: 1 — пассивные для верхних конечностей 2 — активные аэробные 3 — активные анаэробные 4 — изометрические, 5 — активные локальные;
 2. Какой из приемов массажа живота способен снизить тонус и моторику желчевыводящих путей при гипертонической — гиперкинетической дискинезии: 1. поглаживание круговое против часовой стрелки 2. растирание 3. вибрация прерывистая в правом подреберье 4. разминание 5. вибрация непрерывная в правом подреберье;
 3. При обструктивных нарушениях газообмена в физической реабилитации больных необходимо использовать физические упражнения: 1 — рефлекторные 2 — дыхательные с форсированием вдоха 3 — дыхательные с форсированием выдоха 4 — дыхательные с удлинением выдоха, 5 — идеомоторные;

230.У пациента с ишемическим мозговым инсультом и левосторонней гемиплегией физические упражнения с изменением положения головы и туловища из разных исходных положений способствуют: 1. Устранению мышечной дистонии 2. Профилактике мышечных контрактур; 3.Профилактике суставных контрактур 4. Восстановлению функции равновесия 5. Профилактике развития патологических синкинезий;

231.Создание положения руки с разгибанием локтевого, лучезапястного — запястного суставов и супинации предплечья способствует: 1. Увеличению растяжения периферических сосудов и нервов 2-Увеличению силы мышц пораженной конечности 3 — Профилактике суставных контрактур 4 — Уменьшению рефлекторной возбудимости мышц-сгибателей руки; 5-Восстановлению вестибулярной функции;

232.Какой из перечисленных приемов массажа будет способствовать уменьшению тонуса пораженных мышц: 1 — интенсивное растирание сгибателей руки и разгибателей ноги.2. Быстрое поглаживание конечностей, находящихся в позе Вернике-Мана 3. Интенсивное размыкание в том же положении 4. Прерывистая вибрация 5. Медленное поглаживание конечностей, находящихся в положении противоположном возможной контрактуре;.

233.Анталгичное положение, преписанное пациенту с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, способствует: 1. Увеличению общей выносливости 2. Развитию гибкости 3. Уменьшению сдавления спинномозговых корешков 4. Увеличению силовой выносливости мышц брюшного пресса 5 Образованию мышечного корсета

234.Больным с гемиплегией после перенесенного инсульта с целью решения специальных задач ФР необходимо использовать: 1.Атлетичную гимнастику; 2.Лечебную гимнастику 3. Велотренировку; 4.Изометричные физические упражнения; 5.Терренкур;

235.Какое средство ФР может решить специальные задачи у больного с невритом лицевого нерва, сопровождающимся парезом мимической мускулатуры? 1.лечебная гимнастика 2 — велотренировка 3 — механотерапия 4 — физические упражнения 4 — терренкур, 5 — велотренировка;

236.У больного с параплегией, появившейся после травмы спинного мозга, специальным заданием физической реабилитации будет предупреждение: 1. Застойной пневмонии 2. Тромбоза вен нижних конечностей, 3 мышечно — суставных контрактур 4. Потери кальция из костей 5 — пролежней;

237.Физическая реабилитация больному с переломом правой голени в лечебном периоде иммобилизации в амбулаторных условиях назначаются физические упражнения в форме: 1 — свободного двигательного режима 2 — закаливающих процедур 3 — лечебной гимнастики 4 — щадящего двигательного режима, 5 — активных физических упражнений;

238.В первые 8 — 10 недель беременности в занятиях физическими упражнениями следует избегать: 1 — прыжков и резкого изменения внутрибрюшного давления, 2 — произвольного напряжения и расслабления мышц живота 3 — упражнений для укрепления мышц живота, тазового дна, 4 — статических дыхательных упражнений, 5 — динамических дыхательных упражнений без резкого поднятия рук вверх;

239.Индивидуальный метод проведения занятий физическими упражнениями проводится: 1 — методистом с 3-5 больными в палате 2 — самостоятельно больным после консультативных рекомендаций 3 — методистом с 6-8 больными в палате 4. — Методистом с 10 больными в зале ЛФК, 5 — методистом с отдельным больным;

 1. При ФР больного с травмой бедра в период гипсовой иммобилизации назначение идеомоторных упражнений способствует: 1-стимуляции крово- и лимфообращения 2 — предупреждению мышечных атрофий 3 — предупреждению контрактур в иммобилизованных суставах 4 — сохранению двигательного стереотипа в ЦНС, 5 — тромбообразованию;
 2. После проведенного врачебного контроля в заключении о состоянии здоровья спортсмена отмечается: 1 — удовлетворительное здоровье 2 — здоровье 3 — отличное здоровье 4 — здоров, 5 — не здоров;
 3. Растяжению плевры и профилактике образования спаек способствуют следующие дыхательные упражнения: 1 — с произношением звуков на выдохе 2 — с волевым ограничением легочной вентиляции и задержкой дыхания на выдохе (методика Бутейко), 3 — динамические с наклоном туловища в противоположную сторону на вдохе с задержкой дыхания 4 — форсированный вдох с созданием сопротивления руками на вдохе (методика Стрельниковой)), 1-дренажные.
 4. После проведенного вчера хирургического вмешательства по поводу паховой грыжи занятия физическими упражнениями целесообразно проводить в форме: 1 — лечебной гимнастики, 2 — дозированной ходьбы 3 — анаэробных физических упражнений 4 — аэробных физических упражнений, 5 — изометрических физических упражнений;
 5. Пиковую нагрузку в спортивной тренировке целесообразно выполнять: 1 — в разминочной части занятия 2 — в начале основной части 3 — в середине основной части 4 — конце основной части, 5 — в заключительной части занятия
 6. В остром периоде лечения инсульта использование диафрагмального дыхания способствует предупреждению: 1 — пролежней 2 — синкинезий 3 — застойной пневмонии 4 — нарастанию гиперрефлексии, 5 — мышечная-суставных контрактур;
 7. Гипертоническая реакция системы кровообращения спортсмена на физическую нагрузку характеризуется: 1 — ростом САД до уровня (0,5 тренировочной ЧСС плюс 82), 2 — снижением САД в состоянии покоя 3 — отсутствием изменений САД 4 — ростом САД выше уровня (0,5 тренировочной ЧСС плюс 82), 5 — снижением ДАД до нулевого уровня;

247 Повышению гидратации межпозвонковых дисков при остеохондрозе в поясничном отделе способствует следующее положение тела больного: 1 — лежа на спине с выпрямленными ногами, 2 — положение стоя 3 — лежа на спине с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах; 4 — сидя без поддержки , 5 — лежа на животе прогнувшись;

 1. Для нормализации периферического сопротивления сосудов у больного с артериальной гипертензией используются физические упражнения: 1 — изометрические 2 — динамические 3 — рефлекторные 4 — идеомоторные, 5 — анаэробных;

249.Индивидуальний метод занятий физическими упражнениями с больными острым инфарктом миокарда проводится: 1 — методистом с 3-5 больными в палате 2 — методистом с отдельным больным 3 — самостоятельно больным после консультативных рекомендаций 4. — Методистом с 10 больными в зале ЛФК, 5 — методистом с 6-8 больными в палате

 1. Для активизации экстракардиальных механизмов кровообращения больному с недостаточностью кровообращения 2 степени назначаются в ФР: 1 — изометрические напряжения мышц нижних конечностей 2 — идеомоторные упражнения для верхних конечностей 3 — углубление диафрагмального дыхания и возвышенное положение нижних конечностей, 4 — анаэробные физические упражнения; 5 – спортивно-прикладные физические упражнения максимальной аэробной мощности;
 2. Для определения интенсивности физической нагрузки в ФР больного артериальной гипертензией необходимо использовать пробу: 1. ортостатическую 2. клиностатическую; 3.гипоксическую 4. Мартин-Кушелевского 5. Велергометрическую
 3. Лечение положением при вялых параличах способствует: 1. Восстановлению силы пораженных мышц 2. Повышению общей выносливости 3. Выработке синовиальной жидкости 4. Устранению мышечной дистонии 5. Устранению мышечной атрофии;
 4. Устойчивость организма к гипоксии можно определить пробой: 1 — с изометрической физической нагрузкой 2 — с динамической физической нагрузкой 3 — с изменением условий внешней среды, 4-с изменением положения тела в пространстве, 5 — с хлоридом калия
 5. При обструктивных вентиляционных нарушениях целесообразно использовать: 1 — идеомоторные физические упражнения 2 — дыхательные упражнения с акцентом на форсированный вдох, 3 — дыхательные упражнения с акцентом на форсированный выдох, 4 — дыхательные упражнения с пассивизацией выдоха, 5 — изометрические упражнения для брюшной стенки
 6. Расширение постельного режима после оперативного вмешательства по поводу кишечной непроходимости способствует: 1 — предупреждению спланхноптоза 2 — угрозе тромбообразования 3 — предупреждению спаечной болезни 4 — застойным явления в задне-нижних отделах легких, 5 — замедлению моторики кишечника;
 7. В результате хронической глобальной гипокинезии: 1 — возрастает тонус блуждающего нерва, 2-растет эмоциональная устойчивость 3 — уменьшается влияние негативных эмоций, 4-развивается застой в бассейне воротной вены, 5 — повышается умственная работоспособность;
 8. Постуральный дренаж осуществляется в сочетании с: 1 — вибрационным массажем и покашливание на выдохе, 2-массажным приемом растирания, 3-массажным приемом поглаживание грудной клетки на вдохе, 4-вибрационным массажем на вдохе, 5 — разминание мышц спины.
 9. При врачебном обследовании спортсмена, изменив его положения тела из вертикального на горизонтальное, можно определить и оценить: 1 — тонус симпатического отдела ВНС 2 — тонус парасимпатического отдела ВНС 3 — тип реакции системы кровообращения на динамическую физическую нагрузку 4 — тип реакции системы кровообращения на изометрическую физическую нагрузку, 5 — устойчивость организма к гипоксии;
 10. Для активизации холестеринового обмена у больного хронической ишемической болезнью сердца назначают следующие средства ФР: 1 — закаливание 2. дозированную ходьбу 3. механотерапию 4. динамические глобальные упражнения 5. идеомоторные упражнения;
 11. Специальному заданию ФР больного по поводу ишемического мозгового инсульта являются: 1. Профилактика развития патологических синкинезий 2. Укорочение мышц, которые приводят плечо 3.Улучшение общего самочувствия больного 4. Укорочение мышц, сгибающих предплечье 5. Профилактика застойной пневмонии;
 12. В результате хронической глобальной гипокинезии: 1 — растет внутрибрюшное давление, 2 возрастает интенсивность обменных процессов, 3 — растет резерв углеводов в мышцах и печени, 4 — уменьшается объем циркулирующей крови, 5 — улучшается умственная работоспособность;
 13. Постуральный дренаж проводится: 1-после завтрака, 2 — перед процедурой лечебной гимнастики, 3 — после процедуры лечебной гимнастики 4 — лежа на «больном» боку 5-утром, натощак;
 14. Больному с переломом правой голени в периоде иммобилизации в амбулаторных условиях ФР назначаются физические упражнения в форме: 1 — свободного двигательного режима 2 — процедур закаливания 3 — лечебной гимнастики 4 — щадящего двигательного режима, 5 — активных физических упражнений;
 15. Использование массажа в спорте способствует: 1 — замедлению крово — и лимфотока, 2 — замедлению выделения метаболитов мышечной деятельности 3 — ускорению крово- и лимфотока 4 — уменьшению эластичности мышц и связок, 5 — нарушение подвижности нервных процессов;
 16. В физической реабилитации больного с пониженной кислотообразующей функцией желудка используются физические упражнения: 1 — активные малой интенсивности и объема 2 — динамические малой интенсивности и объема; 3-динамические малой интенсивности и большого объема 4 — кратковременные с изометрическими усилиями, 5 — идеомоторные;
 17. У ребенка 14 лет с нарушением осанки в виде кругло-вогнутой конфигурации позвоночника при применении средств ФР целесообразно: 1 — растягивать длинные мышцы спины, 2 — уменьшать угол наклона таза, 3 — растягивать мышцы передней брюшной стенки 4 — увеличить поясничный изгиб позвоночника, 5 — использовать асимметричные гимнастические упражнения;
 18. Постуральный дренаж больному с заболеванием органов дыхания проводится: 1 — после занятия лечебной гимнастикой, 2 — в занятии лечебной гимнастикой, 3 — с изометрическим напряжением брюшной стенки 4 — с ограничением кашля, 5 — с массажными приемами мягкого поглаживания;

268.Дыхательные упражнения с удлинением выдоха (на пассивизацию его) приводят к: 1. улучшению бронхиальной проходимости 2. улучшению эластических свойств легких 3. увеличению жизненной емкости легких 4. увеличению остаточного объема 5. уменьшению дыхательного объема.

 1. Для стимуляции моторной функции кишечника в ФР больных используются физические упражнения: 1. — С резкими изменениями положения тела, 2 — из коленно-локтевого исходного положения 3 — локальные динамические для верхних конечностей, 4-идеомоторные, 5 — рефлекторные;

270.Для снижение уровня гликемии у больных сахарным диабетом в ФР нужно использовать упражнения: 1. максимальной аэробной возможности больного, 2 — средней аэробной возможности больного 3 — изометрические 4 — анаэробной направленности, 5 — с задержкой дыхания;

271.Для стимуляции кислотообразующей функции желудка в ФР больного используются физические упражнения: 1 — динамические низкой интенсивности и малого объема 2 — динамические низкой интенсивности и большого объема 3 — большой интенсивности и большого объема 4 — большой интенсивности и малого объема; 5 — преимущественно изометрические;

272.Какие физические упражнения нужно использовать больным с ожирением: 1 активные динамические средней аэробной мощности 2 — максимальной аэробной мощности 3 — изометрические 4 — скоростно-силовые, 5 — рефлекторные;

273.Позитивний кумулятивный эффект ФР у больных, перенесших инсульт, определяется: 1. Появлением содружественных движений в парализованных конечностях и произвольных — в здоровых 2 -Укорочением связок в лучево-запястном суставе 3. Увеличением тонуса мышц, приводящих плечи 4. Снижением тонуса мышц, сгибающих предплечье 5. Увеличением тонуса разгибателей бедра;

 1. Какое средство ФР из ниже перечисленных поможет решить специальные задачи при неврите лучевого нерва, что сопровождается параличом: 1. лечебная гимнастика, 2 щадяще-тренирующий двигательный режим 3. Пассивные упражнения в луче — пястном суставе 4.Цикличные спортивно-прикладные упражнения 5. Расширенный постельный режим;

275.Профилактике образования рубцов вокруг пораженных периферических нервов конечностей, сопровождающимся параличом, будет способствовать: 1. Идеомоторные физические упражнения 2. Лечение положением; 3.Цикличная спортивно-прикладная упражнение 4. Массаж; 5-терренкур;

276.Какое средство ФР для решения специальных задач можно рекомендовать пациенту, у которого после травмы позвоночника выше уровня конского хвоста развилась параплегия: 1. Активные движения в суставах нижних конечностей 2. Изометрические напряжения мышц бедра 3. Свободный двигательный режим 4. Положение ног в небольшом отведении с разгибанием в тазобедренных и коленных суставах; 5. закалка водой;

277.Какая из задач физической реабилитации будет специальной в вышеуказанной ситуации 1.Профилактика застойной пневмонии 2. Профилактика сгибательных контрактур в тазобедренных суставах 3. Профилактика пролежней 4. Профилактика разгибательных контрактур в нижних конечностях 5. Профилактика тромбоза глубоких вен;

278Для решения специальных задач физической реабилитации женщины с беременностью 30 недель и поперечным положением плода целесообразно выполнять упражнения: 1 — лежа на боку, противоположном позиции плода 2 — с изометрической напряжением брюшной стенки 3 — рефлекторные 4 — идеомоторные, 5 — со значительным повышением внутрибрюшного давления;

279.Изометрическое напряжения мышц травмированной конечности, иммобилизованные гипсовой повязкой, способствуют: 1 — предупреждению контрактуры в иммобилизованных суставах 2 — предупреждению мышечных атрофий иммобилизованных конечностях 3 — тромбообразованию в иммобилизованных конечностях 4 — сохранению двигательного стереотипа в ЦНС, 5 — формированию временной компенсации для перемещения;

280.В раннем послеоперационном периоде физической реабилитации больного, необходимо акцентировать внимание на: 1 — динамические дыхательные упражнения с форсированием на вдохе 2 — динамические дыхательные упражнения с подручными средствами 3 — грудной тип дыхания с форсированием вдоха 4. — Грудной тип дыхания с удлинением выдоха, 5 — углубление диафрагмального дыхания;

281.При оперативном врачебном контроле целесообразно использовать следующие методы: 1 — инструментальные 2 — лабораторные 3 — анамнестические и соматоскопические 4 — динамометрию, 5 — спирографию;

282.При рестриктивных вентиляционных нарушениях в ФР больного следует использовать: 1 — изометрические напряжения мышц передней брюшной стенки 2 — динамические дыхательные упражнения 3 — идеомоторные упражнения 4 — дыхательные упражнения с акцентом на пасивизацию выдоха, 5 — дыхательные упражнения с форсированным дыханием;

 1. Ходьбу можно отнести к физическим упражнениям: 1 -. гимнастических 2 — спортивно-прикладных 3 — пассивных 4 — изометрических, 5 — анаэробных;
 2. Вспомогательные занятия физическими упражнениями с детьми подготовительной медицинской группы проводятся: 1 — преимущественно в домашних условиях 2 — в полном объеме учебной программы; 3-по специальным индивидуальным программам на уроках физкультуры, 4 — в спортивных секциях, 5 — с подготовкой к соревнованиям;
 3. Для решения специальных задач в ФР пациентов с невритом лучевого нерва уместно использовать: 1 — терренкур 2 — дозированную ходьбу 3 — велотренировка 4 — лечебную гимнастику, 5 — трудотерапию;
 4. Увеличение ЧСС на 34 уд. / Мин. по покою при ортостатической пробе свидетельствует о: 1 — превалирование тонуса симпатического отдела ВНС 2 — превалирование парасимпатического отдела ВНС 3 — астенический тип реакции на пробу 4 — гипертонический тип гемодинамической реакции на пробу; 5-сбалансированного тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС;

287.При мозговых инсультах в остром периоде лечения предупреждению суставных контрактур будут способствовать: 1 — пассивные движения в лучево-запястном и локтевом суставах с акцентом на их разгибание 2. одновременное активное сгибание всех пальцев 3 — одновременное пассивное сгибание пальцев с приведением большого пальца 4 — активная пронация предплечья 5 — активное сгибание в коленном суставе

 1. Для определения индекса массы тела спортсмена нужно вес спортсмена соотнести к: 1 — силы правой кисти 2 — к росту в сантиметрах 3 — к росту, выраженному в метрах в квадрате 4 — до величины обхвата грудной клетки в сантиметрах, 5 — к жизненной емкости легких в миллилитрах;

28 9.В ФР больного с недостаточностью кровообращения на постельном двигательном режиме используются средство: 1 — лечебная гимнастика, 2 — массаж 3 — трудотерапия 4 — аэробные физические упражнения, 5 — анаэробные физические упражнения;

 1. При постельном двигательном режиме больной: 1 — нуждается в постоянном медицинском наблюдении и помощи при самообслуживании 2 — не нуждается в посторонней помощи при самообслуживании 3 — не нуждается в постоянном медицинском наблюдении, 4 — нуждается в постоянном медицинском наблюдении, но может себя обслуживать, 5 — не нуждается в постоянном медицинском наблюдении и может себя обслуживать
 2. Наибольшая интенсивность восстановительных процессов в организме спортсмена после тренировки наблюдается: 1 — через 12 часов, 2 — на следующий день, 3 — сразу после окончания работы 4 — через 6 часов, 5 — через 18 часов;

292.Снижению гипертонуса мышц при центральных параличах будет способствовать прием массажа: 1. Быстрая, прерывистая вибрация 2. Интенсивное, быстрое растирание 3. Глубокое разминание 4. Быстрое поглаживание 5. Медленное поглаживание;

 1. Физическое развитие спортсмена определяется и оценивается: 1 — анамнестическим методом 2 — лабораторными методами 3 — ортостатической пробой 4 — соматометрией, 5 — гипоксическими пробами;
 2. Для выбора дальнейшей тактики ФР больного, который выписывается из стационара после перенесенного острого инфаркта миокарда, применяется: 1.Гарвардський степ-тест 2. велоэргометрия 3. проба Мартин-Кушелевского 4. медикаментозная проба с хлоридом калия 5.Гипоксична проба;
 3. Блочные механотерапевтические устройства используются преимущественно для: 1 — восстановление подвижности пораженных суставов; 2 — увеличение глобальной аэробной выносливости больного; 3 -. усиление процессов торможения в центральной нервной системе больного 4 — ускорения образования костной мозоли 5. — компенсации нарушенных функций пораженной конечности
 4. В основе косвенного определения МПК лежит прямолинейная зависимости и величина потребления кислорода, ЧСС и 1 — АО в состоянии покоя, 2 — АД во время нагрузки, 3 — мощностью физической нагрузки 4 — систолическим выбросом сердца, 5 — толщиной миокарда;

297 постуральный дренаж при заболеваниях органов внешнего дыхания проводится: 1 — после занятия лечебной гимнастикой, 2 — в занятия лечебной гимнастикой, 3 — с изометрическими напряжением брюшной стенки 4 — с ограничения кашля, 5 — с массажными приемами мягкого поглаживания;

 1. Первичный врачебный контроль в спортивной медицине проводится для определения: 1 – срочного действия физической нагрузки 2 — отсроченного действия физической нагрузки 3 — кумулятивного действия физической нагрузки 4 — возможности допуска к спортивной деятельности, 5 — досрочной адаптации к физическим нагрузкам;
 2. Амбулаторном больному с хронической ишемической болезнью сердца целесообразно назначить следующие средства ФР: 1. дозированную ходьбу, 2 терренкур, 3 щадящий двигательный режим, 4 спортивные игры, 5 свободный двигательный режим
 3. Для профилактики развития суставных контрактур в ФР больного с мозговым инсультом целесообразно использовать: 1. Быстрое одновременное сгибание всех пальцев кисти 2. Медленное разгибание отдельно в каждом межфаланговых суставе, отведение большого пальца 3. Ладонной сгибание кисти; 4.Активное разгибания кисти; 5.Пасивное сгибание предплечья;