Апрель 28 2018

Методичні вказівки для студентів стоматологічного факультету з дисципліни «Рефлексотерапія»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра  медичної реабілітації

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 для студентів стоматологічного факультету

з дисципліни «Рефлексотерапія»

 

 

 

Лиман – 2016


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра  медичної реабілітації

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

для студентів стоматологічного факультету

з дисципліни «Рефлексотерапія»

 

 

Методичні вказівки підготували: д.мед.н., професор В.М. Сокрут – завідувач  медичної реабілітації ДонНМУ; к.мед.н., доцент Яковленко В.В. — доцент кафедри медичної реабілітації ДонНМУ

 

Методичні вказівки обговорено на засіданні кафедри   01 вересня 2016 р.

Протокол № 3

Завідувач кафедри – д.мед.н. Сокрут В.М. ___________________

 

Методичні вказівки ухвалено на засіданні циклової комісії «__02__»_____09_____2016 р.

Протокол №1

Голова циклової методичної комісії д.мед.н., професор М.В. Єрмолаєва _______

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман 2016

 

 

Тема 1. Визначення рефлексотерапії, її роль і місце в сучасній медицині.

 

Основні теоретичні та методичні аспекти сучасної немедикаментозної терапії та реабілітації. Саногенетічні процеси, їх складові частини (реституція, регенерація, компенсація), діяльність імунної системи, мікроциркуляція. Можливості впливу на них в клінічних умовах. Поняття про методи комплементарної медицини. Роль рефлексотерапії як складової частини комплементарної медицини. Сучасне визначення рефлексотерапії, рефлексогенні зони. Специфіка пунктурної рефлексотерапії (ПРТ), визначення точок акупунктури (ТА), схема реакцій на голковколювання. Основні механізми дії акупунктурної терапії. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії. Ключові показання до застосування пунктурної рефлексотерапії.

Рефлексотерапія є  дійсним засобом лікування, що підвищує функціональні  можливості  організму та ефективно використовується  при дисфункції окремих систем та органів. Про це свідчить не тільки історія її застосування, а й сучасний досвід, і нові наукові розробки. Крім відсутності побічних явищ, рефлексотерапія відрізняється відносно високою ефективністю при певних патологічних станах, а також доступністю і економічністю. Деякі методи рефлексотерапії практично не вимагають витрат на впровадження в практику.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання рефлексотерапії, використовувати методи рефлексотерапії в практичній діяльності лікаря стоматолога. Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів. Створення у студентів цілісного уявлення про основні теоретичних і методичних аспектах рефлексотерапії, а також набуття практичних навичок використання її в клінічних умовах.

Конкретні цілі – знати:

 1. Визначати ключові поняття рефлексотерапії як клінічної дисципліни.
 2. Трактувати взаємозв’язок між рефлексогенними зонами і їх рефлексотерапевтіческого ефектами.
 3. Визначати показання та протипоказання до рефлексотерапії, призначати оптимальний метод рефлекторного впливу.
 4. Оволодіти простими способами проведення рефлексотерапії (точковий і сегментарний масаж, терморефлексотерапія, постізометрична релаксація м’язів і т.д.

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 1. Оволодіти професійними навичками; навичками роботи в команді студентів, лікарів;
 2. Сформувати відповідальність студента як майбутнього фахівця рівня своєї підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності. Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті відповідного модуля надати студенту докладний план його роботи в реабілітаційному відділенні та забезпечити організацію його реалізації.
 3. Засоби і методи реабілітації, які повинен засвоїти студент (або ознайомитися);
 4. Алгоритми (протоколи) реабілітаційного лікування відповідно до стандартів доказової медицини;

Для оцінки віхідного уровня знань пропонується відповісті на наступні запитання:

 1. Визначення рефлексотерапії.
 2. Засоби, види рефлексотерапії..
 3. Аспекти, завдання, етапи рефлексотерапії..

4.Норматівні документи рефлексотерапії..

5.Структура реабілітаційної служби в Україні.

6.Сіндромальній підхід до рефлексотерапії.

9.Протіпоказання до рефлексотерапії.

 

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 

 1. Бургонский В.Г. Акупунктура как метод обезболивания в стоматологии: Материалы 2-го Всесоюзного съезда анестезиологов и реаниматологов.-Ташкент: Медицина, 1977.-С. 408-409.
 2. Бургонский В.Г. Комплексное лечение больных пародонтозом с включением рефлексотерапии: Автореф. Дис. … канд.мед.наук.-К.:Б.и., 1983.-21с.
 3. Гейкин М.К. Иглоукалывание в стоматологии.-Стоматология, 1962, №6, С.23-30.
 4. Гейкин М.К. Иглотерапия глоссалгии.- В сб.: Научно-практические работы по стоматологии.- Л., 1971, т.2, С. 31-33.

Иглоукалывание (чжснь) и прижигание (цзю)—старейший из известных в истории медицины лечебных методов, насчитывающий более чем пятйтысяче-летнюю историю своего существования, зародился в Китае, где применяется с незапамятных времен. Для иглоукалывания в древности пользовались острыми концами камней — Каменными иглами (бянь-ши), а для прижигания — комочками тлеющей полыни. Так как чжень и цзю применялись часто одновременно либо последовательно, метод рассматривался как единый и получил название чжепь-цзю-терапии.

Первые литературные данные, касающиеся метода иглоукалывания и прижигания, относятся к V[ веку до я. э. Так. в одной из старейших книг «Цзи-чжуан» имелось уже упоминание о чжень-цзю. Однако древнейшим литературным источником, сохранившим свое значение и в наши дни, является классический канон китайской народной медицины — «Хуанди-нэй-цзин» (III век до н.э.), большой раздел которого посвящен иглоукалыванию и прижиганию. Б дальнейшем появился н ряд других трудов, которые привлекли к себе внимание медиков восточных стран. Особенно большое развитие и распространение метод чжень-цзю получает в период VI—XI веков п. э.: издаются многочисленные руководства но применению этого метода в гинекологии, хирургии, педиатрии, при заболеваниях внутренних органов. Большое внимание уделяется преподаванию метода чже-нь-цзю-терапии, издаются учебные пособия. В XJ веке появляется первый «Атлас точек» (Ван-Вэй-и, 1026), па основе которого отливается бронзовая модель фигуры человека (1027) с нанесенными на нее 600 известными в то время точками (рис. 1).

В этот период Китай стал мировым центром развития, применения и распространения метода иглоукалывания и прижигания; для овладения этим методом и изучения его сюда приезжают врачи из Японии, Кореи, Индии и Монголии.

Широкое развитие этого метода продолжалось до XVII века, а затем, в течение последующих трех столетий, в силу ряда политических, экономических и социальных условий, наступил его упадок.

Новый этап в развитии метода иглоукалывания начинается с 1949 г. Основная задача состояла в углубленном изучении метода, освобождении его от мистического налета, научном обосновании сущности его действия и дальнейшем развитии его для пользы медицины. С этой целью в 1951 г. в Пекине был создан Экспериментальный институт методов <гжень-цзю-тералии, реорганизованный в 1955 г. в Научно-исследовательский институт, вошедший в состав Академии китайской народного медицины. Институт возглавила доктор Чжу Лянь— врач с европейским образованием, крушили специалист в области иглоукалывания, сторонник современной его трактовки и научного обоснования с позиций учения И. II. Павлова. Она является автором руководства «Современная чжень-изю-терапия». выдержавшею ряд изданий в Китае, первого руководства, переведенного на русский язык (1959), явившегося основным учебным пособием для советских врачей. К этому периоду относится также введение во всех высших и средних медицинских учебных заведениях Китая преподавания метода иглоукалывание и прижигания.

Еще во времена глубокой древности иглоукалывание и прижигание получило распространение в ряде других восточных стран — Японии, Монголии, Индии, Вьетнаме и др.

Япония ивляетсн второй нз восточых стран, где метод иглоукалывания и прижигания получил широкое распространение. Метод иглоукалывании стал известен здесь еще в VI веке н. э. Более широкое применение ои получает с XI века, после появления китайского «Атласа точек» (Ван Вэй-н, 1026). В Японии метод иглоукалывания развивался своим путем, несколько отличным от китайского, как в отношении методических приемов, так и теоретических концепций. Так, в частности, еще в XVII веке была разработана специальная методика безболезненного введения игл через специальные металлические трубочки так называемым методом щелчка, которым пользуются и поныне 90% японских специалистов. В XX веке начинают проводиться научные нсследова: ния не только клинического, но и экспериментального характера (на животных) с использованием ряда современных европейских методик для изучения влияния иглоукалывания н прижигания »а состояние различных систем организма.

Література

Основна

 1. Басманов С.Н. Экспериментально-клиническое изучение электроакупунктурной анальгезии: Дис. … канд.мед.наук.-К.:б.и.,1973.-182 с.
 2. Бернадский Ю.И., Заксон М.Л., Бургонский В.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у больных пожилого и старческого возраста.- К.: Здоров’я, 1987.- С. 86-95.
 3. Бургонский В.Г. Акупунктура как метод обезболивания в стоматологии: Материалы 2-го Всесоюзного съезда анестезиологов и реаниматологов.-Ташкент: Медицина, 1977.-С. 408-409.
 4. Бургонский В.Г. Комплексное лечение больных пародонтозом с включением рефлексотерапии: Автореф. Дис. … канд.мед.наук.-К.:Б.и., 1983.-21с.
 5. Гейкин М.К. Иглоукалывание в стоматологии.-Стоматология, 1962, №6, С.23-30.
 6. Гейкин М.К. Иглотерапия глоссалгии.- В сб.: Научно-практические работы по стоматологии.- Л., 1971, т.2, С. 31-33.
 7. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Бургонский В.Г., Чайковский Ю.Б. Нетрадиционные методы лечения в стоматологии.- К.: Здоров’я, 1995.-С. 3-163.

Допоміжна

 1. Кодола Н.А., Мачерет Е.Л., Бургонский В.Г., Самосюк И.З. Применение иглоукалывания в стоматологии.-Методические рекомендации.-К.,МЗ УССР,1980, 19 с.
 2. Кодола Н.А., Бургонский В.Г. Рефлексотерапия в комплексном лечении болезней пародонта.- К.: Здоров’я, 1989.- 125 с.
 3. Куклин Г.С. Использование рефлексотерапии в терапевтической стоматологии.-(лекция).-М., ЦИУВ, 1984,13 с.

Теоретичні питання:

 1. Поняття про рефлексотерапію
 2. Мета, завдання та основи рефлексотерапії
 3. Етапи рефлексотерапії
 4. Основні принципи рефлексотерапії
 5. Аспекти рефлексотерапії
 6. Професійний аспект рефлексотерапії
 7. Рефлексотерапія як комплексний процес.

 

Тестові завдання:

 1. Родители ребенка 5 лет обратились к педиатру с жалобами на частые простудныезаболевания, ребенок начал посещать детский сад. Педиатр направил ребенка на консультацию к рефлексотерапевту. Какое лечение может предложить рефлексотерапевт?
  Решение:Учащение простудных заболеваний может быть связано с началом посещения детского сада, что свидетельствует о снижении защитных сил организма ребенка. Поэтому рефлексотерапевт может назначить поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, прижигание, точечный массаж. Выбор методов воздействия зависит от поведения ребенка. Курс лечения обычно составляет 10-15 процедур, которые можно проводить ежедневно или через день.
 2. В стационаре в течение 2-х недель находится пациент в возрасте 53 лет с диагнозом ишемический инсульт, правосторонняя гемиплегия с преимущественным поражением верхней конечности. Состояние больного удовлетворительное, утраченные двигательные функции постепенно восстанавливаются. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?
  Решение:Нарушение мозгового кровообращения в период восстановления нарушенных функций является показанием к назначению рефлексотерапии. Рефлексотерапевт может назначить поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, скальповую рефлексотерапию, электроиглорефлексотерапию, микроиглотерапию в условиях стационара. Курс лечения обычно составляет 7-10 процедур, которые проводятся ежедневно. После выписки в поликлинике или в санатории необходимо продолжить лечение рефлексотерапией через 2-4 недели.
 3. К неврологу обратилась девушка 19 лет с жалобами на повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли, плохой сон. Врач поставил диагноз вегетативно-сосудистой дисфункции, с цефалгическим синдромом. Невролог направил пациентку на консультацию к врачу-рефлексотерапевту. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?
  Решение:Нарушение вегетативной функции, головные боли являются показанием для назначения рефлексотерапии. В амбулаторных условиях лечение этой патологии можно проводить ежедневно или через день, курс обычно составляет 10-15 процедур. Следует назначить: поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, баночный массаж, электроиглорефлексотерапию, прижигание.
  К аллергологу обратился подросток 16 лет с жалобами на заложенность носа, жидкие выделения из носа, гиперемию и отечность глаз, зуд. Эти жалобы появились в конце марта и беспокоят пациента в течение 2-х недель. Был поставлен диагноз поллиноз. Какие методы рефлексотерапии можно назначить пациенту и когда их надо начинать проводить?
  Решение: Поллиноз является показанием к назначению рефлексотерапии. Необходимо отметить, что лечение при данной патологии следует проводить заранее, за 1 месяц до возможного появления первых симптомов заболевания. В острый период тоже можно проводить лечение, однако эффективность лечения снижается, требуется более длительный курс лечения. Можно использовать поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, микроиглотерапию, лазеропунктуру, баночный массаж. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.
  5. Ребенок 12 лет наблюдается окулистом с диагнозом миопия слабой степени, спазм аккомодации. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?
  Решение:Спазм аккомодации и миопия у детей являются показанием для назначения рефлексотерапии в составе комплексного лечения, назначаемого окулистом. Из методов рефлексотерапии можно использовать: поверхностная иглотерапия местная и общая, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапия. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.
 4. Молодой человек в возрасте 32 лет страдает хроническим гастродуоденитом, периодические обострения обычно отмечаются осенью и весной. Какое лечение может назначитьрефлексотерапевт?
  Решение:Хронический гастродуоденит является показанием для назначения рефлексотерапии. Лечение лучше проводить не менее 2-х раз в год, за 2-4 недели до начала возможного обострения, можно проводить в период обострения, но эффективность лечения может уменьшаться. Лечение можно проводить в санаторно-курортных и амбулаторных условиях. Используются следующие методы рефлексотерапии: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.

Тема 2. Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії.

Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії. Властивості точок акупунктури. Акупунктурні шари. Способи пошуку точок акупунктури. Використання меридіанної системи. Точки загальної дії і їх функціональне значення. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: прийом дії (кількісні та якісні ознаки). Загальні принципи дозування подразнення в пунктурній рефлексотерапії. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: момент дії (тимчасові параметри і облік активності органів і систем). Мерідіанна система як момент дії. Загальні протипоказання до пунктурної рефлексотерапії. Сегментарні точки акупунктури (терапевтичні точки акупунктури, Shu-пункти) і їх функціональне значення.

Загальна мета:опанувати три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії, властивості точок акупунктури, акупунктурні шари, способи пошуку точок акупунктури.

Конкретні цілі – знати:

 • функціональні обов’язки лікаря рефлексотерапевта;
 • три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії;
 • основні завдання рефлексотерапії;
 • Загальні протипоказання до пунктурної рефлексотерапії;
 • Сегментарні точки акупунктури;
 • основи формулювання реабілітаційного діагнозу.

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 • вести карту обстеження у рефлексотерапевна;
 • Визначати загальні протипоказання до пунктурної рефлексотерапії;
 • готувати пацієнтів до проведення рефлексотерапії;
 • складати лікарський висновок за результатами рефлексотерапії.

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні запитання:

 1. Функціональні обов’язки лікаря рефлексотерапевта.
 2. Дослідження та оцінка функціонального стану організму для призначення рефлексотерапії.
 3. Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці.

4.Основні завдання рефлексотерапії.

 1. Методика проведення пунктурної рефлексотерапії.
 2. Способи пошуку точок акупунктури.
 3. Точки загальної дії і їх функціональне значення.

 

 

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии.- М.:Медицина, 1980.-560 с.
 2. Теоретические и клинические аспекты рефлексотерапии и нетрадиционной медицины.- Материалы научно-практической конференции.- К.:»Партнер», 2003, С.3-5.

Метод иглоукалывания заключается в воздействии на организм с лечебной целью различных по силе, характеру, интенсивности и продолжительности раздражений, наносимых в строго определенные точечные участки, расположенные в области кожной поверхности головы, лица, туловища и конечностей посредством специальных (акупунктурных) металлических игл.

Форма и качество игл. В древности с целью раздражения использовались острые концы камней (каменные иглы — бянь-шн), осколки фарфора, иглы из бамбука и лишь в последующем, с появлением в VI веке до н. э. металла, начали изготовлять железные, серебряные и золотые иглы. Существовало 9 форм игл, среди них были цилиндрические, плоские, круглые, трехгранные, копьевидные, иглы с острым и тупым концом. Эти иглы (предназначались не только для иглоукалывания, но и служили одним из основных хирургических инструментов. Для иглоукалывания применяли в основном, тонкие и круглые иглы с острым концом, несколько реже — трехгранные.

В настоящее время иглоукалывание осуществляется посредством тончайших металлических игл, вводимых в зависимости-от ,места нанесения раздражения, на различную глубину. Иглы должны .обладать определенными свойствами: гибкостью, упругостью (отсутствием деформации), антикоррозийностью, поэтому для изготовления использовали сталь, серебро и золото. Иглы из высших сортов нержавеющей стали (нихром) отличаются большой гибкостью, упругостью и малой степенью окисления. В связи с тем что серебро и золото — мягкие металлы, при изготовлении игл пользуются обычно сплавом, состоящим для серебряных игл из 80% серебра, 17% красной и 3% рафинированной меди, а для золотых игл — из 75% золота, 13% серебра и 12% меди. Такой сплав придает иглам упругость, необходимую для введения в ткани. Иглы, изготовленные из этих сплавов, не подвергаются коррозии, сохраняют гладкую поверхность и легко стерилизуются.

 

В традиционной восточной медицине придавалось большое значение металлу, из которого изготовлена игла; считалось, что золотая игла оказывает на организм возбуждающее, а серебряная — успокаивающее действие. Аналогичную точку зрения, исходя из . представлений о роли влияния микроэлементов три (Введении игл различных металлов д ткани, разделяли и некоторые зарубежные авторы (S. de Morant, 1955; R. de la Fuyi, 1956; G. Baehmann, 1959). Однако другие авщры, в частности Е. Stifvater (1956), рассматривают эту точку зрения как недостаточно обоснованную.

В. Г. Вограликом .и М. В. Иониным (1961) было проведено исследование электрических Жш4ш«в потенциалов игл, изготовленных из разных металлов. Результаты этих исследований показали отчетливое различие высоты электрических потенциалов золотых, серебряных и стальных игл. Эмпирическое представление о возбуждающем действии золотой иглы и успокаивающем серебряной нашло теоретическое подтверждение: золотая игла выступает как катод, а серебряная — как анод.

В настоящее время наиболее широкое применение и распространение в лечебной практике имеют иглы из нержавеющей стали диаметром 0,2—0,3 мм.

Игла состоит из ручки, основания, стержня и конца (рис. 2). Ручка должна быть удобной для введения, вращения и извлечения иглы из тканей; она изготовляется из одного либо двух слоев металлической проволоки, навитой спиралеобразно на •верхний конец стержня и заканчивается либо маленькой круглой петлей (для присоединения провода при проведении электроакупунктуры), либо небольшим углублением для помещения кусочка тлеющей .полыни («горячие иглы»). Ручка, может иметь-«также форму круглой металлической трубочки. Стержень иглы Йолжен быть гладким, равномерным по диаметру на протяжении всей длины иглы. Стержень и ручка иглы должны быть не йпаяны, а изготовлены из одного цельного куска металлической Проволоки с тем, чтобы предотвратить опасность отлома ручки *>т стержня при введении и извлечении иглы из тканей.

Кончик иглы должен быть притуплённым, чтобы не травмировать ткани, не нарушать их целости и не вызывать болезненных ощущений.

 

Рис. 3. Набор игл различной длины.

 

Преимуществом игл этой формы является то, что, имея очень тонкий стержень и тупой конец, они легко вводятся в ткани и не вызывают никаких отрицательных явлений.

При воздействии в различные по топографическому расположению точки иглы вводят на .разную глубину. Поэтому необходимо иметь набор из 20 игл различной длины — от 1,5 до 15 см (рис. 3). Из них: 4 иглы должны быть длиной 1,5 см, 4— длиной 3 см, 6 — длиной 5 см, 2— длиной 8 см, 2 — длиной 10 см и 2 — длиной 12—15 см.

При выборе длины иглы необходимо, помимо топографии точки, учитывать возраст (дети и взрослые), пол, конституцию больного, а также степень развития подкожной жировой клетчатки.

При воздействии в симметричные точки необходимо пользоваться иглами одинакового размера.

В практике применяются главным образом иглы 3 размеров: короткие ,1,5— 3 см, средние 5—8 см, длинные 10—12 см.

Для проведения поверхностных уколов существуют так называемые кожные иглы (микроигла), /состоящие- из пучка связанных вместе 8—10 .коротких игл с острыми концами, прикрепленными к длинной ручке круглой формы (рис. 4). Они используются в основном для поверхностного кожного воздействия, называемого в-традиционной медицине мей-хуа-чжень.

Для поверхностных и более глубоких воздействий применяются также и тончайшие японские иглы диаметром в 0,1— 1,5 мм, вводимые через специальные металлические трубочки методом щелчка (рис. 5).

В настоящее время по предложению японских авторов применяются также очень тонкие (диаметром 0,05—0,1 мм), короткие, длиной 0,5 см, стальные или серебряные иглы для внутри-кожного введения, с длительным оставлением в тканях, а также специальные иглы типа короткой спирали («кнопка») для введения в ушную раковину (рис. 6, а) с фиксацией их с помощью лейкопластыря.

При необходимости длительного оставления игл в глубине тканей на 24—48—72 ч и более используют также предложенные Чжу Лянь (1951) специальные иглы Т-образной формы, различной длины (рис. 6, б). Стержень такой иглы вводят в ткань на определенную глубину, хюд обе стороны ручки иглы подкладывают марлевую салфетку, а ручку фиксируют на коже •с помощью лейкопластыря. Введение золота в сплав для изготовления таких игл вызвано необходимостью предотвратить окисление их при длительном нахождении в тканях. Применение этих игл полностью оправдало себя на практике.

 

 

Для этой же цели в последние годы японские авторы (Та-яака et al., 1969) предложили маленькие металлические шарики диаметром ОД—0,3 мм, так называемые цубо (известные также под названием «Аку-Эйд»), фиксируемые на коже с помощью лейкопластыря на срок до 5 дней (рис. 6, в).

Для применения акупунктуры в педиатрии японскими авторами Н. Yoneyama и Н. Mori (1964) предложен специальный набор кожных игл, изготовленных из различных металлов (рис. 7). Существуют также полые иглы диаметром 0,45 мм с волосяным каналом внутри для одновременного с уколом введения лекарственных веществ.

Правила ухода за иглами. Игла — основной инструмент для проведения иглоукалывания и необходимо строгое соблюдение правил хранения и исправления игл. При обнаружении неравномерности толщины иглу шлифуют с помощью наждачной бумаги после накаливания на спиртовке до получения одинакового диаметра на всем ее протяжении. Чрезвычайно важным является устранение дефектов на конце иглы, так как очень тупой или слишком острый конец иглы может вызвать сильное болевое ощущение. С целью исправления этого дефекта конец иглы шлифуют, затем немного притупляют. После шлифовки иглы протирают хлопчатобумажной салфеткой, зубным порошком или зубной пастой.

Способы исправления игл. Искривление либо изгиб иглы следует тщательно исправить следующим образом. Зажав иглу, повернутую кончиком вверх, между I и II пальцем проводят повторные движения снизу вверх до полного ее выпрямления,. Затем с целью проверки иглу вращают, если при этом не отмечается радиуса отклонения, то можно считать, что игла выпрямлена.

 

Способы хранения игл.

Для хранения игл используют стеклянные, металлические и деревянные трубки, в частности стеклянные пробирки с притертой или резиновой пробкой, на дн» которых следует положить вату, чтобы предотвратить искривление или притупление кончика иглы.

Дезинфекция игл. Иглы стерилизуют кипячением в дистиллированной воде в течение 30 мин, обрабатывают спиртом и хранят в стеклянных .пробирках.

Перед стерилизацией использованные иглы моют под проточной водой, замачивают на 15 мин .в горячем 50% растворе,, состоящем из перекиси водорода и моющего средства, в соотношении 1 : 1 и протирают ватно-марлевыми тампонами.

Чистку игл .производят зубным порошком, зубной пастой или еодой. Непременным условием проведения иглоукалывания является строгое соблюдение всех правил асептики: тщательная дезинфекция кожи больного в месте введения иглы, рук врача, используемого инструментария и материалов (иглы, пинцеты, стерильные ватные шарики, марлевые салфетки).

Направление укола. Различают три направления укола при введении игл в ткани: вертикальное (перпендикулярно к поверхности кожи, угол 90°), косое (под острым углом 45—55°) и почти горизонтальное (10—15°). Эти три направления (рис. 8) применяются как при глубоком, так и при поверхностном введении игл.

Применение кожных игл «пучком» для поверхностного быстрого укола проводится исключительно в перпендикулярном направлении.

Вертикальное направление иглы применяется для раздражения как поверхностных, так и глубоко лежащих тканей. При этом направлении удобно проводить дальнейшие приемы (манипуляции), т. е. извлечение, вращение, пунктирование, а также оставлять иглы в тканях. Это направление укола применяется почти во всех точках.

Косое направление используется в тех случаях, когда глубокий укол под прямым углом противопоказан и особенно при необходимости обойти сосуд или рубец, находящиеся в области лунктируемой точки. В отдельных случаях его используют также для получения тех ощущений, которые при вертикальном уколе получить не удается.

При почти горизонтальном направлении укола какие-либо манипуляции после введения иглы, т. е. вращение, неполное извлечение, пунктирование, не допускаются. Это направление укола позволяет одновременно оказать воздействие на 2 точки и более, расположенные на одной и той же линии, либо в близлежащие точки различных областей лица.

Техника проведения укола лри почти горизонтальном направлении иглы следующая: иглу берут I и II либо I, II и III пальцами, вводят ее постепенно. Место укола либо фиксируют указательным пальцем, либо захватывают в складку I и II пальцами второй руки.

Почти аналогична и техника горизонтального направления укола при внутрикожном введении иглы с длительным оставлением ее в тканях: иглу берут I и II пальцами правой руки и вводят ее внутрикожно под контролем II пальца левой руки. Каких-либо неприятных ощущений при этом возникнуть не должно, ручка иглы фиксируется восьмиобразно наложенной на нее полоской лейкопластыря, которой перекрывается также и участок кожи над поверхностью введенной иглы.

Література:

Основна

 1. Кодола Н.А., Мачерет Е.Л., Бургонский В.Г., Самосюк И.З. Применение иглоукалывания в стоматологии.-Методические рекомендации.-К.,МЗ УССР,1980, 19 с.
 2. Кодола Н.А., Бургонский В.Г., Козловский С.И. Лазеропунктура в сочетании с иглорефлексотерапией в комплексном лечении пародонтоза //Тез. докл. Всесоюзн.конф. по прим. лазеров в медицине.-Красноярск: 1983.- С.125-126.
 3. Кодола Н.А., Бургонский В.Г. Рефлексотерапия в комплексном лечении болезней пародонта.- К.: Здоров’я, 1989.- 125 с.
 4. Куклин Г.С. Использование рефлексотерапии в терапевтической стоматологии.-(лекция).-М., ЦИУВ, 1984,13 с.
 5. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по иглорефлексотерапии.- К.: Вища школа, 1982.- 302 с.

 Допоміжна

 1. Гейкин М.К. Иглоукалывание в стоматологии.-Стоматология, 1962, №6, С.23-30.
 2. Гейкин М.К. Иглотерапия глоссалгии.- В сб.: Научно-практические работы по стоматологии.- Л., 1971, т.2, С. 31-33.
 3. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Бургонский В.Г., Чайковский Ю.Б. Нетрадиционные методы лечения в стоматологии.- К.: Здоров’я, 1995.-С. 3-

Теоретичні питання:

 1. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії.
 2. Властивості точок акупунктури. Акупунктурні шари.
 3. Способи пошуку точок акупунктури.
 4. Використання меридіанної системи. Точки загальної дії і їх функціональне значення. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: прийом дії (кількісні та якісні ознаки).
 5. Загальні принципи дозування подразнення в пунктурній рефлексотерапії.
 6. Три основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: момент дії (тимчасові параметри і облік активності органів і систем).
 7. Мерідіанна система як момент дії.
 8. Загальні протипоказання до пунктурної рефлексотерапії.
 9. Сегментарні точки акупунктури (терапевтичні точки акупунктури, Shu-пункти) і їх функціональне значення.

Тема 4. Рефлексодіагностика.

Актуальність. Визначення рефлексодіагностики і її систематизація (локальна, сегментарна, мередіанна, мікроакупунктурна). Організація вегетативної нервової системи. Клінічна оцінка спрямованості вегетативних проявів. Дослідження вегетативного тонусу, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення діяльності. Вісцеро-сенсорний феномен (зони Захар’їна-Геда). Загальні принципи акупунктурної діагностики: опитування, огляд, пальпація, аускультація, апаратні вимірювання. Локальні сигнальні (тригерні) пункти (точки Ashi). Сегментарні сигнальні Лo-пункти. Електропунктурна діагностика (стандартний вегетативний тест).

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання рефлексодіагностики, використовувати методи рефлексодіагностики в практичній діяльності лікаря. Знати показання і протипоказання до електропунктурної діагностики (стандартний вегетативний тест).

. Конкретні цілі – знати:

 • клініко-фізіологічне обгрунтування застосування рефлексодагностики.
 • покази та протипокази до застосування рефлексодагностики;
 • комплекси рефлексодагностики;
 • етапи рефлексодагностики;
 • Засоби, методи, комплекси рефлексодагностики;
 • особливості рефлексодагностики у стоматологічних хворих;
 • Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:
 • складати комплекси рефлексодагностики залежно від періоду реабілітації
 • складати комплекси рефлексодагностики в терапевтичній стоматології;
 • складати комплекси рефлексодагностики в хірургічній стоматології;

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Етапи рефлексодіагностики.
 2. Етапи медичної реабілітації в хірургії.
 3. Роль рефлексодіагностики у стоматологічних хворих.
 4. Завдання и особливості методів рефлексодіагностики.
 5. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування після хірургічного втручання.
 6. Електропунктурна діагностика (стандартний вегетативний тест).

Якщо при виконанні наведених вище тестових завдань у вас виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. ЛакустаВ.Н. и Гроссу Г.С Краткие основы рефлексотерапии, Кишинев, 1980;
 2. МачеретЕ.Л. и Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии, Киев, 1982;
 3. ПортновФ.Г. Электропунктурная рефлексотерапия, Рига, 1982;
 4. ТабееваД.М. Руководство по иглорефлексотерапии, М., 1980, библиогр.;
 5. ЦибулякВ.Н. Рефлексотерапия в клинической анестезиологии, Ташкент, 1985.

Обучение методике и технике иглоукалывания. Методика и техника введения игл имеет чрезвычайно важное значение не только для получения благоприятного лечебного эффекта, но и положительного отношения больного к данному методу, что связано с переносимостью процедуры, а поэтому совершенно очевидна необходимость овладеть в совершенстве техникой применения данного метода. С этой целью используются следующие приемы тренировки: а) тренировка на клубке шерсти, б) тренировка на бумаге (рис. 10, а, б), в) тренировка на себе самом и г) тренировка на здоровых испытуемых.

Тренировка на клубке шерсти: на ватный шарик туго наматывают ряд мотков шерстяных ниток, доведя его до величины маленького мячика, относительно свободного внутри и тугого снаружи. Держа в левой руке клубок шерсти, правой проводят введение, вращение, пунктирование и выведение иглы, тренируясь до полного овладения техникой проведения всех приемов (см. рис, 10, а).

Тренировка на бумаге: для тренировки можно применить двадцать листов тонкой бумаги (каждый из которых складывается в 4 раза), туго перевязанные шнурком с четырех сторон. При тренировке рекомендуется левой рукой держать бумагу, а правой проводить введение и извлечение иглы (см. рис. 10,6). По мере тренировки число листов прокалываемой бумаги постепенно доводят до сорока.

Вначале рекомендуется применять толстые и короткие иглы, а затем тонкие и длинные. Когда врач сможет свободно вводить длинную тонкую иглу в толстую бумажную стопку, вращать и выводить иглу, он может начать тренировку на самом себе, на испытуемых, а затем приступить к применению метода иглоукалывания у больных.

 

Рис. 10. Техника тренировки введения игл.

а  на мотке шерсти; б — на бумаге.

 

Поза больного при иглоукалывании в различные по анатомической топографии точки

Общим основным правилом при проведении иглоукалывания является удобное положение больного (состояние физиологического расслабления всей мускулатуры). Поза больного зависит от используемых .точек воздействия. Иглоукалывание возможно проводить в положении больного сидя и лежа, однако предпочтительно положение лежа, особенно для первичных больных, учитывая возможность возникновения у них обморочных состояний.

При проведении иглоукалывания в точки, расположенные в области передней половины головы, лица, груди, живота и верхних конечностей, наиболее удобно положение на спине. С целью расслабления мышц конечностей под локти и колени подкладывают .круглые валики. Уколы в точки задней поверхности головы, спины, ягодицы, задней поверхности нижних конечностей проводятся при положении больного на животе, при этом для уменьшения напряжения мышц под живот подкладывают подушку или валик. При наличии болей в поясничной области и ноге, затрудняющих положение больного на спине и животе, иглоукалывание в точки спины и .больной ноги проводится при положении больного на боку со слегка согнутой в тазобедренном и коленном суставах больной ногой, положенной на здоровую ногу.

Введение иглы в точки задней /поверхности головы и шёи удобно проводить в положении больного сидя с наклоненной к груди головой, опирающейся на ладони согнутых в локтевых суставах рук, лежащих на столе, либо в положении лежа с опущенной вниз головой.

Введение игл в точки области лица, передней поверхности шеи может проводиться как в положении сидя, так и лежа с несколько откинутой кзади головой.

Хотя введение игл в точки тыльной и ладонной поверхности верхних конечностей можно проводить в положении сидя, однако в .связи с длительностью процедуры, особенно при тормозном методе, вызывающем нередко расслабление, сонливость и даже засыпание больного, целесообразнее проводить иглоукалывание в положении лежа.

Література

                                                                      основна:

 1. ВограликВ. Г и Вогралик М.В. Иглорефлексотерапия, Горький, 1978;
 2. ГавааЛувсан. Очеркиметодов восточной рефлексотерапии, Новосибирск, 1980;
 3. ГойденкоВ.С. и Котенева В.М. Практическоеруководство по рефлексотерапии, М., 1982;
 4. ДуринянР.А. Физиологические основы аурикулярнойрефлексотерапии, Ереван, 1983;
 5. ЛакустаВ.Н. и Гроссу Г.С Краткие основы рефлексотерапии, Кишинев, 1980;
 6. МачеретЕ.Л. и Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии, Киев, 1982;
 7. ПортновФ.Г. Электропунктурная рефлексотерапия, Рига, 1982;
 8. ТабееваД.М. Руководство по иглорефлексотерапии, М., 1980, библиогр.;
 9. ЦибулякВ.Н. Рефлексотерапия в клинической анестезиологии, Ташкент, 1985.

 

Допоміжна

 1. Асатрян Ж.Х. — Избирательный массаж и лечебная гимнастика при сколиозе.pdf «Технокор-Жан»1993г. 12стр.
 2. Барраль Жан-Пьер, Кробьер А. — Травма. Остеопатический подход.djvu «МИК» 2003 323стр.
 3. Барраль Жан-Пьер, Мерсьер П. — Висцеральные манипуляции.pdf «Медицина»1992 224стр.
 4. Белоголовский Г.Г. — Анатомия человека. Для массажистов.pdf «Медицина» 2007 635стр.
 5. Бирюков А.А. — Лечебный массаж.djvu «Академик» 2004 225стр.
 6. Бирюков А.А. — Массаж в борьбе с недугами.pdf «Советский спорт»1991 41стр.
 7. Васильева Л.В. — Мануальная диагностика и терапия дисфункций внутренних органов.djvu «Полиграфкомбинат» 2002 246стр.

Теоретичні питання:

1.Визначення рефлексодіагностики і її систематизація (локальна, сегментарна, мередіанна, мікроакупунктурна).

2.Організація вегетативної нервової системи. Клінічна оцінка спрямованості вегетативних проявів.

3.Дослідження вегетативного тонусу, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення діяльності.

4.Вісцеро-сенсорний феномен (зони Захар’їна-Геда).

 1. Загальні принципи акупунктурної діагностики: опитування, огляд, пальпація, аускультація, апаратні вимірювання.

6.Локальні сигнальні (тригерні) пункти (точки Ashi).

7.Сегментарні сигнальні Лo-пункти. Електропунктурна діагностика (стандартний вегетативний тес

 

Тема 5. Принципи рефлекторного знеболювання. Загальні положення мануальної рефлексотерапії.

Поняття про ноцицептивну і антиноцицептивну системи. Ендогенні опіоїди (локалізація, функції, особливості дії). Протибольові параметри стимуляції акупунктурних зон. Методика проведення акупунктурної аналгезії. Мануальна терапія і сфера її застосування, види біомеханічних порушень. Лікувальні ефекти мануальної терапії. Особливості мануальної діагностики, поняття про анатомічний і функціональний бар’єри. Найважливіші методики мануальної терапії. Структурно-функціональні особливості суглобів, хребета і їх обліку в мануальної терапії. Рентгенодіагностичні ознаки остеохондрозу хребета.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання рефлекторного знеболювання, використовувати методи рефлекторного знеболювання в практичній діяльності лікаря стоматолога. Знати показання і протипоказання до призначення рефлекторного знеболювання в стоматології.

Конкретні цілі – знати:

-клініко-фізіологічне обгрунтування застосування рефлекторного знеболювання у стоматологічних хворих;

-покази та протипокази до застосування рефлекторного знеболювання у стоматологічних хворих;

-етапи рефлекторного знеболювання у стоматологічних хворих;

-засоби, методи, комплекси рефлекторного знеболювання.

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 • опанувати комплекси рефлекторного знеболювання у стоматологічних хворих;
 • визначати ускладнення рефлекторного знеболювання ;
 • ознайомитися з методикою проведення акупунктурної аналгезії;

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Засоби рефлекторного знеболювання Етапи рефлекторного знеболювання.
 2. Показання та протипоказання до застосування рефлекторного знеболювання.
 3. Особливості методики рефлекторного знеболювання.
 4. Лікувальні ефекти мануальної терапії.
 5. Найважливіші методики мануальної терапії .

Якщо при виконанні наведених вище тестових завдань у вас виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Веселовский В.П. — Практическая вертеброневрология и мануальная терапия.djvu «Рига» 1991 351стр.
 2. Губенко В.П. — Мануальная терапия в вертебро-неврологии.djvu «Здоровья» 2003 458стр.
 3. Джонс Л.Х. — Стрейн-констрейн.djvu «Сударыня» 2006 162стр.
 4. Дубровский В.И. Дубровская А.В. — Лечебный массаж.pdf «Медицина» 2001 504стр.
 5. Дьякова Е.А. — Логопедический массаж.djvu «Академия» 2005 106стр.
 6. Зациорский В.М. — Биомеханика двигательного аппарата человека.djvu «Физкультура и спорт» 1981 146стр.
 7. Иваничев Г.А. — Мануальная медицина.djvu «Медицина» 1998 463стр.

 

 В качестве специального метода точечного воздействия, используемого при некоторых условиях взамен иглоукалывания, применяется надавливание пальнем или кончиком ногтя па кожу в зоне расположения точки. Этот метод известен на востоке под названием «пальцевой чжень», в западных странах — как метод прессании, а в нашей стране как метод пальцевого точечного давления. Этот метод особенно показан детям н .взрослым, испытывающим страх перед уколами, и нередко применяется при лечении некоторых заболеваний. Так, например, при болях в горле, затруднении глотания и кашле надавливают кончиками 1 или II пальца в точку хэ-ry, при насморке — в точку нн-сян, у крыла носа. Иногда этот метод, напоминающий поверх-лостный укол, используют для оказания скорой помощи при потере сознания и коллапсе, быстро надавливая ногтем II пальца Последовательно в ряд особенно чувствительных точек: в области кончика носа, над верхней и под нижней губой и в кончики пальцев кистей рук. Применение метода пальцевого давления в локальные точки показано также при болях после ушиба, при растяжении связок и также в острых стадиях заболевания, перед началом иглотерапии, для учета реакции со стороны сердечно-сосудистой системы.

Применение этого метода в отдельные точки, расположенные в области подмышечных впадии, молочных желез и у места залегания крупных сосудов, не доказано.

Для точечного надавливания могут быть использованы также иглы с круглым концом двух форм: а) маленькая круглая о игла, конец которой соответствует по размеру зерну кукурузы, и б) большая круглая игла, конец которой имеет диаметр 1—3 см (рис. 13). Применение маленькой круглой иглы оправдано в тех случаях, когда применение пальцевого надавливания затруднено; при этом необходимо помнить, что давление на кожу в точках не должно проводиться с большой силой и вызывать болевые ощущения.

Большая круглая игла лрименяется обычно на обширных поверхностях, например в области спины, лопатки, бедра, и оказывает воздействие не на отдельную точку, а на определенную зону или близко расположенную группу точек. Круглые иглы могут быть изготовлены не только из металла, но и из хорошо отполированного дерева или оргстекла.

 

Рис. 13. Иглы с «круглым» концом

 

Метод точечного массажа

Дальнейшим развитием метода «пальцевого давления» явился разработанный нами метод точечного массажа, получивший на протяжении последних десяти лет довольно широкое распространение в нашей стране (Э. Д. Тыкочинская, 1969; А. Т. Качан, 1977).

В отличие от общепринятого массажа методика точечного массажа заключается в воздействии путем вращательных движений, проводимых ладонной поверхностью концевой фаланги II, III либо I пальцев правой руки в строго определенные, резко ограниченные точечные участки кожи, соответствующие зоне расположения точки (рис. 14). Воздействие путем круговых вращательных движений пальца проводят вначале медленно при слабом давлении; постепенно воздействие усиливают до возникновения ощущения распирания, а затем вновь переходят к более легким поверхностным движениям. Продолжительность воздействия, амплитуда, (ритм « глубина вращательных движений и число массируемых точек зависятот характера болезненного процесса и задач лечения.

Различают тормозной и возбуждающий методы точечного массажа.

Основными показаниями для применения тормозного метода являются заболевания с нарушением мышечного тонуса, особенно с наличием повышения его и контрактурами центрального и периферического характера (спастические параличи и .парезы, детские церебральные параличи, контрактуры мышц лица при осложненных невритах лицевого нерва), а также и боли, особенно мышечного и суставного характера.

При повышенном тонусе мышц, когда задачей терапии является расслабление мышц, массирующие движения должны быть более глубокими и продолжительными (до 1 — Р/г мин) в каждой точке.

В тех случаях, когда имеются явления пониженного тонуса, применяют возбуждающий метод: массирующие движения должны быть более поверхностными и короткими (20—30 с) в каждой точке. Массаж проводят последовательно, целенаправленно в ряд точек, воздействие в которые показано при соответствующих заболеваниях и синдромах.

Принципиально новым в разработанной нами методике является сочетание поэтапного воздействия точечного массажа с пассивными либо пассивно-активными физическими упражнениями, направленными на регуляцию мышечного тонуса и двигательной функции мышц пораженных конечностей и закрепление достигнутых точечным массажем результатов.

Методы точечного воздействия различными физическими факторами

В последние годы довольно широкое распространение получил метод воздействия в точки различными физическими и химическими факторами: электрическим током, лучистой энергией, а также введением лекарственных веществ.

Электрический ток. Наиболее широкое применение в практике получило воздействие в точки электрическим током различной формы, частоты и .напряжения. Первые данные о применении электрического тока для воздействия в активные точки относятся к 20-м годам прошлого столетия, когда впервые G. Cloquet для усиления действия иглоукалывания применил введение гальванического тока через иглу. Этот метод, получивший название гальваноакупунктуры, был описан в работе G. Cloquet (1826) и, как указывает P. Dabry (1863), с успехом применялся три лечении некоторых заболеваний нервной системы. В дальнейшем, однако, этот метод был оставлен и вновь стал применяться лишь в 50-х годах нашего века. Особенно широкое распространение этот метод получил в связи с развитием з последние годы иглоанестезии при оперативных вмешательствах и иглоанальгезии при послеоперационных болях.

Для проведения иглоанестезии и иглоанальгезии в зарубежных странах и в нашей стране были сконструированы многочис- ленные электронные приборы (от простых до очень сложных), дающие токи низкого напряжения различной формы, частоты и длительности импульса.

Существует два метода воздействия электрическими токами в активные точки:

электроакупунктура—-сочетанное .воздействие в точку электрическим током и иглоукалыванием; при этом электродом служит игла;

электропунктура — непосредственное воздействие электрическим током на кожу, осуществляемое путем наложения накожных электродов да зоне точки.

В связи с тем что площадь электрода, как правило, значительно превышает по размерам площадь точки, то по существу здесь имеет место не точечное, а зональное воздействие током.

Специфичным для электроакупунктуры является тор что электрический ток способствует усилению эффекта действия иглоукалывания, так как поддерживает «предусмотренные ощущения» и длительность афферентной импульсации.

Основным показанием для применения электроакупунктуры и электропунктуры является болевой синдром различного гене-за. Эти методы используются также при двигательных нарушениях периферического и центрального характера с нарушением мышечного тонуса, а также при спастических состояниях гладкой мускулатуры.

Электроакупунктура в виде злектроиглостимуляции определенных точек использовалась также в целях электродиагностики и терапии таких двигательных нарушений, как парезы и параличи мимической мускулатуры при невритах лицевого нерва (Ю. Л. Горбулев, 1968), с получением более благоприятных результатов, чем при общепринятой методике электростимуляции.

Для проведения электроакупунктуры в нашей стране в настоящее время в основном используется серийно выпускаемый прибор «Электроника — Элита-4» и «Элита-4М», предназначенные для проведения электроиглоанестезии постоянным, импульсным и модулированным токами, а также для индикации точек и определения некоторых параметров их функционального состояния. Максимальная сила тока до 500 мкА, напряжение не более 5 В. Прибор обеспечивает одновременное подключение до 5 электродов.

Электропунктура в виде низкочастотной электростимуляции в зоне определенных точек (Л. А. Макарова, 1973), примененная у больных со спастическими гемипарезами и у больных со спастической и болевой формой писчего спазма, вызывала снижение спастичности и улучшение двигательной функции, что получило отражение и в данных электромиографических исследований.

Метод электропунктуры в последние годы стал широко применяться в лечебной практике. При этом используется разно- образная аппаратура с различной характеристикой токов, разные методики и длительность воздействия в точки. Ввиду отсутствия статистических данных о результатах выявить преимущества либо особенности того либо иного аппарата, либо методики не представляется возможным.

Для проведения электропунктуры пользуются в основном аппаратом ЭЛАП-1 (Ф. Г. Портнов и др., 1976), предназначенным для индикации па поверхности тела активных точек, воздействия на них постоянным электрическим током низкого напряжения и введения лекарственных веществ (микроэлектрофорез). В зависимости от локализации точек воздействия применяемая сила тока колеблется от 25 мкА (в области лица и головы) до 300—500 мкА (в области туловища и конечностей). Воздействие проводится последовательно в ряд точек длительностью от 1 до 3 мин.

Методом микроэлектрофореза в точки вводятся различные лекарственные .вещества.

В литературе приводятся данные о воздействии в точки и другими видами электрической энергии. Так, К. Nagayama, К. Komogata и соавт. (1974) применяли и изучали воздействие в точки отрицательных зарядов электростатического электричества, в виде так называемых ионных игл, используя для этого специально сконструированный ими аппарат с иглоподобным концом.

Ф. Г. Портнов (1972) приводит данные о применении статического электричества в виде так называемого аэроионного массажа на сегментарные точки с использованием специального генератора (конструкции Ф. Г. Портнова и А. Л. Вильчевско-го), образующего на расстоянии 20 см в воздушном потоке около 5,5 млн. униполярно заряженных аэроионов. Основными показаниями для применения статического электричества в виде положительно или отрицательно заряженных аэроионов в зоны точек являются сосудисто-вегетативные нарушения, гипертоническая болезнь и болевой синдром.

 1. J. H. Ни (1975) проводил изучение влияния на точки ультразвуковых воздействий и отметил важное значение при этом характера режима (постоянный или импульсный) и частотного фактора. Как установил J. H. Ни, импульсное воздействие в точки шуай-гу низкой частоты оказывает стимулирующее, а высокой— тормозное влияние на центральную нервную систему.
 2. J. H. Ни (1975) указывает, что точки акупунктуры более чувствительны к ультразвуковому воздействию, чем другие индифферентные точки на участках кожи головы.

Лучистая энергия. В лечебной практике применяется также узкофокусное облучение точек ультрафиолетовыми лучами в эритемной дозировке. Определив индивидуальную биодозу, дают от 3 до 5 биодоз на область каждой точки. Для изоляции окружающих тканей поверхность кожи покрывают медицинской клеенкой с отверстиями для облучаемых областей точек. Применение ультрафиолетовых зритемных облучений показано при аллергических состояниях и, в частности, при бронхиальной астме (3. Р. Карасий, 1961), особенно у детей и стариков, а также у ослабленных больных и у людей, плохо переносящих иглоукалывание, либо испытывающих страх перед уколом.

В последние годы в лечебной практике нашел применение метод лечебного воздействия лучистой энергии — луч лазера.

В клинической практике применяются все виды лазера. Однако наиболее перспективными для лечебных целей являются газовые оптические генераторы — лазеры, позволяющие получать непрерывное излучение с высокой степенью монохроматичности. В клиниках Ленинградского ГИДУВ (Б. М. Хромов) используется монохроматический красный свет гелио-неонового газового маломощного лазерного аппарата ЛГ-56, в клиниках Алма-Аты применяют ЛГ-75 с излучением волны длиной 632,8 нм и мощностью излучения 25 мВт/см2. По световодам с довольно большой точностью энергию излучения лазера можно подавать в самые различные участки тела, в том числе и в точки иглоукалывания.

Инициатива воздействия лучом лазера в точки иглоукалывания— фотопунктура принадлежит В. М. Инюшину и сотр. (1975). В настоящее время в клиниках и лечебных учреждениях Алм.а-Аты, Москвы, Харькова и других городов Советского Союза накопился клинический материал, свидетельствующий об особенностях действия лучей лазера на активные точки, оказавшиеся особенно чувствительными к световым воздействиям. Воздействие «световой иглой» — лучами лазера в точки акупунктуры применялось в основном при сосудистых, аллергических заболеваниях и при заболеваниях периферической нервной системы с болевым синдромом.

Медикаментозные методы. Существуют следующие методы введения лекарственных веществ в точки акупунктуры.

 1. Сочетанное применение иглоукалывания с единовременным введением ib точку лекарственных веществ. Этот метод применялся в 60-х годах в некоторых клиниках Ленинграда и Казани (Э. Д. Тыкочинская, 1961; А. X. Терегулов, 1961) при спастических гемипарезах и параличах и при болевом синдроме убольных с радикулитами.

Методика: тонкие, полые металлические иглы диаметром 0,4—0,47 мм, длиной от 1,5 до 8 см, вводят вращательными движениями на соответствующую расположению точки глубину, до возникновения предусмотренных ощущений, затем шприцем через введенную иглу вводят 0,25% раствор новокаина в количестве от 0,2 до 0,5 мл в каждую точку. Иглы оставляют в тканях на 30—45 мин.

 1. Безыгольный метод внутрикожного введения в точку лекарственных веществ с помощью механического инъектора «Пчелка» (Э. Е. Гуревич, 1972). Этот метод введения лекарственных веществ в активные точки, названный автором «фит», т. е. фокусная ирритотерапия, проводится путем введения в активные точки 0,1 мл лекарственного вещества последовательно в ряд точек с помощью механического инъектора. Этот метод дозировки, преимуществом которого, по мнению автора, являются точность дозировки, асептичность, быстрота отпуска процедур, был применен им с благоприятными результатами при бронхиальной астме (введение 3—6% раствора хлорида кальция) и других аллергических заболеваниях.
 2. Введение лекарственных веществ в активные точки методом электрофореза — микроэлектрофорез. В настоящее время с этой целью может быть использован аппарат ЭЛАП-1. На ватную турунду вводят пипеткой несколько капель лекарственного вещества, насадку надевают на активный электрод-щуп, устанавливают на соответствующую точку и включают ток. Продолжительность воздействия в каждую точку 2 мин. Возникает вопрос, достаточна ли столь кратковременная экспозиция для введения ионов лекарственного вещества в кожу и создания кожного «депо», что по существу составляет одну из специфических особенностей и преимущества данного метода перед другими путями введения лекарственных веществ в кожу.

В литературе приводятся данные о применении и ряда других методов медикаментозного воздействия в точки акупунктуры. Например, нанесение на кожу в зоне проекции точек сти-мулина Д-1; этот метод особенно .показан взамен иглоукалывания у детей раннего возраста и у пожилых людей (Т. А. Бабицкая, 1974).

Метод введения в активные точки пчелиного яда — «апитерапия», подробно описан В. И. Приходько (1968).

Многочисленные данные литературы посвящены вопросу введения в точки путем инъекций различных лекарственных веществ: аминазина ,в растворе (1:50000) при паркинсонизме (Э. А. Лудянский, 1972), новокаина в различных концентрациях (от 0,25% До 5% раствора) при болевом синдроме, сосудисто-вегетативных нарушениях, неврозах. Имеются также данные о введении в точки и ряда других лекарственных препаратов.

Однако статистическая обработка этих материалов, как правило, отсутствует. А .между тем возможность использования этого пути введения лекарственных веществ в различные по топографии точки как метод воздействия на различные нервно-ре-цепторные зоны представляет большой интерес и диктует необходимость серьезного изучения этого вопроса (А. Д. Сперанский, 1937; Н. И. Гращенков, 1959; Г. Н. Кассиль, 1959, и др.). В этом плане и .в настоящее время особенно убедительно звучат высказывания И. П. Павлова, относящиеся еще к 1894 г., в которых он указывал на «крайне малое сравнительно с важно- стью предмета изучение действия различных веществ на периферические окончания центростремительных нервов»1.

Необходимо учитывать, что при воздействии различных видов электрической и лучистой энергии в тканях возникают различные физико-химические и биохимические изменения, ведущие к возникновению разных по характеру физиологических реакций.

При этом, исходя из задач терапии, следует выбирать тот или иной физический фактор воздействия. То же относится и к методу введения в точки иглоукалывания различных лекарственных веществ. Так, при введении методом электрофореза лекарственные вещества поступают в ткани в ионизированном состоянии, при введении путем инъекций — в молекулярном состоянии, что далеко не однозначно для механизма их лечебного действия.

Необходимо подчеркнуть также отмеченную отдельными авторами (В. М. Инюшин, 1961; J. H. Ни, 1975) повышенную чувствительность точек иглоукалывания к некоторым видам излучений (В. М. Инюшин, 1966; J. H. Ни, 1975).

Література

основна

 1. Иваничев Г.А. — Мануальная терапия. Руководство, атлас.djvu «КГМУ»1997 448стр.
 2. Левит К. — Мануальная медицина.djvu «Медицина» 1993 456стр.
 3. Лиев А.А. — Мануальная терапия миофасциальных болевых синдромов.djvu «Днепркнига» 1993 143стр.
 4. Логинова Л.Н. — Большая энциклопедия массажа.djvu «Медицина» 1999 590стр.
 5. Майерс Т.В. — Анатомические поезда миофасциальные меридианы для медицины.djvu «Медицина» 1995 298стр.
 6. Монхейм К. Лавэ Д. — Руководство по миофасциальному расслаблению.djvu «Медицина» 2001 144стр.
 7. Набойченко В.Н. — Мануальная терапия внутренних органов (2 тома)Том 1.djvu «Атика» 2005 408стр.

Допоміжна

 1. Набойченко В.Н. Данилов И.М. — Мануальная терапия от А до Я.djvu «Атика» 2004 308стр.
 2. Новосельцев С.В. — Введение в остеопатию.djvu «Фолиант» 2005 237стр.
 3. Попелянский А.Я. — Клиническая пропедевтика мануальной медицины.pdf «Медпресс-информ» 2003 135стр.
 4. Ситель А.Б. — Мануальная терапия. Руководство для врачей.djvu «Русь» 1998 336стр.
 5. Стоддард А. Лукаш О.Н. — Учебник остеопатических техник.djvu «Аркаим» 2002 335стр.
 6. Тауберт А.В. — Китайский классический массаж.djvu «Весь» 2003 347стр.

 

 

 

 

Ситуаційні завдання.

Завдання 1. Мужчина в возрасте 49 лет обратился к неврологу с жалобами на боли в области поясницы, появившиеся после интенсивной работы на даче. После обследования был поставлен диагноз поясничного остеохондроза с корешковым синдромом. Пациент был направлен на консультацию к рефлексотерапевту. Какие способы воздействия на акупунктурные точки может предложить рефлексотерапевт?
Решение: Боли в спине при поясничном остеохондрозе являются показанием для проведения рефлексотерапии. Необходимо отметить, что для повышения эффективности лечения необходимо сочетание рефлексотерапии с проведением лечебного массажа и гимнастики. Можно использовать следующие рефлексотерапевтические методики: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапию, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру. Сеансы следует проводить ежедневно, особенно в начале курса лечения, потом при наличии положительной динамики можно проводить сеансы через день, курс лечения 10-15 процедур. В конце курса лечения для закрепления положительного эффекта можно поставить микроиглы на зону ушной раковины на 1-2 недели.

Завдання 2. К терапевту обратилась беременная женщина в возрасте 24 лет с жалобами на частые головные боли, утомляемость. Может ли терапевт направить пациентку на консультацию к рефлексотерапевту?
Решение: Да, может, так как беременность не является противопоказанием для проведения рефлексотерапии. Однако сначала необходимо направить женщину на консультацию к неврологу для уточнения диагноза. При наличии у пациентки цефалгического синдрома можно проводить лечение методами рефлексотерапии. Можно использовать: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапию, прижигание. Однако следует быть осторожным и не использовать акупунктурные точки, способствующие повышению тонуса матки. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-12 процедур.

Завдання 3. Мальчик в возрасте 12 лет наблюдается у отоларинголога с диагнозом гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?
Решение: Гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит являются показанием для назначения рефлексотерапии. Лечение лучше проводить в период ремиссии заболевания, но можно и в острый период. Используются следующие методики рефлексотерапии: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру на местные точки в области носоглотки. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.

Завдання 4. Родители ребенка 5 лет обратились к педиатру с жалобами на частые простудныезаболевания, ребенок начал посещать детский сад. Педиатр направил ребенка на консультацию к рефлексотерапевту. Какое лечение может предложить рефлексотерапевт?
Решение: Учащение простудных заболеваний может быть связано с началом посещения детского сада, что свидетельствует о снижении защитных сил организма ребенка. Поэтому рефлексотерапевт может назначить поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, прижигание, точечный массаж. Выбор методов воздействия зависит от поведения ребенка. Курс лечения обычно составляет 10-15 процедур, которые можно проводить ежедневно или через день.

Завдання 5. В стационаре в течение 2-х недель находится пациент в возрасте 53 лет с диагнозом ишемический инсульт, правосторонняя гемиплегия с преимущественным поражением верхней конечности. Состояние больного удовлетворительное, утраченные двигательные функции постепенно восстанавливаются. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?
Решение: Нарушение мозгового кровообращения в период восстановления нарушенных функций является показанием к назначению рефлексотерапии. Рефлексотерапевт может назначить поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, скальповую рефлексотерапию, электроиглорефлексотерапию, микроиглотерапию в условиях стационара. Курс лечения обычно составляет 7-10 процедур, которые проводятся ежедневно. После выписки в поликлинике или в санатории необходимо продолжить лечение рефлексотерапией через 2-4 недели.
Завдання 6. К неврологу обратилась девушка 19 лет с жалобами на повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли, плохой сон. Врач поставил диагноз вегетативно-сосудистой дисфункции, с цефалгическим синдромом. Невролог направил пациентку на консультацию к врачу-рефлексотерапевту. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?
Решение: Нарушение вегетативной функции, головные боли являются показанием для назначения рефлексотерапии. В амбулаторных условиях лечение этой патологии можно проводить ежедневно или через день, курс обычно составляет 10-15 процедур. Следует назначить: поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, баночный массаж, электроиглорефлексотерапию, прижигание.
Завдання 7. К аллергологу обратился подросток 16 лет с жалобами на заложенность носа, жидкие выделения из носа, гиперемию и отечность глаз, зуд. Эти жалобы появились в конце марта и беспокоят пациента в течение 2-х недель. Был поставлен диагноз поллиноз. Какие методы рефлексотерапии можно назначить пациенту и когда их надо начинать проводить?
Решение: Поллиноз является показанием к назначению рефлексотерапии. Необходимо отметить, что лечение при данной патологии следует проводить заранее, за 1 месяц до возможного появления первых симптомов заболевания. В острый период тоже можно проводить лечение, однако эффективность лечения снижается, требуется более длительный курс лечения. Можно использовать поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, микроиглотерапию, лазеропунктуру, баночный массаж. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.