Апрель 28 2018

Методичні рекомендації для викладачів на медичному факультеті з дисципліни «Медична реабілітація»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра  медичної реабілітації

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для викладачів на медичному факультеті

з дисципліни «Медична реабілітація»

 

 

Лиман – 2016


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра  медичної реабілітації

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 для викладачів на медичному факультеті

з дисципліни «Медична реабілітація»

 

 

Методичні вказівки підготували: д.мед.н., професор В.М. Сокрут – завідувач  медичної реабілітації ДонНМУ; к.мед.н., доцент Алексєєва Л.А. — доцент кафедри медичної реабілітації ДонНМУ

 

Методичні вказівки обговорено на засіданні кафедри   01 вересня 2016 р.

Протокол № 3

Завідувач кафедри – д.мед.н. Сокрут В.М. ___________________

 

Методичні вказівки ухвалено на засіданні циклової комісії «__02__»_____09_____2016 р.

Протокол №1

Голова циклової методичної комісії д.мед.н., професор М.В. Єрмолаєва _______

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман 2016

 

 

Тема 1. Медична реабілітація. Засоби, види, аспекти.

 

Актуальність. Термін «реабілітація» походить від латинських слів «re-» — відновлення і «habilis» — здатність, тобто «Rehabilis» — відновлення здатності (властивостей), валідності індивідуума.

Актуальним питанням медицини залишається попередження вичерпання і відновлення адаптаційних можливостей організму людини, реабілітація порушень гомеокінеза.

Реабілітація - це комплекс заходів спрямованих на відновлення здоров’я, функціонального стану і працездатності організму, порушених хворобами, травмами, фізичними, хімічними і соціальними чинниками. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дає дуже близьке до цього визначення реабілітації: «Реабілітація є сукупністю заходів, покликаних забезпечити особам з порушеними функціями внаслідок хвороб, травм і вроджених дефектів, пристосування до нових умов життя в суспільстві, в якому вони живуть». Відповідно до визначення ВООЗ, реабілітація є процесом, спрямованим на надання всебічної допомоги хворим та інвалідам для досягнення ними максимально можливої ​​при даному захворюванні фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності. Іншими словами, мета реабілітації — це досягнення в відповідні терміни і з мінімальними витратами для здоров’я відновлення порушених функцій людини (параметрів многоуровнего гомеостазу), пристосування (адаптації) його до навколишнього середовища та участі в соціальному житті з колишніми або зміненими в зв’язку з хворобою соціальними функціями.

Медична реабілітація — наука оптимізації порушених параметрів гомеостазу, через вплив на компенсаторно-пристосувальні процеси. Медицина, як наука про здоров’я, вирішує дві основні задачі — попередження захворювань, а також їх лікування та профілактику рецидивів. Для цього вона вивчає людини в стані здоров’я і при розвитку патології. Відновлення здоров’я хворого досягається за допомогою комплексного використання різних засобів, спрямованих на максимальне відновлення порушених фізіологічних функцій організму (багаторівневого гомеостазу), а в разі неможливості досягнення цього — розвиток компенсаторних і замісних функцій організму. Стратегія медичної реабілітації полягає в досягненні довголіття людини, для чого розробляються спеціальні програми.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання медичної реабілітації, використовувати методи медичної реабілітації в практичній діяльності лікаря. Вміти визначати приналежність пацієнтів до виду «вегетативного паспорту». Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів.

Конкретні цілі – знати:

— документи ВООЗ, що стосуються реабілітації;

-нормативні документи МОЗ РБ по реабілітації;

— загальні питання організації служби медичної реабілітології в Україні;

— теоретичні та методологічні основи медичної реабілітації (концепція наслідків хвороби -ICIDH, ICF);

-бланк індивідуальної програми медичної реабілітації;

-клініко-реабілітаційні групи хворих;

-критерію інвалідності;

 

 

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

-за даними огляду і функціональних досліджень сформувати клініко-функціональний діагноз. Передбачити кратність повторення дії для придбання навички

-оцінити функціональний стан і життєдіяльність хворих з тяжкої терапевтичною патологією, що найбільш часто зустрічається. Передбачувана кратність повторення дії для придбання навички по кожній категорії хворих 3-4;

-вибрати засоби і методи реабілітації для перерахованих категорій хворих. Передбачувана кратність повторення дії для придбання навички 3-4.

Для оцінки віхідного уровня знань пропонується відповісті на наступні запитання:

 1. Визначення медичної реабілітації.
 2. Засоби, види медичної реабілітації.
 3. Аспекти, завдання, етапи медичної реабілітації.

4.Норматівні документи медичної реабілітації.

5.Структура реабілітаційної служби в Україні.

6.Карта реабілітації інваліда.

 1. «Вегетативний паспорт».

8.Сіндромальній підхід до медичної реабілітації.

9.Фізічна реабілітація, масаж, апаратна фізіотерапія.

10.Фітотерапія.

 1. Рухові режими.

12.Протіпоказання до фізіотерапії и проведення фізичних вправі.

 

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 

 1. Боголюбов В.М. Общая физиотерапия / В.М.Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. — М.; СПб., 1998. — 480 с.
 2. Золотарева Т.А. Медицинская реабилитация /Т.А. Золотарева, К.Д. Бабов — К.: КИМ, 2012. — 496 с.
 3. Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В., та інші. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина. — К.: Здоров,я, 1995. — 312 с.
 4. Клиническая физиотерапия / Оржешковский В.В., Волков Е.С., Тондий Л.Д. и др.; под ред. В.В.Оржешковского. — К.: Здоров,я, 1984. — 448 с.
 5. Клячкин Л.М. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов/ Л.М. Клячкин, А.М.Щегольков. — М.:, 2001, — 328 с.
 6. Лечебная физическая культура: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Епифанова, —  М.:
  ГОТАР, 2006.
 7. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. — М.: Советский спорт, 2005. —  480 с.
 8. Медицинская реабилитация в терапии: руководство для врачей /В.Н.Сокрут, В.Н.Казаков, Е.С.Поважная и др. — Донецк: ОАО УкрНТЭК, 2001. — 1071 с.

 

Психологічний (психотерапевтичний) аспект реабілітації — корекція психічного стану пацієнта (нормалізація психоемоційного статусу, лікування соматогенні), а також формування його раціонального ставлення до лікування, лікарських рекомендацій, виконання реабілітаційних заходів. Необхідно створити умови для психологічної адаптації хворого до життєвої ситуації, яка змінилася внаслідок хвороби.

Професійний (виробничий) аспект реабілітації — вирішення питань працевлаштування, професійного навчання та перенавчання, визначення працездатності громадян. Цей вид реабілітації передбачає відновлення теоретичних знань і практичних навичок за основним фахом до рівня знань і навичок, необхідних для виконання на належному рівні професійної діяльності за раніше набутою спеціальністю, або навчання нової спеціальності відповідно до фізичними і психічними можливостями.

Соціально-економічний аспект реабілітації — повернення потерпілому економічної незалежності і соціальної повноцінності. Це відновлення, а при неможливості, створення нового прийнятного для конкретної людини положення в сім’ї, колективі або в соціумі більшого масштабу. Наведені завдання вирішують не тільки медичні установи, а й органи соцзабезпечення. Тому реабілітація — багатогранний процес відновлення здоров’я людини і реінтеграції його в трудову і соціальне життя.

Об’єкт медичної реабілітації. Сьогодні медична реабілітації як самостійна галузь охорони здоров’я в рамках концепції сучасної медицини повинна реалізувати свої завдання на певному контингенті хворих:

 1. Хворі, травмовані, поранені і реконвалесценти після різних захворювань з тимчасовою втратою працездатності або її зниженням різного ступеня (первинний контингент). Проводяться реабілітаційні заходи щодо корекції порушених параметрів гомеокінеза (гомеостатическая терапія), підтримці рівня здоров’я людей, а також його відновлення у осіб, які мають функціональні порушення і розлади, відмінною рисою яких є їх оборотність. Об’єктом дії тут є знижені резервні регуляторні можливості організму.
 2. Хворі хронічними захворюваннями або з наслідками травм і поранень зі стійкою втратою працездатності та тимчасової інвалідизацією, у яких можлива позитивна динаміка відновлення порушених функцій (вторинний контингент). Медична реабілітація цих хворих, з незворотними морфологічними змінами в тканинах і органах спрямована на відновлення обмеженої дієздатності, компенсацію порушених функцій, вторинну профілактику захворювань і їх ускладнень, профілактику рецидивів через посилення компенсаторно-пристосувальних процесів (адаптаційна терапія).
 3. Інваліди з наслідками захворювань, травм і поранень з різним ступенем стійкої втрати працездатності (контингент, який потребує постійної реабілітації), яким призначається адаптаційна терапія.
 4. «Інваліди по вегетатикою» і особи з високою спадковою схильністю до певних захворювань. На них реалізуються програми довголіття, спрямовані на зниження реалізації виникнення сімейних захворювань і проводиться їх профілактика.

Мета медичної реабілітації — повне відновлення втрачених можливостей організму шляхом корекції порушених параметрів гомеокінеза з урахуванням принципу «оптимальності захворювання» і «вегетативного паспорта хворого», але якщо це не можливо, часткове відновлення або компенсація порушеної чи втраченої функції, реадаптация і в будь-якому випадку — уповільнення прогресування захворювання.

Завдання медичної реабілітації: відновлення здоров’я (гомеокінеза), працездатності, тобто втрачених хворим професійних навичок, шляхом використання і розвитку його функціональних можливостей; гомеостатического харчування, фізичних і медикаментозних факторів; попередження розвитку патологічних процесів, які призводять до тимчасової або стійкої втрати працездатності, тобто здійснення заходів первинної та вторинної профілактики за програмами довголіття.

Для їх досягнення використовується комплекс лікувально-відновлювальних засобів, до складу якого входять:

1) лікувальний адаптационное харчування (столи) і водний питний режим (розширення або нічний обмеження);

2) кошти підтримуючої медикаментозної терапії (адаптаційна фармакотерпія);

3) природні і преформовані фізичні фактори (гомеостатическая фізіотерапія);

4) фізичні вправи (гомеостатическая кинезотерапия);

5) компліментарний терапія (рефлексо, фітотерапія, гомеопатія, мануальна терапія і ін.), а також психотерапія і аутотренінг;

6) курортні фактори.

До основних принципів медичної реабілітації відносяться:

— Ранній початок проведення реабілітаційних заходів;

— Комплексність застосування необхідних засобів;

— Індивідуалізація програми реабілітації;

— Етапність реабілітації;

— Безперервність і послідовність протягом всіх етапів реабілітації;

— Поєднання загального та спеціального дій;

— Соціальна спрямованість реабілітаційних заходів;

-Використання методів контролю адекватності навантажень і ефективності реабілітації.

Етапність реабілітації. Відповідно до періодів перебігу відновних процесів в організмі, медична реабілітація повинна складатися з декількох етапів, послідовність яких в кожному конкретному випадку може відрізнятися.

 1. Госпітальний етап. Стаціонарні відділення ЛПУ другого рівня (висококваліфікована медична допомога — районна, міська, лікарня) та 3-го рівня (спеціалізована медична допомога — обласна лікарня, лікарні відновного лікування, ОВФД) надання медичної допомоги населенню.
 2. Амбулаторно-поліклінічний етап (поліклініки, амбулаторії, поліклінічні відділення, медико-санітарні частини, медичні центри) спрямований на регенерацію і компенсацію порушених функцій і здійснюється лікарем-реабілітологом, медичною сестрою по фізіотерапії, інструктором ЛФК та ​​масажистом.
 3. Санаторно-курортний етап (санаторії спеціалізовані та загального типу, профілакторії, будинки відпочинку і т.д.) забезпечує попередження рецидивів, закріплення (консолідацію) ремісії, відновлення адаптаційних резервів організму (реадаптацию).
 4. Побутова реабілітація (ФАПи, оздоровчі центри, кабінети масажу, спортивно-оздоровчі секції, домашні спортивні кімнати і зали, сауни, басейни, куточки психологічного розвантаження та ін.).

Реабілітаційна програма (програма реабілітації) — це послідовність (порядок) застосування форм, методів і засобів реабілітації, які забезпечують досягнення оптимального для хворого стану здоров’я і працездатності. Для її складання необхідно враховувати генотип хворого («вегетативний паспорт»), весь комплекс порушень параметрів гомеокінеза всіх його рівнях, роботу органів (зміна структури і функції), стан мікроциркуляції і сенситивность рецепторів і керуватися правилами, які передбачають:

— Постановку реабілітаційного діагнозу хворому;

— Визначення реабілітаційного потенціалу та реактивності хворого;

— Розробку індивідуальної реабілітаційної програми;

— Щоденну експрес-діагностику відповідності адаптивних можливостей організму рівню фізичних і психічних навантажень;

— Оцінку результатів реабілітації та ступеня відновлення;

— Комплексність лікувально-відновлювальних заходів;

-Поетапність (перехідність) дій, які проводяться (поетапне призначення відновлювальних заходів з урахуванням динаміки функціонального стану хворого) і фаз запалення.

Порушення параметрів гомеокінеза в значній мірі детерміновані генотипом і «вегетативним паспортом» хворого (щільністю блокатори в тканинах) і фенотипічними стресовими (адаптаційними) реакціями. Поділ людей на ваготоніков (сов, інтраверт) і симпатотоників (жайворонків, екстравертів) здійснюється лабораторним методом визначення сенситивности рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну. У ваготоніків основним медіатором є ацетилхолін, у симпатотоників — основний медіатор норадреналін. Визначення «вегетативного паспорту» людини проводять по тестах Сокрута, Люшера, Бека, Спілбергера, сімейному анамнезі (схильність до певних хвороб; причина смерті рідних — по «ефекту доміно» за принципом «з кінця — в початок»).

Ваготонікі мають стайеровські можливості, симпатотоники — процвітають в спринті. Ваготонікі і їх родичі хворіють на варикозну хворобу, онкологічними та алергічними захворюваннями, об’емзалежною артеріальною гіпертензією, синдромом Паркінсона, остеопорозом, деформуючий спондильоз і артрози, мікози і, як правило, помирають від онкології чи геморагічного інсульту. У симпатотоників протягом життя формуються атеросклероз, хвороба Рейно, симпато-адреналової артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця: стенокардія, імунодефіцитні стани, хронічні вірусні та бактеріальні захворювання і вмирають вони від інфаркту міокарда та ішемічного інсульту.

Мета медичної реабілітації досягається при вирішенні головних завдань синдромного лікування:

 1. Оптимізація відповіді регуляторних систем через оптимізацію порушених параметрів гомеокінеза.
 2. Збалансування системи і антисистеми. Регулювання вегетативного тонусу з урахуванням «вегетативного паспорту» хворого.
 3. Антагоністична регуляція функцій. Ваготонікам показано посилення симпатичної активності, симпатотоникам — функції вагуса.
 4. Нормалізація реактивності і посилення резистентності організму. При гіперреактивності організму показана седативна, імуностимулююча, антиспастична терапія, корекція гормонального балансу і залуження організму.
 5. Поліпшення мікроциркуляції і колоїдно-осмолярних властивостей крові і рідких структур організму. При венозному застої призначають венотоники, при ішемічних порушеннях — антіспатичну терапію.
 6. Оптимізація компенсаторно-пристосувальних реакцій і запалення. Перехід запалення гіперергічного в нормергічну його форму через застосування протизапальних засобів; гіпоергічної форми в нормергічну шляхом підвищення його інтенсивності за рахунок прозапальних заходів.
 7. Нормалізація сенситивності рецепторів. Ваготонікам обгрунтовано підвищення чутливості адренорецепторів, симпатотоникам — потрібна їх блокада.
 8. Нормалізація функціональної активності органів.
 9. Корекція електролітного і амінокислотного «портрета».
 10. Нормалізація вмісту / активності внутрішньоклітинних месенджерів.

В даний час істотно підвищився інтерес до рухової активності, яка є одним з необхідних умов життя і має не тільки біологічне, а й соціальне значення. Фізична активність розглядається як природно-біологічна потреба живого організму на всіх етапах онтогенезу. Сформувався розділ медицини — фізична реабілітація, яка застосовує дозовані фізичні вправи з лікувальною і профілактичною метою, для досягнення активного довголіття людиною, розробляє ортези та пристрої компенсуючі функцію опорно-рухового апарату.

Кінезотерапия (основна частина фізичної реабілітації) використовує в лікуванні хворих одну з найважливіших еволюційно розвинених біологічних функцій організму — рух. Для лікування і профілактики використовуються не просто рухи, а спеціально підібрані, методично оформлені і належно організовані руху, які прийнято називати фізичними вправами.

Основним лікувальним фактором ЛФК є рух, що дає підставу називати метод «кінезотерапією», говорити про його фізіологічної суті і патофізіологічної спрямованості.

Засобами ЛФК виступають фізичні вправи, механотерапія, трудотерапія і лікувальний масаж, які забезпечують відновлення (реабілітацію) порушених внаслідок хвороби або травми функцій організму.

Форми ЛФК: ранкова гігієнічна гімнастика; різновиди лікувальної ходьби (теренкур, коригуюча і скандинавська ходьба); тренувально-оздоровчі заходи (прогулянки пішохідні, на лижах, човнах, велосипедах від 1 до 3-х днів); оздоровчий біг (біг підтюпцем); ігрові та спортивні заняття (плавання; веслування; катання на ковзанах і велосипеді); вправи у воді (гімнастика в воді, плавання, купання, ігри у воді в закритих і відкритих басейнах і водоймах). Кінезотерапия — складова базисна частина медичної реабілітації, спрямована на відновлення зниженого рівня здоров’я, шляхом корекції порушених параметрів гомеокінеза всіх рівнях і корекція механізмів адаптації, запобігання прогресування наявного захворювання, заміщення втрачених функцій і повернення працездатності засобами ЛФК.

Основними засобами реалізації медичної реабілітації є штучні та природні фактори, лікувальне застосування яких має саногенетичну адаптаційну (гомеостатичну) спрямованість.

Фізичні лікувальні чинники згідно фізіологічної акцепторної класифікації, залежно від виду дії на рецепторний апарат тканин, можуть бути умовно розділені на три категорії в залежності від виду чутливості (виду сприймаючих рецепторів): термічні (тепло- і кріо-), механічні (пресорні і вакуумні) і хімічні (закислення і залуження). У той же час, більшість чинників поряд з неспецифічними ефектами, мають тільки їм властиву дію, що робить їх засобом вибору при певних клінічних ситуаціях.

Вирішення питання вибору методів медичної реабілітації з урахуванням неспецифічної і індивідуальної їх дії вимагає виділення в фізіотерапії груп фізичних методів, які надають оптимальну дію на перебіг і результат того чи іншого патологічного синдрому. Фізіотерапевтичний вплив має бути направлено на приведення механізмів патогенезу в русло саногенеза. Звідси випливає положення про необхідність синдромологічного аналізу клінічної картини хвороби і в зв’язку з цим — вибір оптимального фізичного лікувального фактора з урахуванням синдромально-патогенетичного підходу.

 

 

Порушення гомеокінезу у симпатотоників

 

 

Порушення гомеокінезу у симпатотоніків

 

Поняття патогенез і етіологія тісно пов’язані і детерміновані, тому патогенетична терапія впливає певною мірою на причину захворювання. Фізіотерапія спрямована на функціональну реституцію. Для оптимального вибору методів лікування необхідно попередньо оцінити функціональний стан регуляторних систем організму: серцево-судинної, центральної нервової, ендокринної та імунної.

Важливим в фізіотерапії є принцип індивідуального лікування. Виходячи з нього, при використанні фізичних факторів, лікар зобов’язаний враховувати реактивність організму і формуючі її чинники: вік, стать, наявність супутніх захворювань, ступінь тренування адаптаційно-компенсаторних механізмів, біоритмічну активність основних функцій організму. Оптимальний лікувальний ефект фізичних факторів у хворих настає внаслідок проведеного курсового лікування. Єдиний рефлекторно-гуморальний механізм дії фізичних факторів забезпечує спрямованість реакцій системного характеру в тісному зв’язку від початкового функціонального стану систем (системи), в чому можна вбачати поліпшення механізмів саморегуляції гомеостазу. Хворого необхідно лікувати приведенням хвороби до оптимального її варіанту, в залежності від механізму і ступеня відхилення від нього. Вирішувати локальні цілі необхідно в залежності від провідного синдрому, методами, які не суперечать глобальної мети оптимального варіанту хвороби.

Масаж — це сукупність спеціальних прийомів механічного дозованого впливу на тіло людини, що проводяться руками або спеціальними апаратами з лікувальною або профілактичною метою. Масаж — додатковий засіб кінезотерапії, добре поєднується з фізичними вправами, бальнео-, фізіо-, рефлексотерапією і мануальною терапією. У різному обсязі застосовується при всіх рухових режимах як ефективний метод функціональної терапії в різних областях клінічної медицини.

Масаж використовується у вигляді: 1) гігієнічного (загального і локального); 2) спортивного; 3) лікувального (загального і локального); 4) косметичного; 5) самомасажу. При загальному масажі масажуються всі частини тіла, при місцевому масажують певну частину тіла. Залежно від завдань вибирають певний вид масажу (гігієнічний, косметичний, спортивний, лікувальний або проводять самомасаж).

Гігієнічний масаж — активний фізичний засіб для зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, збереження працездатності. Його застосовують найчастіше у формі загального масажу, використовуючи різні прийоми ручного масажу, спеціальні апарати або самомасаж (у поєднанні з ранковою гімнастикою) в сауні, російській лазні, ванні, під душем.

Різновидом гігієнічного масажу є косметичний масаж, мета якого — догляд за нормальною і ураженою шкірою обличчя, попередження її передчасного старіння, позбавлення від різних косметичних недоліків (наприклад, рубцеві зміни шкіри та ін.)

Спортивний масаж застосовується в спортивній практиці з метою фізичного вдосконалення спортсмена, зміцнення спортивної форми і більш тривалого її збереження, відновлення і підвищення працездатності перед змаганнями, боротьби з втомою, профілактики і лікування травм. У спортивному масажі виділяють його різновиди: гігієнічний, тренувальний, попередній і відновний. Гігієнічний масаж застосовується в формі самомасажу щодня разом з ранкової гігієнічної гімнастикою.

Самомасаж — один із засобів догляду за тілом при комплексному лікуванні деяких захворювань і травм опорно-рухового апарату. Застосовується в рамках спортивного, гігієнічного, косметичного і лікувального масажу. Він проводиться самим хворим або спортсменом і може бути як загальним, так і локальним. При самомассаже можна використовувати різні масажери, щітки, вібраційні апарати та ін.

Лікувальний масаж. Цей вид масажу застосовується при різних захворюваннях і травмах і являє собою науково-обґрунтований, найбільш адекватний і фізіологічний для організму людини лікувальний метод. Розрізняють такі різновиди лікувального масажу: класичний (російська, шведська, фінська), сегментарно-рефлекторний, сполучно-тканьовий, періостальний, точковий, по Манакову, апаратний, самомасаж.

Кожен доктор при призначенні курсу лікування вдається до допомоги фізіотерапії на свій розсуд. Однак існує група людей, кому протипоказана фізіотерапія категорично. До цієї групи належать люди з такими захворюваннями:

 • епілепсія;
 • захворювання крові;
 • психози;
 • злоякісні пухлини;
 • гіпертонічна хвороба (індивідуально);
 • новоутворення будь-якої етіології;
 • лихоманка неясного генезу;
 • тромбоз вен (в залежності від виду процедур);
 • стан алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 • індивідуальна непереносимість процедур.

Загальні протипоказання:

 1. Системні захворювання крові
 2. Різке виснаження хворого (кахексія)
 3. Гіпертонічна хвороба III стадії
 4. Різко виражений атеросклероз судин головного мозку
 5. Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації
 6. Порушення серцевого ритму (миготлива аритмія, екстрасистолія)
 7. Кровотечі (крім ювенільних) або схильність до них
 8. Загальний важкий стан хворого
 9. Гарячковий стан хворого (температура вище 37.5)
 10. Епілепсія з частими судорожними припадками
 11. Істерія психози
 12. Інфекційні захворювання в гострій стадії
 13. Новоутворення
 14. Наявність кардіостимулятора

Факторні протипоказання:

До постійного струму (електрофорез):

 1. Непереносимість фактора
 2. Дефекти шкіри (садна, тріщини, висип)
 3. Гострі гнійно-запальні процеси різної локалізації
 4. Алергічні реакції на вводиться препарат
 5. Розлад чутливості
 6. Металеві предмети в зоні впливу.

Література

Основна

 1. Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии [Текст] : учеб. пособие / В. В. Александров, А. И. Алгазин. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 144 с. : табл. — (Б-ка врача-специалиста. Терапия. Физиотерапия. Реабилитация). — Библиогр. : с. 131-132 (23 назв.).
 2. Дубровский, В. И.Лечебная физкультура и врачебный контроль [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / В. И. Дубровский. — М. : МИА, 2006. — 598 с. : ил. — Библиогр. : с. 569-572.
 3. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина [Текст] : справ. / В. А. Епифанов. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 592 с. : ил. — Библиогр. : с. 585-588 (64 назв.).
 4. Епифанов, В. А.Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учеб. / В. А. Епифанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 528 с. : ил. — Библиогр. : с. 521-522.
 5. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Текст] : учеб. / В. А. Епифанов. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 568 с. : ил., фото. — Библиогр. : с. 564-565 (31 назв.).
 6. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Д. Ибатов, С. В. Пушкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 160: ил. — Прил.: с. 148-153.
 7. Медицинская реабилитация[Текст] : в 3 т. / под ред. В.М. Боголюбова. — М. : [б.и.], 2007. — Т. 1. — 678 с. : ил. — Библиогр. : с. 672-675

Допоміжна

 1. Соколова, Н. Г.Физиотерапия [Текст]: учеб. / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 320 с. : ил. — (Медицина для Вас).
 2. Каленчиц Т.И. Частные методики кинезотерапии, используемые в реабилитации. Минск,1999.- 22 с.
 3. Оценка критериев жизнедеятельности и эффективности реабилитации . /Под ред. Э.С.Гиткиной, Минск, 1995.- 23 с.
 4. Г.Е.Багель, Е.В.Рысевец, Т.И.Каленчиц, Л.А.Малькевич. Массаж в клинике внутренних болезней. Минск,2002. – 37 с.
 5. Каленчиц Т.И., Малькевич Л.А., Рысевец Е.В. Реабилитация больных

сердечно-сосудистыми заболеваниями, Минск, 2005. 33с.

Теоретичні питання:

 1. Поняття про реабілітацію
 2. Мета, завдання та основи реабілітації
 3. Етапи реабілітації
 4. Основні принципи реабілітації
 5. Аспекти реабілітації
 6. Професійний аспект реабілітації
 7. Стан ринку праці для інвалідів
 8. Сучасний стан в сфері освіти інвалідів
 9. Поняття про професійну реабілітацію інвалідів та її структура
 10. Питання психологічної реабілітації
 11. Психопрофілактика
 12. Творча реабілітація як шлях адаптації дітей — інвалідів в суспільство
 13. Педагогічна реабілітація
 14. Фізична реабілітація, як складова частина медичної, трудової та соціальної реабілітації
 15. Фізична реабілітація як комплексний процес: лікувальний масаж, фізіотерапія, фітотерапія, гігієна харчування, гартують процедури
 16. Тонізуючі і трофічний вплив фізичних вправ
 17. Сімейна реабілітація
 18. Побутова реабілітація
 19. Поняття про медичної реабілітації як системи соціально-економічних, медичних, психологічних заходів
 20. Диференціювання фізичного навантаження в залежності від виду патології і стану хворого. Контроль впливу навантажень і стану хворого в процесі реабілітації.
 21. Структура і організація реабілітаційних центрів
 22. Загальна характеристика комплексних та індивідуальних реабілітаційних програм
 23. Організація реабілітації в лікарнях, поліклініках, санаторіях, центрах реабілітації.
 24. Адаптивна фізична культура — ефективний засіб реабілітації інвалідів
 25. Історія виникнення адаптивних видів спорту
 26. Доцільність використання адаптивних видів спорту
 27. Адаптація спортом на світовому рівні
 28. Розвиток адаптивних видів спорту в Росії
 29. Внесок держави в розвиток спорту серед інвалідів
 30. Завдання і заходи первинної та вторинної профілактик захворювань.
 31. Хвороби цивілізації і причини їх виникнення.
 32. Цілі і завдання диспансеризації населення.
 33. Основні принципи профілактичної медицини.
 34. Хвороби з спадковою схильністю.
 35. Лікувально-профілактичні заходи при спадковій патології.
 36. Лікувально-профілактичні заходи при стресових реакціях.
 37. Основні принципи реабілітації хворих, інвалідів і членів їх сімей.
 38. Основні принципи медичної деонтології та етики.
 39. Умови, що сприяють оптимальному контакту лікаря (тренера,

вихователя) з хворими (інвалідами) і членами їх сімей.

 1. Міжнародна система організації реабілітації.
 2. Карта індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Тестові завдання:

 1. Реабілітація — це:

а) комплекс медичних заходів, спрямованих на відновлення соціального статусу хворих;

б) система медичних, соціальних, психологічних, педагогічних, професійних і ін. заходів;

в) діяльність колективу медичних, соціальних працівників і педагогів.

г) комплекс соціально-психологічних заходів, спрямованих на відновлення соціального статусу

 1. Реабілітація направлена:

а) на боротьбу з факторами ризику;

б) на попередження виникнення захворювань;

в) на повернення (реінтеграцію) хворих та інвалідів в суспільство, відновлення їх працездатності;

г) на повернення до професії;

 1. Назвіть аспекти, на яких базується реабілітація:

а) медичний, соціальний, психологічний, професійний

б) фізичний, психічний, соціально-економічний;

в) професійний, соціальний, психологічний;

г) економічний, юридичний, соціальний

 1. Перерахуйте загальні правила проведення реабілітаційних заходів:

а) ранній початок і безперервність; індивідуальний підхід; комплексний характер, проведення в коллевтіве

б) комплексність і безперервність;

в) проведення в колективі;

г) ефективність

 1. Назвіть етапи медичної реабілітації:

а) превентивний; поліклінічний; стаціонарний, санаторно-курортний, метаболічний;

б) поліклінічний, санаторно-курортний, метаболічний

в) превентивний; поліклінічний; стаціонарний, метаболічний

г) превентивний; поліклінічний, санаторно-курортний, метаболічний

 1. Які категорії осіб беруть участь в реабілітаційному процесі:

а) мед.работник; психологи; фахівці з соціальної роботи; економісти;

б) педагоги, соціальні працівники;

в) психологи, юристи, соціологи

г) лікарі, юристи, економісти.

 1. Завданням реабілітації на стаціонарному етапі відновного лікування є:

а) порятунок життя хворого; попередження ускладнень;

б) психологічна адаптація;

в) активна трудова реабілітація;

г) відновлення соціального статусу хворого.

 1. Завдання реабілітації на поліклінічному етапі:

а) боротьба з факторами ризику;

б) ліквідація залишкових явищ хвороби; відновлення функціональної активності організму;

в) проведення комплексу фізіотерапевтичних заходів;

г) лікарське забезпечення.

 1. Завдання відновного лікування на санаторно-курортному етапі:

а) порятунок життя хворого;

б) боротьба з факторами ризику виникнення захворювання;

в) трудова адаптація хворого в колективі.

г) профілактика рецидивів хвороби.

 1. Методи, що використовуються на метаболічному етапі реабілітації включають:

а) тривалу дієтичну корекцію, ЛФК

б) застосування патогенетичної терапії;

в) застосування етіотропної терапії;

г) використання симптоматичної терапії.

 1. Які установи входять в систему медичної реабілітації:

а) центри соціального захисту;

б) реабілітаційні відділення ЦСО

в) служба зайнятості населення;

г) відділення відновного лікування стаціонарів і поліклінік.

 1. Інвалідність — це:

а) стійка і тривала втрата працездатності;

б) обмеження життєдіяльності, що призводять до необхідності соціального захисту;

в) стан обмеженою функціональної активності організму;

г) потреба в медико-соціальної допомоги.

 1. Виберіть правильні визначення поняття інвалідність:

а) стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя;

б) фізичне, душевне і соціальне неблагополуччя;

в) соціальна недостатність внаслідок порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму;

г) стійка і тривала втрата працездатності;

 1. Інвалід — це:

а) особа з незначними порушеннями здоров’я;

б) особа, яка має порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму;

в) особа з порушеннями функцій опорно-рухової системи

г) особа в стані обмеженої функціональної активності організму

 1. Яке поняття відповідає класифікації основних категорій життєдіяльності:

а) здатність до збереження здоров’я;

б) здатність до навчання в загальноосвітніх закладах;

в) здатність до відтворення;

г) здатність до орієнтації.

 1. Скільки ступенів входять в класифікацію порушень функцій організму за ступенем вираженості:

а) I

б) II

в) III

г) IV

 1. Які критерії служать для визначення I групи інвалідності:

а) здатність до самообслуговування II ступеня;

б) здатність до пересування і орієнтації III ступеня;

в) здатність до орієнтації I ступеня;

г) здатність до занять легкими видами спорту.

 1. Які критерії служать для визначення II групи інвалідності:

а) здатність до самообслуговування і орієнтації II ступеня;

б) здатність до навчання в загальних навчальних закладах;

в) здатність до орієнтації I ступеня;

г) здатність до спілкування I ступеня.

 1. Критерії для визначення III групи інвалідності:

а) здатність до пересування і навчання I ступеня;

б) здатність до навчання II ступеня;

в) здатність до спілкування III ступеня.

 1. Які обов’язки покладаються на державну службу медико-соціальної експертизи:

а) лікування та реабілітація інвалідів;

б) визначення групи інвалідності, її причини та термінів;

в) надання медико-соціальної допомоги інвалідам;

г) соціальний захист інвалідів.

 1. Що відноситься до основних причин зростання інвалідності з дитинства:

а) науково — технічний прогрес;

б) несприятливі умови праці жінки;

в) зниження народжуваності і зростання хронічної захворюваності;

г) зростання дитячої смертності.

 1. Які з перерахованих методів відносяться до засобів реабілітації:

а) психологічна корекція і методи фізичної терапії;

б) клубні форми роботи;

в) спортивні заходи;

г) інтенсифікація освітньої діяльності.

 1. Основними завданнями, що стоять перед санаторно-курортними установами є:

а) загальне охоплення населення;

б) медичне обслуговування хронічних хворих;

в) медичне обслуговування гострих хворих;

г) діагностичні заходи.

 

Тема 2. Дослідження та оцінка функціонального стану серцево-судинної, дихальної, вегетативної нервової системи

Актуальність теми Одним з основних питань медичної реабілітації є постановка реабілітаційного діагнозу (діагностика) вибір адекватних методів і методик реабілітації (лікування), а також контроль ефективності реабілітаційних заходів. Лікар-реабілітолог, який здійснює відбір пацієнтів, спортсменів для тих чи інших методів реабілітації, зобов’язаний володіти загальними і спеціальними методами обстеження спортсменів і хворих. У функціональні обов’язки лікаря-реабілітолога, входить право постановки діагнозу, призначення лікування та здійснення контролю ефективності реабілітації.

Загальна мета: Опанувати методи дослідження та оцінки функціонального стану серцево-судинної, дихальної, вегетативної нервової системи з формулюванням реабілітаційного діагнозу

Конкретні цілі – знати:

 • функціональні обов’язки лікаря реабілітолога;
 • види та алгоритм проведення функціональних проб;
 • основні завдання функціонального дослідження;
 • методики проведення функціональних проб та їх оцінку;
 • методики проведення ортостатичної, кліностатичної проб;
 • основи формулювання реабілітаційного діагнозу.

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 • вести карту обстеження за функціональними пробами;
 • проводити функціональні проби та оцінювати їх результати;
 • готувати пацієнтів до проведення функціональних проб;
 • визначати типи реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження;
 • проводити медикаментозні проби;
 • складати лікарський висновок за результатами функціональних проб

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні запитання:

 1. Функціональні обов’язки лікаря реабілітолога.
 2. Дослідження та оцінка функціонального стану організму за допомогою функціональних проб.
 3. Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці.

4.Основні завдання функціонального дослідження.

 1. Методика проведення проб і їх оцінка.
 2. Функціональні проби зі зміною положення тіла у просторі (ортостатична, кліностатична).
 3. Типи реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження.
 4. Роль ЕКГ та комп’ютерної спірографії в оцінці ефективності фізичної реабілітації. Електроміографія.

9 .Медикаментозні проби.

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Боголюбов В.М. Общая физиотерапия / В.М.Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. — М.; СПб., 1998. — 480 с.
 2. Золотарева Т.А. Медицинская реабилитация /Т.А. Золотарева, К.Д. Бабов — К.: КИМ, 2012. — 496 с.
 3. Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В., та інші. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина. — К.: Здоров,я, 1995. — 312 с.
 4. Клиническая физиотерапия / Оржешковский В.В., Волков Е.С., Тондий Л.Д. и др.; под ред. В.В.Оржешковского. — К.: Здоров,я, 1984. — 448 с.

 

Визначення та оцінка стану здоров’я здійснюється шляхом дослідження органів і систем за загальноприйнятими методиками. Визначається стан верхніх дихальних шляхів (ЛОР-органів), серцево-судинної, дихальної, нервової, нервово-м’язової системи, а також стан аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного і ін). Крім того, отримані дані доповнюються результатами функціональних проб, біохімічними та іншими дослідженнями.

Функціональна проба — це точно дозований вплив на організм того чи іншого чинника, яке дозволяє вивчити реакцію фізіологічних систем на конкретний подразник, а також дає можливість отримати уявлення про характер реагування організму в реальних умовах.

Фактори, які впливають на вегетативний тонус і параметри серцевої діяльності, можуть бути різними, в залежності від конкретних завдань функціонального дослідження. Класифікація функціональних проб проводиться в залежності від фактора, що впливає. Виділяють:

І. Проби з фізичними навантаженнями:

ІІ. Проби, пов’язані зі змінами умов навколишнього середовища.

 1. Дихальні проби:

а) із затримкою дихання під час вдиху (проба Штанге);

б) із затримкою дихання під час видиху (проба Генчі);

в) зі змінами газового складу вдихуваного повітря.

 1. Температурні проби:

ІІІ. Проби зі зміною венозної реверсії крові до серця:

 1. Проби зі змінами положення тіла в просторі:

а) ортостатична (активна, пасивна);

б) кліностатична.

 1. Проби з напругою (проба вальс, проби Флека і Бюргера).
 2. Харчові проби (аліментарні).
 3. На толерантність до глюкози;
 4. На виведення рідини і ін.

При проведенні більшості функціональних проб необхідно дотримуватися такої схеми:

 1. Визначення та оцінка вихідних (тобто в стані спокою) даних показників, які досліджуються.
 2. Вивчення характеру і ступеня змін цих показників під впливом функціональної проби.
 3. Аналіз тривалості і характеру відновного періоду, протягом якого досліджувані показники повертаються до початкового рівня.

Слід також звернути увагу на особливості реєстрації деяких показників, головним чином це стосується частоти пульсу, при проведенні функціональних проб. Для того щоб вивчити реакцію даного показника, його підраховують нема за хвилину, а за більш короткі проміжки часу, найчастіше це 10, 15 або 30 секунд, а при необхідності перераховують за хвилину.

Таким чином, дані функціональні проби дозволяють оцінити пристосування організму до фізичних навантажень різного характеру і різної інтенсивності.

Оцінка результатів вище наведених проб здійснюється шляхом вивчення типів реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Виникнення того чи іншого типу реакції пов’язано зі змінами гемодинаміки, які відбуваються в організмі при виконанні м’язової роботи.

Лікарський висновок. За результатами обстеження складається медичний висновок. Він включає визначення «вегетативного паспорту» (стайєрських і спринтерських можливостей), оцінку стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рівня фізичної підготовленості за показниками фізичної працездатності. При наявності патології виставляють реабілітаційний діагноз для проведення занять в спеціальній групі. Розподіл студентів за видами спорту проводять згідно з рекомендаціями лікаря в залежності від генотипу і «вегетативного паспорту». Ваготонікам рекомендують стаєрські види спорту, симпатотоникам — спринтерські. За цими показниками здійснюється розподіл на медичні групи (основну, підготовчу, спеціальну) осіб, що займаються фізкультурою в навчальних закладах або приступають до занять оздоровчою фізкультурою в групах здоров’я, в фітнес-клубах тощо.

До основної групи включають осіб здорових, із середнім або вищим рівнем фізичного розвитку і фізичної працездатності. До підготовчої групи визначають осіб здорових або з незначними порушеннями в стані здоров’я без ознак декомпенсації, але з низьким рівнем фізичного розвитку і фізичної працездатності. До спеціальної групи відносять осіб з порушеннями в стані здоров’я постійного або тимчасового характеру (що вимагають тривалого періоду відновлення порушених функцій). Для кожної групи передбачені певні програми занять фізкультурою.

Надалі, поглиблені обстеження для уточнення правомірності продовження занять фізкультурою в зазначеній групі або можливості переведення в іншу групу проводять наступним чином: в основній групі на початку навчального року, в підготовчій — на початку кожного семестру, в спеціальній групі один раз в квартал.

 

Література:

Основна

 1. Спортивная медицина.Под ред. Сокрута, Казакова,2009. 780с.
 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник/ Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
 3. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 4. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.
 5. Медична реабілітація. Підручник. Під. Ред.. Сокрута В.М. Яблучанського М.І. 2015 р. 576

Допоміжна

 1. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.
 2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: Олімпійська література, 2005. –  248 с.
 3. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу /За ред. В.В. Клапчука, О.С. Полянської. – Чернівці: Прут, 2006. – 208 с.
 4. Полянська О.С., Тащук В.К.. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 232с.
 5. Спортивная медицина. Учебник / Макарова Г.А. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.еологіїри, 1981 р.
 6. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей ред. С.Н. Попова. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2004. – 608 с

      Теоретичні питання:

 1. Класифікація фізичних навантажень.
 2. Класифікація функціональних проб.
 3. Оцінка результатів проби Руф’є.
 4. Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.
 5. Проби із затримкою дихання. Методика проведення та оцінка проб Штанге, Генча.
 6. Методика проведення та оцінка динамічної спірометрії.
 7. Методика проведення та оцінка проби Розенталя.
 8. Загальна характеристика  проб для вивчення функціонального стану вегетативної нервової системи.
 9. Методика проведення та трактування результатів орто- та кліностатичної проб.
 10. Визначення фізичної працездатності.
 11. Методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні тесту РWC 170
 12. Методика проведення Гарвардського степ-тесту, оцінка фізичної підготовленості.
 13. Методика визначення максимального споживання кисню.
 14. Розрахунок показника МСК за номограмою Астранда.
 15. Методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні тесту Навакі.
 16. Методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні тесту Купера.

Ситуаційні задачі.

Задача №1.
М, 22 роки, студент. В анамнезі хронічний бронхіт з загостреннями 2-3 рази на рік протягом 4 років, дитячі інфекції: вітряна віспа, краснуха. Фізичною культурою і спортом не займається. Шкідливих звичок не має. Об’єктивно: зріст 187см, вага 65кг, ІМТ = 18,6, АТ = 110 / 70мм.рт.ст, РS = 78, шкірні покриви блідо-рожеві, астенічної статури, лопатки відстають від грудної клітки на 3 см, м’язовий корсет розвинений слабко, при огляді виявлена сколіотична постава.

1) Оцінити фізичний розвиток.

2) Визначити медичну групу.

3) Рекомендації.

4) Виберіть кращий вид спорту

5) Скільки всього медичних груп, перерахуйте

відповідь:

 1. Фізичний розвиток слабкий
 2. Мед.группа 111
 3. ЛФК: лікувальна гімнастика, гімнастика у воді, заняття спортом: плавання стилем брас, волейбол, баскетбол, лижі, масаж спини, живота, грудної клітини. При загостренні хронічного бронхіту після основного лікування показані статичні і динамічні дихальні вправи в поєднанні з загальнозміцнюючим.
 4. Плавання
 5. Підготовча, основна і спеціальна

Задача№2.
Ж, 17 років, соматично здорова. Скарг не пред’являє. В анамнезі апендектомія 5 років тому, без ускладнень. Шкідливі звички заперечує. Фізичний розвиток середній, постава правильна. Спортивного анамнезу не має.

Проба Летунова: АТ перед пробою 120/80 мм.рт.ст. Пульс 76.

Проба з 20 присіданнями за 30 секунд:

хвилина АТ сист. АТ диаст. Пульс
1 180 70 84
2 140 70 81
3 120 80 76

 

15-ти секундний біг:

хвилина АТ сист. АТ диаст. Пульс
1 150 75 93
2 130 80 84
3 120 80 75

 

3-х хвилиннй біг на місці:

хвилина АТ сист. АТ диаст. Пульс
1 170 80 123
2 130 70 96
3 120 70 99

Питання:

 1. Визначити тип реакції.
 2. Визначити адаптаційні можливості.
 3. Рекомендовані види спорту при даному типі реакції.
 4. Скільки всього типів реакцій на фізичне навантаження.
 5. Вкажіть час відновлення при проведенні проби Мартіне.

відповідь:

 1. Гіпертонічний тип реакції
 2. Адекватні адаптаційні можливості (тому що відновлення АТ на 3 хвилині).
 3. Плавання, велосипед, пілатес.
 4. П’ять типів
 5. Три хвилини

Задача №3

Ж., 55 років. В анамнезі гіпертонічна хвороба протягом 15 років. Регулярно приймає гіпотензивні препарати. На даний момент скарг не пред’являє. Об’єктивно: хвора підвищеного харчування, зростання 165см, вага 70 кг, ІМТ = 26, АТ = 135/85 мм.рт.ст, пульс = 72 в хвилину

Питання:

1.Визначити медичну групу.

 1. Рекомендації.

3.Скільки всього типів реакцій на фізичне навантаження.

4.Вкажіть час відновлення при проведенні проби Мартіне.

 1. Вкажіть час відновлення при проведенні проби Летунова в нормі.

відповідь:

1.III медична група

2.ЛФК: лікувальна гімнастика, дозована ходьба, тренажери загальної дії, фізичні вправи в басейні і лікувальне плавання, масаж.

 1. П’ять типів

4.Три хвилини

5.Пять хвилин

Задача № 4.

Регбіст, 25 років, зріст 181 см, вага 88 кг. Фактична ЖЄЛ складає 6000мл.

 1. Як розрахувати ДЖЕЛ, використовуючи формулу Антоні?
 2. Розрахуйте ДЖЕЛ, використовуючи, формулу Антонії.
 3. Виразіть фактичну ЖЕЛ у відсотках від належної величини.
 4. Оцініть.
 5. З якою метою розраховуються ЖЕЛ, ДЖЕЛ?

відповіді:

 1. В основу формули покладена величина основного обміну. Її знаходять за таблицями Гарріс-Бенедикта відповідно статі, віку і масі тіла.ДЖЕЛ = величина основного обміну х до, де до — коефіцієнт: 2,3 у жінок, 2,6 — у чоловіків.
 2. 5236 мл (ДЖЕЛ);
 3. 115%
 4. Висока.
 5. Для правильного трактування показників зовнішнього дихання, отриманих при дослідженні хворого.

 

Задача №5.

У спортсмена при спірографії визначається ДО = 900мл .; ЧД = 12уд. в хв.

 1. Дайте визначення МОД.
 2. За якою формулою розраховується МОД?
 3. Розрахуйте МОД.
 4. Показники норми в спокої.
 5. На що потрібно звернути увагу, при оцінці результатів.

відповіді:

 1. Хвилинний об’єм дихання (МОД) — обсяг вдихуваного або видихуваного повітря за 1 хв.
 2. Розраховується шляхом множення величини дихального обсягу на частоту дихання.
 3. 10 л / хв.
 4. У спокої МОД дорівнює 6-9 л.
 5. Важливо, щоб МОД зростав за рахунок глибини, а не частоти дихання, що не приводить до надмірного витраті енергії.

 

Тема 3. Медична реабілітація в хірургії

Актуальність теми. Комітет ВООЗ (1980р.) дав визначення медичної реабілітації: реабілітація — це активний процес, метою якого є досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворювання або травми функцій, або, якщо це неможливо — оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу інваліда, найбільш адекватна інтеграція його у суспільстві. Таким чином, медична реабілітація включає заходи щодо запобігання інвалідності в період захворювання і допомогу індивіду у досягненні максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в рамках існуючого захворювання. Серед інших медичних дисціплін реабілітація займає особливе місце, оскільки розглядає не тільки стан органів та систем організму, але і функціональні можливості людини в його повсякденному житті після виписки з медичної установи.Основні загальні положення і принципи реабілітації для хірургічних хворих мають деякі особливості. Комплекс відновних заходів повинен починатися з перших днів. Після стихання болю з 2-5-го дня, наряду з медикаментозною терапією, проводиться лікувальна фізкультура, масаж фізіотерапевтичні процедури, психотерапевтичний вплив на хворого. Необхідно дотримуватися безперервності, етапності і наближеності реабілітаційних заходів, комплексність використання засобів відновного лікування для сумування позитивного ефекту від різних лікувальних факторів. Необхідно враховувати індивідуальні особливості постраждалого (супутні захворювання ).

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання медичної реабілітації, використовувати методи медичної реабілітації в практичній діяльності лікаря-хірурга. Вміти визначати приналежність пацієнтів до виду «вегетативного паспорту». Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів у хірургічних хворих.

Конкретні цілі – знати:

 • клініко-фізіологічне обгрунтування застосування комплексів ЛФК у доопераційному періоді;
 • покази та протипокази до застосування ЛФК у хірургічних хворих;
 • комплекси ЛФК для післяопераційних хворих, враховуючи режими рухової активності;
 • етапи реабілітації травматологічних хворих;
 • іммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • постіммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • період відновлення у травматологічних хворих. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • особливості методики ЛФК при дефектах постави, комплекси ЛФК;
 • Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:
 • складати комплекси лікувальної гімнастики залежно від періоду реабілітації у хірургічних і травматологічних пацієнтів;
 • складати комплекси ЛГ для хворих після операцій на черевній порожнині;
 • складати комплекси ЛГ для хворих після операцій на грудній порожнині;
 • складати комплекси ЛГ для хворих після операцій на органах малого тазу;
 • складати комплекси ЛГ для хворих після операцій на кінцівках.

Опанувати (конкретні цілі):

 • контролювати проведення лікувальної гімнастики з ушкодженням, у до та післяопераційному періодах;
 • контролювати проведення комплексів ЛГ у хворих після операцій на черевній порожнині;
 • контролювати проведення комплексів ЛГ у хворих після операцій на грудній порожнині;
 • контролювати проведення комплексів ЛГ у хворих після операцій на органах малого тазу;
 • контролювати проведення комплексів ЛГ у хворих після операцій на кінцівках.

 Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Етапи медичної реабілітації в хірургії.
 2. Роль лікувальної гімнастики у післяопераційних хворих.
 3. Дихальні вправи у післяопераційних хворих.
 4. Апаратна фізіотерапія в хірургії.
 5. Завдання и особливості методів фізичної реабілітації у пред- та післяопераційні періоди при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду.
 6. Завдання и особливості методів фізичної реабілітації у пред- та післяопераційні періоди при оперативних втручаннях на органах грудної порожнини  залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду.
 7. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування після хірургічного втручання.

Якщо при виконанні наведених вище тестових завдань у вас виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой – М.: Медицина, 1995. – 400 с.
 2. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Б-ка студента-медика).
 3. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 4. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: навчальний посібник. – Київ: Олімпійська література, 2006. – 196 с.
 5. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.

 

Після операції, зазвичай, повинен пройти певний період часу, що б відновити функцію прооперованого органу або кінцівки. Що б процес відновлення протікав максимально швидко, необхідно нормалізувати кровообіг і іннервацію в тій області, де було проведено оперативне втручання. Це основний принцип післяопераційної реабілітації. І зазвичай це досить важко зробити. Організм з якихось причин «починає менше приділяти уваги» оперованому місцю. В результаті рівень кровообігу в цьому місці знижується, і відновні процеси сповільнюються. Може початися утворення келоїдних рубців (перша ознака нестачі кровообігу), спайок, непроходячих болів, незгасаючого запального процесу, набряклості.

Після порожнинних операцій нерідко виникають свищі, погано загоюються. Так само людина може відчувати побічну дію наркозу, у вигляді головного болю і періодично одурманеного стану. Іноді операцію доводиться повторювати, і навіть не один раз. Однак насправді можна відновити організм за досить короткий час так, що ці події не будуть проявлятися і ускладнення не обтяжать подальше життя.

Післяопераційна реабілітація полягає в наступному:потрібно, щоб організм почав ставитися до оперованої області як до не оперуваної. Тоді відновитися кровообіг, швидко піде запалення і больові відчуття, область розрізу заросте без рубців, швидко стануть зникати свищі.

Досліди американських ескулапів показали: чим більше пацієнт перед операцією навантажує себе фізично, тим швидше потім одужує. Мається на увазі те, що дозовані фізичні навантаження мають загальну стимулюючу дію практично на всі системи організму. Однак, при цьому досить важко визначити, на яку з систем людського організму дозовані фізичні навантаження діють особливо ефективно. Тут думки фахівців розділилися і у кожного свої аргументи.

Деякі вчені припускають, що дозовані фізичні вправи стимулюють нервову систему, якій і належить основна роль в одужанні. Адекватний тонус цієї системи не дозволяє організму чахнути і лежати на лікарняному ліжку. Постійне надходження нервових імпульсів в активно треновані м’язові групи підтримують всі процеси в стані бойової готовності. Поки мозок в стані регулярно і своєрідно обмінюватися інформацією з периферійними ділянками тіла за допомогою нервових волокон, їх активність і функціональна придатність залишаються на рівні достатньому для одужання. У комплексному лікуванні хворих у до- та післяопераційний широко застосовують засоби ЛФК: раціональний руховий режим, фізичні вправи, природні чинники та масаж.

Лікувальна дія фізичних вправ та інших засобів після операцій на органах черевної порожнини та торакальних операцій виявляється у вигляді тонізуючого, нормалізуючого, трофічного та компенсаційного впливу. Головними фізіологічними механізмами дії фізичних вправ є нервовий та нейрогуморальний. Виконання фізичних вправ ставить хворого в умови активної та свідомої участі у лікувальному процесі, що в свою чергу має великий вплив на його психічний стан і підвищує впевненість у своїх силах і близькому одужанні. Головний чинник – підвищення м’язового тонусу – зумовлює зміну вегетативних функцій. За теорією моторно-вісцеральних рефлексів моторний апарат є провідним стимулятором нервової і гуморальної регуляції дихання, кровообігу та інших систем.

До операції хворим, які поступають до хірургічного стаціонару для негайних оперативних втручань, звичайно призначають суворий чи розширений ліжковий режими (рідше палатний режим). Особам, які поступають для планових операцій, частіше призначають палатний та вільний режими.

 • Основними завданнями лікувальної фізкультури до операції є психофункціональна підготовка хворих до хірургічного втручання та освоєння вправ, які застосовуватимуться в найближчий час після операції.У післяопераційному періоді об’єм фізичного навантаження визначається руховим режимом.

Суворий ліжковий режим створює оперованому хворому умови для фізичного та психічного спокою, втілює та підтримує впевненість у сприятливому наслідку операції; полегшує діяльність серцево-судинної та дихальної систем, знижує ступінь проявів супутніх захворювань та вікових органічних і функціональних зрушень, поліпшує загальний та місцевий крово- і лімфообіг, поновлює порушений механізм дихання (навчити правильно використовувати грудне та діафрагмальне дихання, вміти видалити мокротиння), запобігти розвитку застійних явищ і рефлекторних спазмів у легенях, малому тазі, тромбозів, емболій, внутрішньочеревних зрощень, атонії кишок, труднощам сечовипускання, надмірному рефлекторно-больовому щадінню операційної рани.

 • Хворий постійно перебуває у ліжку, лежачи на спині, на боці або напівсидячи. Зміну положення хворого, повертання тулуба, туалет та годування проводять за допомогою обслуговуючого персоналу. У разі важкого стану хворих використовують в основному статичні та динамічні дихальні вправи середньої глибини. Їх слід виконувати в повільному темпі під наглядом лікаря, інструктора ЛФК, самостійно за індивідуальними завданнями кожні 15-20 хв. Призначають дихальні вправи статичного і динамічного характеру, активні рухи для дрібних та середніх  м’язів верхніх і нижніх кінцівок, які поступово доповнюють рухами у великих суглобах кінцівок. Темп рухів повільний. Загальнозміцнювальні вправи поєднують з дихальними у співвідношенні 1:1.  Показами до суворого ліжкового режиму є: 1-ша — 2-га доба після резекції шлунка, накладання гастроентероанастомозу з ваготомією та дренуючими операціями, ушивання проривної виразки шлунка, у знесилених хворих із ускладненим перебігом захворювання; 1-ша — 2-га доба після апендектомії (проривна і гангренозна форми), операція з приводу великих рецидивних гриж, завороту кишок; 1-ша — 2-га доба після видалення жовчного міхура, операції з приводу гострого панкреатиту, після видалення пухлин органів черевної порожнини, позаочеревинного простору, видалення нирки, селезінки, після операцій у хворих з наявністю важких супутніх захворювань, а також після операцій, які супроводжувались значними технічними труднощами і великою втратою крові.

Розширений ліжковий режим забезпечує відносний фізичний і психічний спокій, створює умови для поліпшення діяльності серцево-судинної  та дихальної систем; підвищує нервово-м’язевий та емоційний тонус організму, мобілізує цілеспрямованість хворого на одужання; знижує негативний вплив вимушеного спокою; сприяє швидкій мобілізації регулюючої функції центральної нервової системи, поновлює умовно-рефлекторні зв’язки між руховим апаратом, вегетативними центрами та внутрішніми органами, підвищує функціональний стан серцево-судинної, дихальної, травної систем, сечових органів, стимулює обмін речовин. Запобігає розвиткові вторинних ускладнень (бронхітів, запалень легень, атонії кишок, метеоризму, розходження швів, пролежнів, атрофії м’язів, дистрофії міокарда); поліпшує венозний кровообіг і запобігає розвиткові тромбозів та емболій; стимулює діяльність травного тракту, сприяючи усуненню явищ парезу шлунка та кишок, запобігає внутрішньочеревним зрощенням, прискорює регенеративні процеси та відволікає хворих від болісних відчуттів, пов’язаних з операцією; відновлює навички самообслуговування.

 

Література

                                                          основна:

 1. Епифанов, В.А.Лечебная физкультура / В.А.Епифанов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 567 с.
 2. Улащик, В.С., Лукомский, И.В. Общая физиотерапия / В.С.Улащик, И.В.Лукомский. Минск, 2003. 520 с.
 3. Смычек, В.Б.Основы реабилитации: курс лекций / В.Б.Смычек. Мн., 2000. С. 5-18.
  Багель, Г.Е., Рысевец, Е.В. Физиотерапия и кинезитерапия в комплексном лечении и реабилитации больных пневмониями: учебно-методическое пособие / Г.Е.Багель, Е.В.Рысевец. Минск, 2005. 16 с.
  Багель, Г.Е. Массаж в клинике внутренних болезней: учебно-методическое пособие / Г.Е.Багель [и др.]. Минск, 2002. 33 с.
 4. Каусова Г. К.Организация и эффективность реабилитации в медицинских учреждениях // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2002. – № 6. – С. 32–33.
 5. Клячкин Л. М.Санаторная реабилитация в гериатрии / Л. М. Клячкин, А. М. Щегольков, И. Л. Клячкина // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2000. – № 1. – С. 35–40.
 6. Куликов М. П.Механизм повышения эффективности деятельности больницы восстановительного лечения // Экономика здравоохранения. – 2000. – № 1. – С. 20–22.
 7. Лильин Е. Т.Задачи и формы работы реабилитационных центров в современных условиях // Детская больница. – 2001. – № 1. – С. 13–15.
 8. Матвеев Е. В.Компьютерный стабилометрический диагностический и реабилитационный комплекс «Стабилотест» / Е. В. Матвеев, А. А. Васильев, Д. В. Алешкин // Медицинская техника. – 2000. – № 6. – С. 47–51.
 9. Новыеметоды реабилитации в санаторно-курортных учреждениях / А. Н. Бойков, Н. П. Ту-манова, О. В. Алехина и др. // Современные технологии. – 2001. – № 5. – С. 17–19.
 10. Опытприменения механических колебаний инфра- и низкочастотного диапазона в клинической практике / М. Д. Дидур, Д. П. Рыбаков, О. Н. Титова и др. // Современные технологии. – 2002. – № 4. – С. 16–19.
 11. Осадчих А. И.Проблемы инвалидности и реабилитация в Российской Федерации // Медицина труда и промышленная экология. – 2002. – № 4. – С. 1–4.
 12. Разумов А.Восстановительная медицина в системе здравоохранения и медицинской науки // Врач. – 2003. – № 1. – С. 3–4.
 13. Романов Ф. А.Опыт использования больничной информационной системы в санатории-профилактории ОАО «Кондопога» / Ф. А. Романов, А. В. Гусев // Медицинский академический журнал. – 2001. – Прил. 1. – С. 54.
 14. Романов Ф. А.Организация работы центра реабилитации и стационара с использованием информационной системы / Ф. А. Романов, И. П. Дуданов, А. В. Гусев // Медицинский академический журнал. – 2002. – Прил. 2. – С. 55.

Допоміжна

 1. Системанеосознаваемой вербальной аудио- и визосуггестии в оптимизации медицинской реабилитации / Ю. С. Голов, А. Г. Ситников, В. Ф. Шевченко и др. // Военно-медицинский журнал. – 2000. – № 1. – С. 66–70.
 2. Совершенствованиеработы амбулаторных отделений медицинской реабилитации / В. Н. Григорьева, И. А. Камаев, М. С. Голод и др. // Здравоохранение Российской Федерации. – 2000. – № 4. – С. 28–32.
 3. Советов А. А.Роль отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в реабилитационном госпитале / А. А. Советов, Д. О. Свирин // Военно-медицинский журнал. – 2000. – № 1. – С. 80–81.
 4. Современныеподходы в восстановительной медицине: Компьютерное электроимпульсное сканирование и биоадаптивная электроимпульсная трансэпителиальная терапия // Современные технологии. – 2002. – № 3. – С. 8–9.
 5. Становлениеи перспективы развития медицинской реабилитации в Вооруженных Силах Российской Федерации / И. М. Чиж, В. Н. Иванов, Ю. С. Голов, А. М. Щегольков // Военно-меди-цинский журнал. – 2000. – № 1. – С. 4–15.

Теоретичні питання:

 1. Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування комплексів ЛФК у

доопераційному періоді.

 1. Покази та протипокази до застосування ЛФК у хірургічних хворих.
 2. Комплекси ЛФК для післяопераційних хворих, враховуючи режими рухової активності.
 3. Етапи реабілітації хірургічних хворих.
 4. Іммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК.
 5. Постіммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК.
 6. Період відновлення у хірургічних хворих. Засоби, методи, комплекси ЛФК.
 7. Особливості методики ЛФК при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини.
 8. Особливості методики ЛФК при оперативних втручаннях на органах грудної порожнини.
 9. Особливості методики ЛФК при оперативних втручаннях на органах малого тазу.
 10. Особливості методики ЛФК при оперативних втручаннях на хребті.

 

Тема 4.  Медична  реабілітація  в травматології та ортопедії.

           

Застосування фізичних вправ при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату сприяють загоєнню ран, поліпшенню кровопостачання і усунення застійних явищ в пошкоджених частинах тіла, попередження ускладнень — контрактур, м’язової дистрофії спайок і ін. Фізичні вправи надають нормалізуючий вплив на рівень основних ‘нервових процесів, підвищують тонус кори великих півкуль головного мозку, діють психотерапевтичних, швидше відновлюють сили хворого. Фізичні вправи призначають в перші дні після надходження хворого в стаціонарі з урахуванням стану хворого і його індивідуальних особливостей. Весь курс фізичної реабілітації умовно поділяють на 3 періоди: іммобілізації; постіммобілізаціонний; відновний. Важливим досягненням в реабілітації стало усвідомлення ролі феномена «learned non-use» ( «розучився використовувати»). Цей термін має відношення до анатомічно збережених нервових ланцюгів, які вимикаються після тривалого періоду бездіяльності. Подібно м’язам, які гіпотрофуются, якщо перестають брати участь в рухах, нервові ланцюги також можуть втратити свої функції. Дослідження показали, що даний феномен звернемо за рахунок інтенсивних тренувань (фізичних вправ) навіть після десятиліть паралічу.

Останнім часом активно розвиваються методики корекції рухів шляхом багатоканальної функціональної електричної стимуляції м’язів в точній відповідності з природною програмою їх збудження і скорочення в руховому акті. При цьому в якості джерела біологічного зворотного зв’язку (БОС) використовується кут згинання в одному з суглобів кінцівки, що знаходиться в тісній кореляції з параметрами біоелектричної активності м’язів в нормі. Багато апаратів для електростимуляції з’єднують з пристроями для проведення відновного лікування (наприклад, велотренажером). ЛФК у неврологiчнiй клiнiцi є методом вiдновної терапiї. Її широко застосовують у лiкуваннi пiслятравматичних cтaнiв, судинних та iнфекцiйних уражень центральної та периферичної нервової системи.

Застосування ЛФК сприяє бiльш повноцiнному функцiональному вiдновленню порушеної рухової активностi, загальному оздоровленню органiзму, скороченню тepмiнiв непрацездатностi, якнайшвидшiй фiзичнiй та трудовiй реабiлiтацiї.

ЛФК призначають особам iз захворюваннями нервової системи як метод патогенетичної, неспецифiчної, комплексної терапiї та профiлактичної медицини.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання медичної реабілітації, використовувати методи медичної реабілітації в практичній діяльності лікаря травматолога-ортопеда. Вміти визначати приналежність травматологічних хворих до виду «вегетативного паспорту». Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів в травматології.

Конкретні цілі – знати:

-клініко-фізіологічне обгрунтування застосування комплексів ЛФК у травматологічних хворих;

 • покази та протипокази до застосування ЛФК у травматологічних хворих;
 • комплекси ЛФК для післяопераційних хворих, враховуючи режими рухової активності;
 • етапи реабілітації травматологічних хворих;
 • іммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • постіммобілізаційний період. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • період відновлення у травматологічних хворих. Засоби, методи, комплекси ЛФК;
 • особливості методики ЛФК при дефектах постави, комплекси ЛФК;
 • засоби і методи ЛФК при всіх формах плоскостопості;
 • ступені сколіозу, завдання та особливості ЛФК;
 • остеохонроз хребта, завдання, методи, форми ЛФК.

        Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 • складати комплекси лікувальної гімнастики залежно від періоду реабілітації у травматологічних пацієнтів;
 • складати комплекси ЛГ для хворих з порушенням постави;
 • складати комплекси ЛГ для хворих з деформацією склепіння стопи;
 • складати комплекси ЛГ для хворих із остеохондрозом хребта;
 • складати комплекси ЛГ для хворих зі сколіозом.

Опанувати (конкретні цілі):

 • контролювати проведення лікувальної гімнастики з ушкодженням, у до та післяопераційному періодах;
 • контролювати проведення комплексів ЛГ у хворих з порушенням постави;
 • з плоскостопістю, перелік спеціальних вправ; при остеохондрозі хребта, перелік спеціальних вправ; для хворих зі сколіозом, перелік спеціальних вправ.

 

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Засоби реабілітації при переломах в імобілізаційному та постімобілізаційному періоді. Етапи реабілітації.
 2. Масаж. Апаратна фізіотерапія.
 3. Показання та протипоказання до застосування фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового апарату.
 4. Покзання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при ортопедичних порушеннях у дітей.
 5. Особливості методики і спеціальні вправи при плоскостопості, порушеннях постави та сколіозі залежно від його ступеня.
 6. Особливості методики і спеціальні вправи при уродженій м’язовій кривошиї, уродженому вивиху стегна.
 7. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування.

Якщо при виконанні наведених вище тестових завдань у вас виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 

 1. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.
 2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.
 3. Руководство по кинезитерапии / Под ред. Л. Бонева, П. Слынчева и Ст. Банкова. – София: Медицина и физкультура, 1978. — 357 с.
 4. Терновой Е.В., Кравченко А.А., Лещинский А.Ф. Реабилитационная терапия при травмах костно-суставного аппарата. — Киев: Здоров’я, 1982. — 184 с.
 5. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с.

Період іммобілізації відповідає кістковому зрощенню уламків, яке настає через 30-90 днів після травми. Завдання реабілітації в цьому періоді: підвищення життєвого тонусу хворого; покращення функції серцево-судинної, дихальної систем, шлунково-кишкового тракту, обмінних процесів, імобілізованих. кінцівок.

Доцільними є форми ЛФК: УГГ, лікувальна гімнастика (1-3 рази на день), що включають статичні і динамічні дихальні вправи, загально-розвиваючі вправи, що охоплюють всі м’язові групи, вправи на координацію, рівноваги. Вправи для симетричною кінцівки, ідеомоторні і ізометричні вправи на іммобілізованих м’язові групи, для профілактики контрактур і гіпотрофії м’язів у вигляді самостійних індивідуальних занять. Масаж призначають з 2-го тижня один раз в день. Оволодівання найпростішими навичками самообслуговування.

Постіммобілізаційний період: починається після зняття гіпсової пов’язки або скелетного витягування. Клінічно і рентгенологічно в ці терміни відзначається консолідація області перелому і зниження сили і витривалості м’язів, амплітуди рухів в суглобах. Завдання періоду: підготовка хворого до вставання, тренування вестибулярного апарату, навчання навичкам пересування на милицях, відновлення функції пошкодженої кінцівки, нормалізація правильної постави. В цьому періоді використовуються: УГТ, лікувальна гімнастика, навантаження зростає за рахунок збільшення числа вправ і їх дозування, масаж 10-15 процедур, самостійні індивідуальні заняття, механотерапія, гідрокінезіотерапія, трудотерапія.

Відновлювальний період. У цей період можливі залишкові явища у вигляді обмеження амплітуди рухів в суглобах, зниження сили і витривалості м’язів пошкодженої кінцівки, що призводять до зниження працездатності. В цьому періоді призначаються УГГ, лікувальна гімнастика, самостійні індивідуальні заняття, дозована ходьба, механотерапія, гідрокінезотерапія.

Оцінка, ефективності лікування: під відновленням розуміється виконання хворим повного обсягу рухів в суглобах, відновлення м’язової сили, швидкості та координації рухів:

 1. Проводяться вимірювання:силове вимірювання амплітуди руху в суглобі за допомогою кутомірів (межа акт. і пас. рухів).
 2. Гоніометрія — вимір кривизни і руху в хребті, кути нахилу таза, (гоніометр Гамбурцева).
 3. Лінійні вимірювання сантиметровою стрічкою (довжину, окружність ушкодженої і здорової кінцівці в порівнянні).

4.Окружність кінцівки.

 1. М’язова сила (динамометр).

7.Тонус м’язів.

8.Прикладна цілеспрямовансть руху

9.Витривалість м’язів в статичній (динамограф) і динамічній (ергографія) роботі.

Травми хребта: Це найбільш важкі ушкодження, послідовність лікувальних заходів визначається давністю, ступенем, характером пошкодження і неврологічних розладів.

Лікування положенням, (хворого укладають на жорстке ліжко, витягування за допомогою петлі Гліссона) головний кінець піднімають на 50 см. (При згинальному переломі). При розгинальному переломі під голову вкладається невелика подушка і накладається витягування, лікувальна гімнастика призначається на 2-3 день (загально-розвиваючі вправи для дистальних відділів кінцівок і дихальні вправи в співвідношенні I: 2, в певному темпі з паузами, з повтореннями 4-6 разів, 2 -3 рази на день).

Через 15-30 днів після витягнення переходять протягом 8-10 днів в положення сидячи з розширенням рухового режиму (сидіти, пересуватися). Лікувальна гімнастика, дозована ходьба, самостійні індивідуальні заняття (напруження м’язів шиї). Протипоказані: рухи тулуба вперед.

Постіммобілізаціонний період: через 8-10 тижнів знімають фіксуючу гіпсову пов’язку. Лікувальна гімнастика в цей період спрямована на зміцнення м’язів шиї, плечового пояса і верхніх кінцівок, відновлення рухів в шийному відділі хребта. Лікувальну гімнастику проводять у вихідному положенні лежачи, потім сидячи і стоячи. Широко використовують вправи на координацію рухів, рівновагу, нормалізацію постави і ходи. Поряд з гімнастикою призначають масаж комірцевої зони м’язів спини і верхніх кінцівок, гідрокінезотерапію в басейні, трудотерапию.

Перелом хребта. Лікувальна гімнастика ділиться на 4 періоди:

-1 період (7-10 днів): Лікувальна гімнастика направлена ​​на підвищення життєвого тонусу, підтримку серцево-судинної, дихальної та травної систем, попередження зниження сили і витривалості м’язів. Застосовують дихальні вправи (статичні і динамічні), загальнорозвиваючі для дрібних і середніх м’язів, полегшені ковзаючі рухи в дрібних кінцівках, підведення тазу, протягом 10-15 хв., лежачи на спині, індивідуально.

-2 період (до 30 дня): Поряд з попередніми завданнями зміцнення м’язів тулубу, плечового пояса і тазового дна, вироблення «м’язового корсету», призначають заняття лікувальною гімнастикою протягом 20 хв., вже дозволяються повороти на живіт, екстензійні вправи, прогинання в грудному відділі, валик під груди в початковому положенні лежачи, в поєднанні з ізометричними (напрузі \ розслабленні м’язів спини, активні рухи нижніх кінцівок).

-3 період (до 45-60 дн.)

— Зміцнення м’язів тулуба і тазового дна

-Звичайно, координацію рухів і мобільності хребта. Основа — осьове поступове навантаження на хребет (стоячи на четвереньках, на колінах) лежачи на спині. Утримання тулуба в позі «ластівка» (лежачи на животі) — протягом 2-3 хв. і прямих ніг під кутом 45 ° — 23 хв.

Період через 60 днів після травми — йде адаптація до вертикального положення і в заняття включаються вправи у вихідному положенні «стоячи» (нахили, відведення і приведення ніг, напівприсідання), напрацьовується навик правильної постави, з гімнастичними предметами, біля гімнастичної стінки. При лікуванні перелому зі значною передньою компресією на 4-6 місяців накладається екстензійно гіпсовий корсет і лікувальну гімнастику призначають з перших днів після травми. Лікувальна гімнастика направлена ​​на зміцнення м’язів тулуба, кінцівки, масаж, рекомендують гідрокінезотерапію.

Масаж і фізіотерапія при переломах довгих трубчастих кісток і кісток плечового пояса. У цих випадках масаж призначають на 2-3-й день після травми в іммобілізаційному періоді. Залежно від способу іммобілізації можливості проведення масажу пошкодженої ноги різні: при гіпсовій пов’язці масаж проводиться вище і нижче її; при інших способах реабілітації, наприклад, при витягуванні, область масажу розширюється; при оперативному методі іммобілізації масаж проводиться вище операційної рани.

На місці перелому в перші дні після зняття пов’язки застосовують тільки легке комбіноване погладжування. Масаж починають проводити на 2-й день після травми. Хворий сидить, масажують протилежну від травмованої сторони частину спини і грудей. Прийоми: погладжування, вижимання, розминання (подушечками 4 пальців), ординарне розминання, фалангами пальців, зігнутих в кулак. На шиї проводять погладжування, вижимання і легке розминання. Тривалість сеансу 8-12 хв 2 рази в день.

Фізіотерапевтичні процедури також займають важливе місце в лікуванні та реабілітації при переломах. При іммобілізації кінцівок, щоб зменшити біль, застосовують УФО вище місця перелому в формі манжетки, УВЧ слаботеплової інтенсивності через гіпс (10-15 хв) щодня, индуктотермію область перелому. З 2-3-го тижня призначають ультразвук на область перелому, УФО. Хороший ефект дає УФО сегментарної зони — комірцевої, поперекової, в залежності від локалізації перелому. З 3-го тижня призначають на область перелому електрофорез кальцію в чергуванні з електрофорезом фосфору. Після зняття гіпсової пов’язки або через місяць після травми при інших способах іммобілізації застосовують парафінові, озокеритові і грязьові аплікації. Після зняття гіпсової пов’язки проводять електростимуляцію функціонально ослаблених м’язів. При розвитку тугорухливості суглобів перед проведенням занять ЛГ на область суглоба призначають ДДТ (діадинамічні струми). В подальшому в реабілітаційний комплекс включаються йодобромні, хлорид-натрієві, шалфейні, скипидарні та інші загальні ванни.

 

Література

основна

 1. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.
 2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.
 3. Руководство по кинезитерапии / Под ред. Л. Бонева, П. Слынчева и Ст. Банкова. – София: Медицина и физкультура, 1978. — 357 с.
 4. Терновой Е.В., Кравченко А.А., Лещинский А.Ф. Реабилитационная терапия при травмах костно-суставного аппарата. — Киев: Здоров’я, 1982. — 184 с.
 5. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с.

Допоміжна

 1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для медицинских работников. – М.: Советский спорт, 2001. – 272 с.
 2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия. Учебное пособие. – Том 1 и 2.. – М.: Советский спорт, 2004.
 3. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.
 4. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой – М.: Медицина, 1995. – 400 с.
 • Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Б-ка студента-медика).
 • Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 • Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: навчальний посібник. – Київ: Олімпійська література, 2006. – 196 с.
 • Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.

 

Тема 4. Медична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної і периферичної нервової системи.

Глибоке розуміння саногенетичних механізмів при патології нервової системи є запорукою успішності реабілітаційних заходів, так як сутність саногенетичних механізмів проявляється їх спрямованістю на пристосування (адаптацію) до навколишнього середовища на якісно новому рівні в зв’язку, з наявним або наявним в організмі патологічним процесом.

Такими саногенетичними механізмами, які в тісному взаємозв’язку і взаємозумовленості забезпечують пристосувальний ефект, а при патології — відновлення порушених функцій, особистого і соціального статусу хворих, є реституція, регенерація і компенсація.

Реституція — процес відновлення діяльності оборотно пошкоджених структур. При патології нервової системи реституційних зміни відбуваються в нервових клітинах, нервових волокнах і в структурних елементах нейродистрофічно змінених органів і тканин. Реституційні механізми здійснюються в основному завдяки проникності і збудливості мембран, нормалізації внутрішньоклітинних окислювально-відновних процесів і активації ферментних систем, наслідком чого є нормалізація біоенергетичної і білково-синтезуючої діяльності клітинних структур і відновлення провідності по нервових волокнах і синапсах. При реституції в нейронних і волокнистих структурах поліпшується біоенергетичне постачання, нормалізуються процеси проникності в клітинних мембранах, зростає біосинтетична, пластична і функціональна здатність.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання медичної реабілітації в неврології, використовувати методи медичної реабілітації в практичній діяльності лікаря невропатолога. Вміти визначати приналежність пацієнтів до виду «вегетативного паспорту». Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів.

Конкретні цілі – знати:

 • клініко-фізіологічне обгрунтування призначення фізічної реабілітації при інсульті;
 • етапи ФР при інсульті, їх характеристика;
 • фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної НС;
 • ЛФК при радикуліті;
 • ЛФК при невриті лицьового нерва;
 • ЛФК при невриті сідничного нерва;
 • ФР при травмах головного мозку.

Вміти:

 • скласти комплекс ЛГ при радикуліті;
 • скласти комплекс ЛГ при невриті лицьового нерва;
 • скласти комплекс ЛГ при невриті сідничного нерва;
 • скласти комплекс ЛГ при інсультах;
 • скласти комплекс ЛГ при травмах головного мозку

Опанувати (конкретні цілі):

 • скласти комплекс ЛГ при радикуліті;
 • скласти комплекс ЛГ при невриті лицьового нерва;
 • скласти комплекс ЛГ при невриті сідничного нерва;
 • скласти комплекс ЛГ при інсультах;
 • скласти комплекс ЛГ при травмах головного мозку.

 

Для оцінки вихідного рівня знань пропонується відповісти на наступні питання:

 1. Засоби медичної реабілітації при інсультах, невритах.
 2. Роль фізіотерапевтичних процедур, масажу.
 3. Остеохондроз. Види медичної реабілітації.
 4. Показання та протипоказання засобів медичної реабілітації при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.
 5. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування.

Якщо при виконанні наведених вище тестових завдань у вас виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Тестові завдання для контролю знань студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів ІУ рівнів акредитації (Навчальний посібник) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Магльований А.В., Смирнова О.Л., та ін.; за ред. проф. В.В. Клапчука та проф. А.В. Магльованого. – Дніпропетровськ: Мед академія, 2006. – 124 с.
 3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (Вибрані лекції для студентів) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Смирнова О.Л. та ін.; за ред. проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: Медакадемія, 2006. – 179 с.
 4. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів /В.В.Абрамов, В.В.Клапчук, О.Б.Неханевич [ та ін.]; за ред. професора В.В.Абрамова та доцента О.Л.Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с.

ФР при гострому порушенні мозкового кровообігу (iнсульті). Розрiзняють 3 етапи реабiлiтацiї хворих на iнсульт: l-й — раннiй вiдновний (до 3 мic), 2-й — пiзнiй вiдновний (до 1 року), 3-й — етап залишкових порушень рухових функцiй (понад 1 piк).

Визначаючи завдання, засоби i методики ЛГ на цих етапах реабiлiтації, враховують призначений руховий режим та ступiнь порушення рухових функцiй. Використовують суворий та розширений лiжковий режими, напiвлiжковий (палатний) i вiльний pyxовi режими. Розрiзняють l-й ступiнь порушення рухових функцiй (легкий парез), 2-й (помiрний парез), 3-й (парез), 4-й (глибокий парез) i 5-й ступiнь (плегія або паралiч). На ранньому вiдновному етапi лiкування хворому послiдовно призначають суворий лiжковий, розширений лiжковий (2а-2б), палатний та вiльний режим. Тривалiсть кожного рухового режиму залежить вiд стану хворого i ступеня порушень рухових функцiй. Чим 6iльшi порушення рухових функцiй виявленi, тим повiльнiше розширюються режими рухової активностi.

3ахворювання та травми периферичної нepвовoї системи. 3алежно вiд втягнення певної дiлянки нерва у запальний або травматичний процес розрiзняють тaкi захворювання: радикулiт (запалення нервових корiнцiв); неврит (запалення нервових стовбурiв); плексит (запалення нервових сплетень); полiневрити (запалення декiлькох нepвiв). Характерною рисою клiнiчної картини у хворих iз запальними i травматичними ушкодженнями периферичної нepвoвoї системи є порушення pyxoвoї функцiї та бiль. Периферичний паралiч i в’ялий парез супроводжуються м’язовими атрофiями, зниженням м’язового тонусу i сухожильних рефлексiв.

Завдання ЛФК: 1) полiпшити кровообiг i трофiчнi процеси в зонi ураження, сприяти усуненню судинних та трофiчних розладiв; 2) активi­зувати розсмоктування залишкових явищ запального процесу (профiлактика утворення зрощень та рубцевих змiн; 3) змiцнювати паретичнi м’язи i зв’язковий апарат; 4) запобiгти м’язовiй атрофії та тугорухливостi в суглобах або усунути їx; 5) розвивати й удосконалювати замiснi рухи та координацiю pухів; 6) протидiяти скривленню хребта та обмеженню рухомості хребта; 7) чинити оздоровчу та загальнозмiцнювальну дiю на органiзм хворого.

Неврит лицьового нерва. Клiнiчнi ознаки: паралiзований бiк обличчя млявий, дряблий, порушено мигання повiк, не закривається очна щiлина, рот перекошений у здоровий бiк, кут рота з цього боку опущений, мова нерозбiрлива. Найтяжче ускладнення невриту лицевого нерва — контрактура паретичних м’язiв та поява синкiнезiй. Лiкування комплексне: спецiальне положення (лейкопластична маска), лiкувальна мiмiчна гiмнастика (з 6-10-ro дня захворювання), масаж, фiзiотерапевтичнi процедури.

Темп виконання вправ повiльний або середнiй. Кожну вправу на початку курсу повторюють 10-15 разiв, потiм кiлькicть повторень збiльшують щодня на 3-5 i поступово доводять до 30-40 разiв. У мipy збiльшення амплiтуди самостiйних pухів i сили скорочення паретичних м’язiв слiд зменшувати допомогу у виконаннi вправ. Треба уникати втоми уражених м’язiв. Пiдтримувати тонус м’язiв на боцi ураження й полiпшити проведення нервових iмпульсiв допомагає масаж.

Масаж починають з дiлянки лоба погладжувальними руками долоннoї поверхнi пальцiв, потiм виконують спiралеподiбне разминання в напрямку вiд середньої лiнiї до скронь. Коловий м’яз ока масажують по верхньому краю вiд середньої лiнiї назовнi, а по нижньому краю у зворотному напрямку; масаж щоки виконують у напрямку вiд краю нижньої щелепи вгору до носа. Масаж вepxньoї губи, носа та пiдборiддя також проводять знизу вгору, тобто вiд кута рота до носа, вiд кiнчика носа до перенiсся i з-пiд краю нижньої щелепи до кута рота. Кожен прийом масажу рекомендується повторювати 5-8 разiв, увесь сеанс виконувати кiлька разiв на день.

Література:

Базова

 1. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Тестові завдання для контролю знань студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів ІУ рівнів акредитації (Навчальний посібник) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Магльований А.В., Смирнова О.Л., та ін.; за ред. проф. В.В. Клапчука та проф. А.В. Магльованого. – Дніпропетровськ: Мед академія, 2006. – 124 с.
 3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (Вибрані лекції для студентів) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Смирнова О.Л. та ін.; за ред. проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: Медакадемія, 2006. – 179 с.
 4. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів /В.В.Абрамов, В.В.Клапчук, О.Б.Неханевич [ та ін.]; за ред. професора В.В.Абрамова та доцента О.Л.Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с.

Допоміжна

 1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для медицинских работников. – М.: Советский спорт, 2001. – 272 с.
 2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия. Учебное пособие. – Том 1 и 2.. – М.: Советский спорт, 2004.
 3. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.
 4. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой – М.: Медицина, 1995. – 400 с.
 5. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Б-ка студента-медика).
 6. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.
 7. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: навчальний посібник. – Київ: Олімпійська література, 2006. – 196 с.
 8. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.
 9. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 248 с.
 10. Реабилитация кардиологических больных / Под ред. К. В. Лядова, В.Н. Преображенского. – М.: ГЭОТАР-Медио, 2005. – 288 с.
 11. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей ред. С.Н. Попова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 608 с.

Інформаційні ресурси:

 1. http: moodl.bsmu.edu.ua.

 

       Контрольні питання:

 1. Клініко-фізіологічне обгрунтування призначення фізічної реабілітації при інсульті.
 2. Етапи ФР при інсульті, їх характеристика.
 3. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної НС.
 4. ЛФК при радикуліті;
 5. ЛФК при невриті лицьового нерва;
 6. ЛФК при невриті сідничного нерва;

Ситуаційні задачі:

            Задача №1.

У пацієнта 69 років, який страждає на гіпертонічну хворобу, раптово, після сну, виникла сліпота на ліве око і слабкість в правих кінцівках.

Завдання:

1) Назвіть синдромальний діагноз.

2) Зробіть припущення щодо судинного басейну, ураження якого найбільш ймовірно.

3) Складіть програму реабілітації.

Задача № 2.

Пацієнтка 72 років, страждає на артеріальну гіпертензію, постійну гіпотензивну терапію не приймає. Сьогодні вранці з’явилися незручність і оніміння в правій верхній кінцівці, асиметрія обличчя (опущення правого кута рота).

Завдання:

1) Назвіть синдромальний діагноз.

2) Зробіть припущення щодо судинного басейну, ураження якого найбільш ймовірно.

3) Складіть програму реабілітації.

Задача № 3.

У чоловіка 60 років з тривалим стажем куріння і гіпертонічної хвороби, вранці після сну з’явилося оніміння і слабкість в лівій нижній кінцівці. До вечора слабкість в нозі посилилася і поступово приєдналася незручність в проксимальному відділі лівої верхньої кінцівки.

Завдання:

 • Зробіть припущення щодо судинного басейну, ураження якого найбільш ймовірно.
 • Складіть програму реабілітації.

       Задача №.4

У пацієнта з тривалим анамнезом гіпертонічної хвороби, ожиріння, раптово на тлі підвищення артеріального тиску розвинулася слабкість в правих кінцівках. У неврологічному статусі виявлено: правобічний центральний геміпарез, периферичний парез мімічних м’язів зліва.

Завдання:

1) Назвіть синдромальний діагноз і область ураження в головному мозку.

2) Зробіть припущення щодо судинного басейну, ураження якого найбільш ймовірно.

3) Складіть програму реабілітації.

Задача № 5.

Чоловік 59 років доставлений машиною швидкої допомоги з вулиці, де раптово втратив свідомість. На момент огляду: сопор, ліва щока «парусить» при диханні, ліва нога ротирована назовні, симптом Бабинського ліворуч, ригідність потиличних м’язів.

Завдання:

 • Зробіть припущення область поразки і судинний басейн, ураження якого найбільш ймовірно.
 • Складіть програму реабілітації.

Задача № 6.

Чоловік 60 років з ІХС, нестабільним перебігом гіпертонічної хвороби, доставлений машиною швидкої допомоги в стаціонар з симптомами: центральний геміпарез і гемігіпестезія справа, птоз зліва, розходяща косоокість зліва, зіниці S> D.

Завдання:

1) Назвіть синдромальний діагноз і область ураження головного мозку.

2) Зробіть припущення область поразки і судинний басейн, ураження якого найбільш ймовірно.

 • Складіть програму реабілітації.

Задача № 7.

Жінка 65 років, яка страждає пароксизмальною формою фібриляції передсердь, доставлена ​​в стаціонар з симптомами: центральний монопарез правої руки, центральний парез мови праворуч, часткова моторна афазія.

Завдання:

1) Назвіть синдромальний діагноз і область ураження головного мозку.

2)Зробіть припущення область поразки і судинний басейн, ураження якого найбільш ймовірно.

3)Складіть програму реабілітації.

       Задача № 8

Жінка 47 років, яка працює в реєстратурі районної поліклініки, страждає кардіоміопатією ревматичного генезу, постійною формою фібриляції передсердь. Під час роботи, впала через раптово розвинену слабкість в лівих кінцівках. Огляд лікаря невролога поліклініки виявив лівобічний геміпарез, лівосторонню гемігіпестезію і геміанопсію. Завдання:

1) Поставте топічний діагноз?

2) Поставте можливий клінічний діагноз

3) Чи потрібна госпіталізація?

4) Які обстеження необхідно провести в стаціонарі?

5) Тактика лікування та реабілітації?

6) Принципи вторинної профілактики інсульту та профілактики інвалідизації?

7) Чи потрібна проведення експертизи працездатності?

            Задача № 9.

55ті річний чоловік страждає на гіпертонічну хворобу. Регулярно приймає препарат з групи інгібіторів АПФ (каптоприл 25 мг на добу). Отримав телеграму про смерть близького родича і відчув себе погано: з’явилося, запаморочення, головний біль, повторна блювота. Викликав дільничного лікаря. При огляді: свідомість збережена, вогнищевих симптомів ураження нервової системи немає. Артеріальний тиск 210/130 мм. рт. ст., пульс 96 ударів в хвилину.

Завдання:

1) Поставте можливий клінічний діагноз

2) Чи потрібна госпіталізація?

3) Чи потрібна корекція терапії? Показано чи санаторно-курортне лікування?

4) Показано чи санаторно-курортне лікування?

5) Чи потрібна проведення експертизи працездатності?

Задача №10.

Чоловік 68 років страждає на гіпертонічну хворобу протягом 15 років. Після отримання інформації з відділу кадрів про звільнення знепритомнів, впав. При огляді в стаціонарі через 40 хвилин виявлено: кома I, обличчя багряного кольору, пульс 56 ударів на хвилину, АТ 220/120 мм. рт. ст., дихання хрипке, ліва щока «парусить» при диханні, активних рухів в лівих кінцівках немає, симптом Бабинського ліворуч. Завдання:

1) Поставте топічний діагноз?

2) Поставте можливий клінічний діагноз?

3) Які обстеження необхідно провести в стаціонарі?

4) Яку тактику лікування можна рекомендувати?

5) Основні реабілітаційні заходи? Профілактика інвалідизації?

6) Можливі ускладнення та наслідки захворювання?

Задача №11.

Хвора 67 років, страждає на стенокардію напруги, II ф.кл, 3 роки тому перенесла інфаркт міокарда. Під час розмови по телефону почав «заплітатися» язик, впустила трубку з правої руки. При огляді лікаря спеціалізованої неврологічної бригади швидкої допомоги: АТ -140/80 мм Hg, фібриляція передсердь 120 ударів в хвилину. Неврологічно: згладжена права носогубна складка, девіація язика праворуч, парез правої руки до 3х балів, глибокі рефлекси D> S, симптом Бабинського справа. Завдання:

1) Поставте можливий клінічний діагноз?

2) Чи потрібна госпіталізація?

3) Які обстеження необхідно провести в стаціонарі?

4) Програма реабілітації.

 

Тема 5. Медична реабілітація в педіатрії.

Загартування. Особливості фізичного виховання немовлят. Роль фізичних вправ, масажу.  Дитячий церебральний параліч. Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячий параліч. Роль іпотерапії. Задачі та особливості методики лікувальної гімнастики у дітей раннього віку при гострій пневмонії. Задачі та особливості методики лікувальної гімнастики у дітей. Фітотерапія в педіатрії. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування.

Актуальність. Різке обмеження рухової активності дитини дуже несприятливо впливають на її загальний стан і перебіг хвороби. Сучасні уявлення про основні механізми лікувальної дії фізичних вправ — тонізуючий вплив, трофічна дія, формування компенсації тимчасовими і постійними засобами ЛФК — повністю можна віднести і до дитячого організму. Саме в дитячому віці ЛФК сприяє найбільш швидкому і надійному впливу всіх цих механізмів.

Заняття ЛФК з дітьми завжди повинні являти собою творчий процес і відповідати вимогам поставлених завдань, змісту руховий режим. Переводячи дітей з одного режиму на інший, необхідно керуватися клінічними показниками, функціональним станом хворих, для чого використовуються функціональні проби, а також провідним клінічним синдромом. Все це значно підвищує ефективність всього курсу лікування. Загальна мета: визначити тактику використання лікувальної фізкультури при захворюваннях дітей, а також засобів медичної реабілітації патологічних станів у дітей спортсменів.

Головна мета навчання (загальна): Вміти визначати предмет, цілі і завдання медичної реабілітації в педіатрії, використовувати методи медичної реабілітації в практичній діяльності лікаря педіатра. Вміти визначати приналежність пацієнтів до виду «вегетативного паспорту». Знати показання і протипоказання до призначення реабілітаційних заходів.

Конкретні цілі – знати:

 1. Визначити показання до призначення ЛФК у дітей.
 2. Визначити режим руховий активності хворої дитини.
 3. Сформулювати завдання, методи і методики ЛФК для конкретного рухового режиму у дітей.
 4. Визначати методи медичної реабілітації в дитячому спорті.
 5. Складати реабілітаційну програму для хворих дітей

        Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 1. Інтерпретувати клінічні дані основного захворювання для постановки реабілітаційного діагнозу.
 2. Визначити важкість стану хворого і призначати реабілітаційні заходи.
 3. Визначати етап реабілітації.
 4. Оцінювати ефективність реабілітаційних заходів.
 5. Брати до уваги психомоторний розвиток дитини.

6.Спостерігати за особливостями реакції дитини лікувальну гімнастику.

 1. Враховувати ознаки втоми (невдоволення, погіршення якості виконання, млявість, відмова від виконання).

8.Переход до занять по комплексу з більшою психофізичної навантаженням необхідно здійснювати поступово, додаючи нові вправи в старий комплекс.

Для оцінки віхідного уровня знань пропонується вирішити наступні запитання:

Завдання 1.

У легкоатлета віком 15 років при першій процедурі гарту ЧСС зменшилася з 82 до 76 уд / хв. Ця реакція трактується як:

А. Адекватна

В. Неадекватна

С. Не має закономірності.

Еталон відповіді: А.

Завдання 2.

Найбільшу деформацію грудної клітки у дитини викликає викривлення хребта:

А. Сколіоз

В. Посилений поперековий лордоз

С. Посилений грудний кіфоз
Д. Кіфосколіоз

Еталон відповіді: Д.

Завдання 3.

Після лижного забігу на 5 км рН крові у спортсмена 15 років знизилося до 7,18. Це слід розцінити як:

А. Термінальний стан

В. Протипоказання для занять спортом

С. Адекватна реакція

Д. Виражена декомпенсація

Еталон відповіді: С

Завдання 4.

Інтенсивне фізичне навантаження у дітей веде до зміни секреторної функції шлунку в напрямку:

А. Пригнічення

В. Стимуляції

 1. Переважно кислотоутворення

Д. Чи не впливає на секрецію

Еталон відповіді: А.

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. — Г.: Медицина, 1985.-С.67-79
  2. Гигиена детей и подростков /Под ред. В.Н. Кордашенко. — Г.: Медицина, 1988.-С.115-138
  аспекти реабілітації

Медичний аспект — комплекс взаємодоповнюючих засобів і методів медикаментозного та немедікамедікаментозного впливу. Медикаментозна терапія будується на загальних правилах фармакотерапії з поступовим зниженням хімічної нагруз ки, а використання немедікаметнозних методів доповнює і підвищує її ефективність. Основне завдання медичного аспекту — усунення або компенсація функціонального дефекту, підвищення резистентності організму, профілактика хронізації процесу.

Психологічний аспект (психотерапія, психопрофілактика та психокорекція) — заходи, спрямовані на формування у дитини адекватного усвідомлення себе в умовах хвороби. Педагогічний аспект включає в себе навчання з основних предметів в щадному режимі на дому, в спеціалізованих інтернатах, в стаціонарах з тривалим перебуванням в санаторіях і лісових школах, звільнення від перевідних іспитів. Самостійними методами є освітні школи за профілем хвороби, де хворі отримують відповідну інформацію про хвороби, навчаються методам самоконтролю. Технічний аспект передбачає забезпечення дітей і інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами експресс-діагностики: Пікфлоуметри, глюкометри та інші заходи, що полегшують адаптацію дитини.

Трудовий або професійний аспект — заходи, що забезпечують профорієнтацію дитини з урахуванням хронічної патології або функціональної здатності при інвалідизації.
Аналіз інвалідності дітей і підлітків по патології: перше місце займають хвороби нервової системи та органів чуття (28-30%), друге — вроджені аномалії (16-18%), третє – псіхічні розлади (14-16%), четверте — хвороби органів дихання (8-10%), п’яте — хвороби ендокринної системи і порушення обме¬на речовин (6-7%). Інвалідність по інших захворюваннях варіює в межах 0,5-6%. Існують різні типи установ відновного лікування: реабілітаційні відділення в дитячих поліклініках, міські реабілітаційні центри, організація санаторних груп в дошкільних установах і школах, відділення денного перебування в лікарнях, дитячих санаторіїв, профілакторіїв, оздоровчі літні табори.

Етапи реабілітації. Організаційною основою медичної реабілітації є етапна система.

На першому, стаціонарному, етапі проводять ранню і пізню реабілітацію. Рання реабілітація проводиться в профільному відділенні, пізня — в реабілітаційному відділенні стаціонару. Основна мета даного етапу — стабілізація результатів лікування в періоді загострення патологічного процесу, діетотерапія, усунення чинників хронізації.
Другий, диспансерно-поліклінічний, етап передбачає тривале диспансерне спостереження, проведення протирецидивних курсів лікування, визначення режиму праці і побуту, щорічну оцінку ефективності реабілітації. Організаційною основою даного етапу є відділення і центри відновного лікування дитячих об’єднань і поліклінік.

Третій, санаторний, етап реабілітації передбачає максимально повну ліквідацію наслідків хвороби або травми, відновлення функціональної здатності хворої дитини в умовах спеціалізованих санаторіїв (місцевих і в курортних зонах). На даному етапі реабілітації використовуються в основному природні і преформовані фізичні фактори. Тривалість лікування в санаторіях курортних зон становить 26-65 днів і триває  3 періоди: період акліматизації або адаптації, основний і заключний.

При направленні дитини в санаторій необхідно оформити наступні документи:

 1. санаторно-курортну карту, де вказується діагноз, дані об’єктивного и лабораторного обстеження, перелік перенесених захворювань, профілактичні щеплення;
 2. довідка лікаря-епідеміолога про відсутність контакту з інфекційнімі хворими;
 3. довідка лікаря-дерматолога про відсутність шкірніх контагіозніх захворювань;
 4. довідка про результати дослідження на діфтерійне и дізентерійної бактеріоносійство.

Остаточне рішення пріймає санаторно-курортна відбіркова комісія, до складу якої входять дільничний педіатр, фахівці за профілем захворювання, представник адміністрації.

 

Особливості дитячого організму, які наобхідно враховувати при проведенні фізіотерапії

 

 

загальна гіперестезія

своєрідність психики

швидка стомлюваність

прискорений метаболізм

ранимі шкірні покриви

приналежність до груп ризику

(ослаблені, реконвалесценти,

«часто і тривало хворіючі»,

із зон антропогенного забруднення,

пубертатний вік)

 

 

Методичні особливості фізіотерапії в педіатрії

 

Мінімізація адекватного дозування

Облік вікового періоду дитини

Необхідність «вступного сеансу»

Медикаментозне «прикриття»

Короткий ефективний курс

Контроль переносимості

Позитивні мотивації

Ігрові элементи

«МАМА – терапія»

 

Вікові строки призначення методів фізіотерапії

До 1 міс Місцеве УФО, УВЧ — терапія, місцева гальванізація і електрофорез, масаж, ампліпульс-, гідро-, парафіно — кінезо-, аерозольтерапія, ванни прісні і слабо — мінералізовані (NaCL до 10 г / л)
З 1 міс Ультратонотерапія, загальне УФО і ИКЛ, ароматичні та лікарські ванни, аеротерапія.
З 3 міс Электродиагностика, электростимуляция, талассо- и гелиотерапия.
З 6 міс Флюктуоризація, УВЧ — індуктотермія, мануальна мобілізація, озокеритолікування, місцеві гарячі вовняні укутуванія.
З 1 року Магнітотерапія.
З 2 років Місцева дарсонвалізація, ДМВ і лазертерапія, ультразвук і фонофорез, гідромасаж, спелеотерапія, кисневі, перлинні, азотні ванни, нафталано- і грязелікування місцеве, загальні гарячі вовняні укутуванія, гіпотермія.
З 3 років Чрезшкірні електростімуляція (TENS), електросон і трансцеребральна електроанальгезія, ІНЧ-, аероіоно-, КВЧ — терапія, сауна.
З 5 років Загальна гальванізація і електрофорез, вібротерапія, інтерференцтерапія, індуктотермія, місцева франклінізация, загальні рапні, сульфідні, радонові, скипидарні, вуглекислі ванни, внутрішній прийом мінеральних вод, оксигенотерапія, акупунктура.
З 14 років Загальна франклінізація, підводне витяжіння і тракціонна терапія, підводні кишкові промивання та зрошення, мануальна маніпуляція.

 

      Теоретичні питання

 1. Основні принципи застосування засобів ФР в педіатрії.
 2. Особливості фізичного виховання немовлят і його значення.
 3. Особливості методик лікувальної гімнастики при патології у дітей раннього віку: рахіті, гіпотрофії, дитячому церебральному паралічі та ін. В залежності від періоду захворювання.
 4. Завдання і особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, патології опорно-рухового апарату і порушеннях обміну речовин у дітей різного віку.
 5. Особливості МР в дитячому спорті.

                                                              Література:
                                                                   Основная
1. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. і інші.- К. Здоров’я.1995.-С.180-206.
3. Лечебная физическая культура / Под ред.В.А.Епифанова.-М.: Медицина, 2001. — С. 303-338.
                                                                Допоміжна
1. Мухин В.М. Физическая реабілітація.- Киев, Олимпийская література.- 2000.-С.230-314. 2. Лечебная физкультура в системе физической реабилитации: Руководство для врачей/ Под ред. А.Ф.Капелина, И.П.Лебедевой.- Г.: Медицина, 1995.-С332-340.
Ситуаційні завдання:

Завдання 1

Дитина 10 років скаржиться на тяжкість і періодичний ниючий біль внизу живота, часті проноси. При обстеженні в лівій клубової області пальпирується спазмована хвороблива ділянку кишечника. Поставлено діагноз: хронічний спастичний коліт.

Який руховий режим призначити хворій?

А. Ліжковий

В. Палатний

С. Вільний

Д. Щадний

Е. Щадно-тренувальний.

Завдання 2

Дитині поставили діагноз бронхіальної астми, атопічна форма, неактивна фаза. Реакція організму на фізичне навантаження з 20 присіданнями нормотонічна.

Які форми ЛФК призначити хворому?

А. Ранкову і лікувальну гімнастику

В. Ранкову гімнастику і індивідуальні завдання

 1. Лікувальну гімнастику і дозовану ходьбу

Д. Індивідуальні завдання і дозовану ходьбу

Е. Ранкову і лікувальну гімнастику, дозовану ходьбу

Завдання 3

Дитині, яка хвора на ревматизм 1 ст активності призначена ЛФК. Який основний механізм лікувальної дії фізичних вправ на серцево-судинну систему?

А. Збільшення коронарного кровообігу

В. Зниження чутливості до гіпоксії

 1. Фізіологічна дилятация серця

Д. Збільшення артеріального тиску

Е. Зменшення кінцевого артеріального тиску

Завдання 4

Дитині зі сколіозом 1 ступеня призначена ЛФК.

Які вправи основні у цей період для хворої?

А. Вправи для верхніх кінцівок, дихальні вправи

В. Дихальні вправи, рухи головою

 1. Вправи для верхніх кінцівок, рухи в гомілковостопних суглобах

Д. Рухи в суглобах нижніх кінцівок «ковзаючого» характеру

Е. Вправи для м’язів черевної пресу і спини

 

Тема 6. Медична реабілітація в акушерсько-гінекологічній практиці.

  Особливості використання фізичних вправ для жінок з нормальним перебігом вагітності залежно від триместру. Психологічна підготовка жінок до пологів. Особливості застосування фізичних вправ у пологах та післяпологовому періоді.  Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації в гінекологічній практиці. Апаратна фізіотерапія. Задачі та особливості медичної реабілітації при хронічних запальних процесах жіночих статевих органів, аномаліях положень матки та функціональному нетриманні сечі. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування.

Актуальність теми: Під час вагітності відзначається зниження ряду фізіологічних функцій, зумовлене розвитком плоду і перебудовою діяльності всього організму жінки. У процесі вагітності пред’являються високі функціональні вимоги до серцево-судинної і дихальної системи. З першого дня післяпологового періоду починається процес зворотного розвитку органів і систем, які зазнали змін під час вагітності. Внаслідок розтягнення зв’язок внутрішніх статевих органів, розслаблення черевного преса, тазового дна і піхви відзначається велика рухливість матки і піхви.

Для поліпшення функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, а також зміцнення м’язів, які найбільш навантажені під час вагітності і в період пологів, основне місце займають заняття лікувальною фізкультурою протягом всього періоду вагітності. Включення в режим дня породіллі гімнастичних вправ посилює периферичний кровообіг, газообмін, покращує загальний стан жінки, прискорює процеси інволюції всього пологового апарату, інтенсифікує обмінні процеси, скорочує період відновлення. При хронічних гінекологічних захворюваннях крім вище зазначених впливів лікувальна фізкультура забезпечує профілактику ускладнень.

Головна мета навчання (загальна): вміти ефективно використовувати засоби, форми і методи ЛФК під час комплексного спостереження за вагітними та породіллями і в лікуванні гінекологічних захворювань, а також тактику медичної реабілітації при хворобах у жінок-спортсменів.

Конкретні цілі:знати

 1. Визначити показання до призначення ЛФК в акушерстві та гінекології.
 2. Визначити режим руховий активності в акушерстві та гінекології.
 3. Сформулювати завдання, методи і методики ЛФК для конкретного рухового режиму для вагітних жінок та породіль.
 4. Визначати методи медичної реабілітації в жіночому спорті

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 1. Інтерпретувати клінічні дані вагітної і гінекологічної хворої для складання реабілітаційної програми.
 2. Інтерпретувати стан породіллі.
 3. Інтерпретувати етіопатогенетичні механізми захворювання і функціональні порушення у вагітних і гінекологічних хворих для формулювання реабілітаційного діагнозу.
 4. Оцінювати дані про зміну функціонального стану органів і систем при різній патології під впливом реабілітаційних чинників.

Для оцінки віхідного уровня знань пропонується вирішити наступні завдання:

Завдання 1

Вагітна І., 24 роки. Діагноз: вагітність 17-18 тижнів. Антропометричні дані: зріст — 160 см, маса тіла 60 кг, розміри таза: Д8-26 см, ДС 2 — 28, ДТ-31. Мис не досяжний. Висота стояння дна матки — 6 см.

Який триместр вагітності в цьому випадку?

А. І

В. II

 1. III

Поставте реабілітаційний діагноз.

Еталон відповіді: В

Завдання 2

У породіллі 25 років, на 3-й день після пологів відзначається підйом температури до 37,5, озноб. Пульс 90 уд / хв., АТ 110/70 мм рт.ст. Серце — тони ясні, ритмічні. У легенях — везикулярне дихання. Матка чутлива при пальпації, висота стояння матки 13 см, виділення каламутні, кров’янисті-гнійні.

Яке ускладнення виявлено?

А. Мастит

В. Нефропатія

С. Ендометрит

Д. Пневмонія

Еталон відповіді: С

Поставте реабілітаційний діагноз.

Завдання 3

Вагітна 20 років, вагітність II, 19-20 тижнів, скаржиться на прояви множинного карієсу. Вагітність протікає нормально

Назвіть переважаючий клінічний синдром.

А. Невротичний

В. дискінетичні

С. дисциркуляторна

Д. Метаболічний

Е. Запальний

Поставте реабілітаційний діагноз.

Завдання 4

Хвора 32 років, скаржиться на болі внизу живота, виділення зі піхви. При об’єктивному дослідженні  у придатках визначається запальний процес. Виставлений діагноз хронічний 2-х сторонній аднексит, стадія загострення.

Яка зона рефлекторної іннервації при провідному синдромі?

А. Гіпоталамо-гіпофізарна

В. Комірцева.

С. Трусикова.

Д. Проекція надниркових залоз.

Е. трансцеребральна.

Поставте реабілітаційний діагноз.

 

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Бодежина В.И., Жмакин К.И. Акушерство. Г., «Медицина», 1970.-С.65-89.

 

 

 

 

 

Фізичні вправи благотворно впливають як на перебіг вагітності, так і на пологовий і післяпологовий періоди. Під час вагітності відбувається перебудова організму, що іноді супроводжується явищами раннього токсикозу, який проявляється нудотою, блювотою, запамороченням, збоченням смаку, втратою апетиту. Ці явища значно менше бувають виражені при систематичних заняттях фізичними вправами, так як дозоване фізичне навантаження сприятливо впливає на вегетативну нервову систему. Вправи підвищують загальну працездатність, викликають бадьорість, життєрадісність, покращують сон і апетит, що значною мірою допомагає відновити втрачену рівновагу між різними органами і системами. Під час вагітності віддають перевагу прогулянкам в лісі (сквері), самомасажу, гімнастичним вправам. Заняття спортом небажані, так як вони призводять до гіпоксії плода, значним напруженням м’язів черевного преса, тазового дна і всіляких струсів тіла. Вагітним корисні дихальна гімнастика, вправи для зміцнення м’язів черевного преса, промежини, спини і вправи на розслаблення. Використовуються всі вихідні положення, але все ж переважно — положення лежачи (особливо гімнастика для м’язів промежини, черевного преса, спини, ніг, дихальні вправи і ін.). Динамічні вправи необхідно поєднувати з дихальними і вправами на розслаблення. В результаті занять гімнастикою вагітна жінка повинна:

а). Оволодіти своїм диханням, що необхідно для правильного ведення пологів, так як вміння робити глибокий вдих, затримувати дихання по сигналу акушера не тільки полегшує перебіг родового акту, але і є профілактикою можливих розривів промежини, а активізація дихальної функції покращує окислювально-відновні процеси, що благотворно впливає на розвиток плода;

б). Зміцнити м’язи черевного преса і тазового дна, що необхідно не тільки для сприятливого перебігу родового акту, але і для попередження післяпологових ускладнень, до яких відносяться ослаблення черевної стінки, опущення внутрішніх органів і ін .;

в). Збільшити рухливість крижово-клубового зчленування і тазостегнових суглобів, що допомагає проведенню родового акту;

г). Зміцнити мускулатуру тіла, особливо м’язи черевного преса, тазового дна, спини, які несуть найбільше навантаження під час вагітності та пологів.

Всі жінки з нормальним перебігом вагітності повинні займатися фізичними вправами: ходити (прогулянки в лісі, сквері), робити гімнастику (комплекси приведені нижче, виконують їх по кілька разів (2-3 в день), приймати контрастний душ і інші загартовуючі процедури. Контроль за заняттями, їх динамікою здійснює лікар жіночої консультації і лікар лікувальної фізкультури. зі збільшенням терміну вагітності змінюється реакція жінки на фізичне навантаження, а тому необхідно видозмінювати комплекси гімнастичних вправ (одні вправи замінювати іншими, вводити нові).

Під час вагітності, починаючи з 12-ї тижні, відзначається підвищення венозного тиску в нижніх кінцівках. Це пов’язано з поступовим тиском зростаючої матки на вени тазу, що утрудняє відтік крові з нижніх кінцівок. з цим же пов’язують появу набряків на ногах у жінок і в більш пізні терміни вагітності, а у деяких починається розширення вен. в таких випадках необхідно включати вправи для нижніх кінцівок в і. п. лежачи, деякі з них виконуються з дещо піднятими ногами; проводиться також масаж спини, попереку і ніг, приймається холодний душ. Вагітність розділяють на періоди з урахуванням фізіологічних змін, що відбуваються в організмі вагітної жінки, хоча між ними і немає різких кордонів. [20]

ЛФК в післяпологовому періоді. Вправи для черевного преса і тазового дна сприятимуть швидкому відновленню розтягнутих м’язів і фасцій, клітковини і шкіри черевної стінки і промежини, що в свою чергу призведе до відновлення нормальних топографічних взаємовідносин органів черевної порожнини і малого таза. Виконання фізичних вправ з участю поперечної і внутрішньої косою м’язів живота забезпечить більш швидке скорочення м’язових елементів матки, відновлення тонусу зв’язкового і опорного апарату і нормальне її розташування. Крім цього, виконання фізичних навантажень буде регулювати діяльність кишечника, спорожняти сечовий міхур і зменшувати явища ишурии, усувати застої в тазової області. У породіль, що займаються гімнастикою буде підвищуватися лактаційна здатність внаслідок рефлекторного скорочення м’язового апарату молочних залоз. При нормальному перебігу пологів та раннього післяпологового періоду гімнастика повинна призначатися на другу добу після пологів.

На 2-3-й день після пологів, у комплекс ЛФК включають вправи, що підсилюють периферичний кровообіг, діафрагмальне дихання, зменшують застійні явища в черевній порожнині і в порожнині таза, вправи в розслабленні м’язів, вправи для м’язів черевного преса (в основному для косих м’язів). Дихальні вправи повторюють 3-4 рази, загальнозміцнюючі — 3-5 разів. На 4-5-й день після пологів при гарній переносимості попередніх занять навантаження поступово зростає, в основному, за рахунок введення нових вправ для м’язів черевного преса і тазового дна і збільшення числа повторень попередніх вправ. Додаються вихідні положення лежачи на животі, колінно-кистьовий положення. На 6-7-й день вводяться вправи в положенні стоячи, основна мета яких — вироблення гарної постави, тренування рівноваги. На всіх заняттях звертають увагу на ритмічне дихання під час виконання фізичних вправ.
                                                            Література:
                                                             Основна

 1. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник /Под ред. В.А.Епифанова, М. Л. Апанасенко.-М. Медицина, 1990.-С.233-279.
  2. Лечебная физкультура и спортивная медицина /Клапчук В.М., Дзяк Г.В., Муравов І.В. и другие: под ред. В.В.Клапчука.- К.: 1995.- С.206-233.

3.Персианинова Л.С. «Справочник по акушерству и гинекологии» / Л.С. Персианинова, И.В. Ильина // М., «Медицина», 2011.

4.Айламазяна Э. К. Акушерство: национальное руководство. / Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой // М. — «ГЕОТАР-Медиа». — 2012.

5.В.А. Епифанова «Лечебная физическая культура. Справочник», М., «Медицина», 2010.

6.Большая энциклопедия массажа. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2012.

7.Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация или восстановительная медицина. — Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2013, 1, с. 3-12.

8.Епифанов В.А., Кузбашева Т.Г. Роль и место лечебной физкультуры в медицинской реабилитации. — Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2011, 6, с. 3-5.

9.Карандашев В.И., Петухов Е.Б., Зродников В.С. Физиотерапия. Руководство для врачей «Под редакцией В.Р. Палеева». — М, 2011г.

10.Сосин И.Н., Буявых А.Г. Физиотерапия в гинекологии и венерических болезней. — Симферополь, 2011г.

11.Акушерство и гинекология: Клинические рекомендации. Выпуск 2. // Под ред. В.И. Кулакова, – 2012. – 560 с.Размещено на Allbe
                                                  Допоміжна:
1. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации/ Под ред. А.Ф.Каптелина, И.П.Лебедевой.-М.Медицина, 1995.-С341-347.
2. Лебедев А.А. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии.-М. Медицина, 1982.-С.44-56.
Ситуаційні завдання.

Завдання 1

Вагітна В., 21 рік, звернулася в консультацію зі скаргами на відчуття втоми, швидку стомлюваність, ниючий біль в попереку. Об’єктивно: термін вагітності 14-15 тижнів, живіт м’який при пальпації, висота стояння дна матки 7 см, маса тіла трохи підвищена. Тони серця ритмічні, приглушені, пульс 84 удари на хвилину, AД- 140/90 мм рт.ст. Аналіз сечі без змін. У крові лейкоцитоз із зсувом формули ліворуч.

Що є протипоказанням для занять ЛФК?

А. Втома

В. Біль у попереку

 1. Приглушеність тонів серця

Д. Лейкоцитоз

Е. Підвищена маса тіла

Завдання 2

Породілля, 22 років, 4-й день після нормальних пологов. Кровотеча під час пологів не перевищила фізіологічну норму. Об’єктивно: стан задовільний, температура — 36,8. Внутрішні органи без особливостей. Молочні залози м’які, при пальпації дещо болючі. Висота стояння дна матки 9 см. Виділення кров’янисті-серозні, помірні. Стул і сечовипускання самостійні.

Який руховий режим можна призначити?

А. Строгий постільний
В. Постільний
C. Напівпостільний

Д. Загальний

Завдання 3

У хворої К., 34 років 6-а доба після надпіхвової ампутації матки. Скаржиться на незначний біль в ділянці післяопераційного рубця. Об’єктивно: стан задовільний, температура — 36.9. Тони серця трохи приглушені, пульс — 76 ударів в 1 хв., AД- 140/80 мм рт.ст. У легенях везикулярне дихання, хрипів немає. При пальпації живіт болючий, з кільками в ділянці післяопераційного рубця. Сечовипускання самостійне.

Які форми ЛФК слід призначити в цьому випадку?

А. Ранкова гігієнічна гімнастика

В. Ранкова і лікувальна гімнастика, індивідуальні завдання

 1. Лікувальна гімнастика та індивідуальні завдання

Д. Ранкова гімнастика та індивідуальні завдання

Е. Ранкова, лікувальна гімнастика, теренкур

Завдання 4

Хвора 42 роки, поступила в клініку зі скаргами на тягнучий біль, часті позиви і різь при сечовипусканні, зазначене випадання матки з статевої щілини при піднятті ваги. В анамнезі 4 пологів і 4 аборти, хворіє близько 5 років, захворювання наростало поступово. Об’єктивно: стан задовільний. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. Аналізи сечі і крові без особливостей. При піхвовому дослідженні визначається: при потугах шийка матки виходить із статевої щілини. Придатки безболісні,  не змінені. Тонус м’язів тазового дна значно знижений.

Які засоби ЛФК показані в цьому випадку?

А. Фізичні вправи

В. Фізичні вправи, масаж

 1. Фізичні вправи, масаж, загартовування

Д. Загартовування, масаж
Завдання 5

Хвора 35 років, звернулася в жіночу консультацію з приводу безпліддя. Зазначає порушення менструальної функції, ниючий біль внизу живота, який посилюється після фізичного навантаження. Об’єктивно: стан задовільний. При піхвовому дослідженні: зовнішні статеві органи і піхва розвинені нормально, по обидва боки пальпуються збільшені, щільні в спайках придатки. Поставлено діагноз: хронічний двосторонній аднексит.

Які основні методичні вимоги до проведення лікувальної гімнастики?

А. Загальзміцнювальні вправи для середніх і великих м’язових груп

В. Загальзміцнювальні вправи для дрібних і середніх м’язових груп

 1. Використання спеціальних вправ для м’язів черевної преса
 2. Використання спеціальних вправ для м’язів тазового дна і черевної преса

Е. Використання спеціальних вправ для м’язів черевної преса, тазового дна, спини.